Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 4 Lipiec 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Seminarium realizowane na zamówienie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

4 listopada 2014 roku spotkaliśmy się z nauczycielami na seminarium w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, 6 listopada 2014 roku w Łomży w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 12 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej  Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Program seminarium szeroko przybliżał tematykę uwzględniając następujące elementy:

  • ABC edukacji włączającej  – czym jest edukacja włączająca - diagnoza i formułowanie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – formy i metody pomocy;
  • Strategia  wspomaganej  i alternatywnej  komunikacji  -  zaburzenia  komunikacyjne

u dzieci i młodzieży, alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla określonych niepełnosprawności; 

  • Budujące ocenianie - ocenianie wspierające i informacje zwrotne, określenie konkretnych granic w ponoszeniu odpowiedzialności za wychowanie i edukację ucznia; 
  • Edukacja włączająca w praktyce szkolnej na podstawie wybranych doświadczeń  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku -  przykłady dobrych praktyk;
  • Czy  edukacja  włączająca  na  wysokim  poziomie  jest  w  Polsce  możliwa?   Szanse i zagrożenia edukacji włączającej – dyskusja moderowana.

Organizatorem tego zadania była mgr Danuta Momot – konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego  a zajęcia realizowali eksperci z szerokimi kwalifikacjami w realizacji edukacji włączającej  i  doświadczeniem w pracy z uczniami z różnoraką niepełnosprawnością: mgr Marzanna Krajewska, mgr Barbara Dziuba,  mgr Jarosław Konopka.
We wszystkich spotkaniach szkoleniowych wzięło udział 315 nauczycieli z województwa podlaskiego, zainteresowanych realizacją edukacji włączającej w swojej szkole/placówce. Tak duże zainteresowanie edukacją włączającą jest otwieraniem się szkół ogólnodostępnych na przyjmowanie i kształcenie wszystkich dzieci razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności, zdolności i różnic. Obserwując zaangażowanie nauczycieli w efektywną realizację tego zadania kontynuujemy w naszym Ośrodku merytoryczne szkolenia w postaci kursów doskonalących, konferencji, warsztatów i konsultacji (około 400 godzin dydaktycznych rocznie), na których przygotowujemy przedstawicieli szkół i nauczycieli do realizacji edukacji włączającej w codziennej pracy ze zróżnicowanym  zespołem klasowym.