Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Olimpijskiej pod hasłem „XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020”

24.06.2021

Suwałki 10 września 2021 r.
57 Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
„XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2021”

Szanowni państwo dyrektorzy szkół podstawowych , szkół ponadpodstawowych oraz osoby prywatne
• MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
• PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
• PODLASKI KURATOR OŚWIATY
• PREZES PODLASKIEJ RADY OLIMPIJSKIEJ
 
Informują o przeprowadzeniu w ramach obchodów krajowych 57 Dni Olimpijczyka Wojewódzkiego Konkurs Wiedzy Olimpijskiej pod hasłem „XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020”
 
POD PATRONATEM HONOROWYM :
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Wojewody Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego.
PARTNERZY KONKURSU:
Narodowy Bank Polski - Oddział Białystok Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Zarząd Wojewódzki SZS w Białymstoku.
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku.
PATRONAT MEDIALNY
• Przegląd Sportowy, MagazynOlimpijski;
• Telewizja Polska TVP 3 Białystok, Polskie Radio SA Białystok, „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”;
• Suwałki 24, Niebywałe Suwałki, Suwałki Info, TVS 24 Suwalszczyzna, Dwutygodnik Suwalski.
 
 
CELE KONKURSU:
1. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach olimpijczyków.
3. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich.
4. Wskazywanie młodzieży wzorców osobowych i wartościowych zachowań.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.
6. Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.
7. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad fair play w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży.
 
OBOWIĄZKOWY ZAKRES WIEDZY KONKURSOWEJ :
 
Szkoły podstawowe :
 
Ok. 20% - pytań dotyczy ogólnych zasad olimpizmu, ceremoniału i symboliki Igrzysk.
Ok. 80% -Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016 -Pjongczang 2018 -Tokio 2021 (polscy medaliści olimpijscy -nazwy konkurencji, kategorii/dystansów, imię/imiona i nazwisko/nazwiska, przynależność klubowa, osiągniecia-kolor medalu, dokładny rezultat/wynik sportowy)
 
Szkoły ponadpodstawowe:
 
Ok. 20% - pytań dotyczy ogólnych zasad olimpizmu, ceremoniału i symboliki Igrzysk, a ponadto - znajomości nazw i zasad rozgrywania dyscyplin i konkurencji olimpijskich.
Ok. 80% - Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 - Soczi 2014 - Rio de Janeiro 2016 - Pjongczang 2018 -Tokio 2021 (polscy medaliści olimpijscy -nazwy konkurencji, kategorii/dystansów, imię/imiona i nazwisko/nazwiska, przynależność klubowa, osiągniecia- kolor medalu, dokładny rezultat/wynik sportowy, a także podstawowe informacje o wszystkich polskich olimpijczykach startujących w tym okresie ).
 
Kategoria OPEN (indywidualne osoby pełnoletnie).
 
Ok 20% - wiedza z zakresu historii i problematyki polskiego ruchu olimpijskiego.
Ok 80% - wymaganej wiedzy dotyczy startów polskich olimpijczyków od XVIII Igrzysk Olimpijskich w TOKIO 1964 do XXXII Igrzysk Olimpijskich w TOKIO 2021 (nazwy konkurencji, kategorii/dystansów itp., imię/imiona i nazwisko/nazwiska medalistów, osiągniecia-kolor medalu, dokładny wynik sportowy, a także podstawowe informacje o wszystkich polskich olimpijczykach). Podstawowe informacje o Polskich medalistach Igrzysk Paraolimpijskich.
 
UCZESTNICY:
W Konkursie udział biorą:
a) reprezentacje szkół składające się maksymalnie z 6 uczniów z jednej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej z terenu województwa podlaskiego wyłącznie na podstawie zgłoszenia do konkursu (obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej oraz wypełnionej czytelnie przez jego rodziców/opiekunów Klauzuli Informacyjnej w związku z Konkursem).
 
b) W Konkursie w kategorii OPEN udział biorą osoby dorosłe z terenu województwa podlaskiego (obowiązek posiadania dowodu osobistego oraz wypełnionej czytelnie Klauzuli Informacyjnej w związku z Konkursem)
ZGŁOSZENIA UCZNIÓW -wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego na stronie:
https://olimpiada.kuratorium.bialystok.pl od 20 sierpnia do 7 września 2021 r.
 
a) Po przygotowaniach merytorycznych w szkole dyrektor szkoły zgłasza/wypełnia formularz elektroniczny (logowanie za pomocą loginu i hasła wykorzystywanych do przekazywania informacji do kuratorium) dotyczący:
 
• imiennej listy uczniów z podaniem roku urodzenia i klasy każdego z uczniów;
• imienia i nazwiska opiekuna reprezentacji szkolnej z telefonem kontaktowym oraz adresem mailowym opiekuna/nauczyciela .
 
ZGŁOSZENIA OSÓB DOROSŁYCH poprzez przesłanie pocztą elektroniczną deklaracji startu oraz danych osobowych (imię i nazwisko) oraz adresu mailowego na adres akorolczuk@kuratorium.bialystok.pl do dnia 7 września br.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
 
b) Uczestnikami szkolnej reprezentacji są wyłącznie uczniowie danej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. Zmiany w składzie reprezentacji szkolnych są dopuszczalne do momentu startu w konkursie.
c) W dniu Konkursu każdy uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną i przybory do pisania.
d) Uczniowie zgłoszeni do Konkursu znajdują się pod opieką nauczyciela
 
CZAS I MIEJSCE KONKURSU - 10 września 2021 r. od godziny 11.30
rozpoczynamy weryfikacje uczestników. Test godzina 12.00. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Antoniewicza 5 PRZEBIEG KONKURSU:
a) Pisemny Test wiedzy będzie składał się z 25 pytań z 3 propozycjami odpowiedzi (w tym jednej prawidłowej).
b) Zaznaczenie wybranej odpowiedzi znakiem X ( w przypadku omyłki zakreślenie O i nowe zaznaczenie X)
c) Czas pracy z testem - 20 minut.(jednoczesne rozpoczęcie i zakończenie dla wszystkich)
d) Samodzielność pracy obowiązkowa
e) Czytelność odpowiedzi wymagana.
 
ROZSTRZYGNIĘCIA INDYWIDUALNE:
O kolejności indywidualnej wśród uczniów zadecyduje:
- suma punktów za prawidłowe odpowiedzi (po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź);
O kolejności indywidualnej Open decyduje:
- suma punktów.
W przypadku remisów dla ustalenia kolejności laureatów (miejsca 1-3) pytanie/a dodatkowe ze strony członków Komitetu Wykonawczego.
 
ROSTRZYGNIĘCIA REGULAMINOWE.
• Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- przedstawienie przez uczniów niepełnoletnich wypełnionej czytelnie przez jego rodziców/opiekunów Klauzuli Informacyjnej w związku z Konkursem (w załączniku nr 1)
- Przedstawienie przez każdego z dorosłych wypełnionej czytelnie Zgody wraz z klauzulą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku nr 2) o Wszyscy uczestnicy Konkursu przyjeżdzają na własny koszt. o Organizatorzy nie zabezpieczają noclegów i wyżywienia uczestników i opiekunów.
 
Informacje dodatkowe i szczegółowe oraz wszelkie rozstrzygnięcia proceduralne i merytoryczne - Komitet Wykonawczy w składzie:
 
1. Przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Redaktor Naczelny „Magazynu Olimpijskiego”.
2. Dyrektor Delegatury w Suwałkach
3. Sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej
4. Ekspert w zakresie historii i wiedzy olimpijskiej;
5. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Delegatury w Suwałkach;
6. Wiceprezes Podlaskiego Wojewódzkiego SZS.
7. Inspektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego;
8. Inspektor Wydziału Kultury i Sportu Urzedu Miejskiego w Suwałkach.
 
NAGRODY: Nagrody tylko indywidualne w Konkursie za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zapewniają organizatorzy (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy ).