Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Maria M. Ferenc

Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Konsultant do spraw kadry kierowniczej i oceniania

(I piętro. pok. nr 19) 
tel: 86 216 42 17 w.19
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.00, czwartek 11.00 - 16.00
Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • realizacja innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
 • spełnianie wymagań państwa przez szkoły i placówki oświatowe
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu ósmoklasisty
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

moja oferta na I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Warsztaty

W - 1 "Projektowanie, realizacja i dokumentowanie przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021"

W - 2 "Procedura oceny pracy nauczyciela"

W - 3 "Innowacje pedagogiczne - rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej"

W - 4 "Funkcjonowanie w zmianie. Narzędzia i techniki w komunikacji zorientowanej na rozwiązania"

W - 5 "Jak zdalnie prowadzić posiedzenie rady pedagogicznej"

W - 6 "Współpraca szkół i placówek oświatowych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną"

Sieć współpracy i samokształcenia

KL - 1 "Klub dyrektora"

Konferencje

KS - 4 "Prawo oświatowe w szkole/ placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze"

KS - 7/ 1 "Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/ 2021"

Forum

FD - 1 "Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Wykorzystanie TIK w pracy dyrektora"

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

1. Podstawy pomiaru dydaktycznego

2. Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie

3. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców

4. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego

Kursy doskonalące

KD - 4 "Ewaluacja wewnętrzna - przedmiot badania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

KD - 5 "Ewaluacja wewnętrzna - przedmiot badania: Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym"

 

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia, które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.cen.lomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.