Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 7.30 - 9..30
środa: 10.00 - 17.00
czwartek: 11.00 - 16.00
piątek: 13.00 - 16.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki,
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
 • doradca życia rodzinnego,
 • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2019/20

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus - cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi wszystkich typów szkół

"KATECHECI RYBAKAMI TALENTÓW" - O ELEMENTACH DORADZTWA ZAWODOWEGO NA LEKCJACH RELIGII

W - 201

6 godz.

15.02.2020 r.

godz. 9.00

mgr Anna Borawska

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, szczególnie nauczyciele religii rozpoczynający pracę zawodową

CIEKAWA LEKCJA RELIGII. JAK KREATYWNIE I INSPIRUJĄCO ORGANIZOWAĆ PROCES UCZENIA SIĘ NA LEKCJACH RELIGII?

W - 203

6 godz.

29.02.2020 r.

godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"SPRÓBUJ BUDOWAĆ NA TYM, CO W TOBIE JEST Z BOGA" - AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA KSIĘDZA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE

W - 200

6 godz. 7.03.2020 r. godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA - MIESZKANIEC ŁOMŻY

W - 204

6 godz.

21.03.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Andrzej Popielski

bezpłatnie

5.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY

W - 198

6 godz.

 

25.04.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Jarosław Kotowski

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

WYKORZYSTANIE ZASAD OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA KATECHEZIE

W - 202

6 godz.

9.05.2020 r.

godz. 09.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"PODOBAŁO SIĘ JEDNAK BOGU UŚWIĘCIĆ I ZBAWIAĆ LUDZI NIE POJEDYNCZO", CZYLI JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ EKLEZJALNĄ

W - 199

6 godz.

6.06.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

I. Olimpiady i konkursy przedmiotowe:

1. Olimpiada Teologii Katolickiej 2020. Temat olimpiady "Dumni z Ewangelii i z Polski" nawiązuje do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Pragnę zachęcić wszystkich Katechetów do rozpowszechniania tego wydarzenia, zaś w obecnym roku szkolnym proszę o zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestniczenia w Olimpiadzie. Etap szkolny odbędzie się  20 listopada 2019 r. , etap diecezjalny 20 marca 2020 a finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. w Przemyślu. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące bibliografii: https://otk.pl.

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Zakres tematyczny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2019/20) obejmuje: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian. wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Terminarz konkursu: 

 • Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2020 r.  
 • Etap szkolny: 12 marca 2020 r.  
 • Etap diecezjalny: 22 kwietnia 2020 r.
 • Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze: 12-13 maja 2020 r.
 • FINAŁ KONKURSU: 8-9 czerwca 2020 r. 

II. Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Drodzy Katecheci!!!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020 r. pojawiają się pytania o to,  jak ma wyglądać nauczanie religii na odległość.  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym pracujemy zdalnie podobnie jak nasi koledzy i koleżanki uczący innych przedmiotów,  dotyczą nas również te same regulacje prawne. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje mogące Państwu pomóc w organizacji nauczania religii na odległość.

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

2. Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 4.Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP, które są skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”.

http://www.ekatecheza.pl/

https://katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

https://www.katechizmy.pl/

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

5. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

7. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

8. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

9. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pozdrawiam serdecznie życząc wiele siły na nadchodzące dni

Bogumiła Rzepnicka - konsultant do spraw nauczania religii Cen w Łomży