Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Łomży, Pl. Kościuszki 2, tel. +48 86 216 42 17, email: odn@cen.lomza.pl (zwany dalej „ODN”).
 2. Kontakt z administratorem: pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora, bądź w formie elektronicznej na adres odn@cen.lomza.pl
 3. Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:
  1. zawarcia, wykonywania i kontynuacji umów i usług oferowanych przez administratora,
  2. udzielania wsparcia, rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych,
  3. obsługi wiadomości i komunikatów oraz odpowiedzi na pisma i wniosku kierowane do ODN,
  4. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności,
  5. realizacji zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, do których nastąpiło Pani/Pana zgłoszenie.
 4. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów
  1. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodnie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią/Pana,
  2. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest w celu zawarcia, wykonania, bądź kontynuacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla prawidłowego wykonania usługi przez ODN, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,
  5. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  6. Dane o Pani/Pana zgłoszeniach na formy doskonalenia, identyfikator przeglądarki i adres urządzenia internetowego wykorzystywane będą także do zapewnia prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi ODN. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591 z późn. zm.).
 5. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jakie są źródła pozyskania danych osobowych
  1. ODN przetwarzać będzie następujące Pani/Pana dane osobowe:
   - imię, nazwisko,
   - adres poczty elektronicznej,
   - numer telefonu,
   - adres zamieszkania lub siedziby,
   - adres korespondencyjny,
   - data i miejsce urodzenia,
   - PESEL
   - nazwa i adres zakładu pracy,
   - adres internetowy urządzenia, za pomocą którego łączono się z serwisem internetowym ODN,
   - identyfikator przeglądarki internetowej
   - zgłoszenia udziału w organizowanych przez ODN formach doskonalenia.
    
  2. ODN otrzymał Pani/Pana dane osobowe podczas rejestracji w serwisie internetowym prowadzonym przez ODN w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, podczas rejestracji udziału w formach doskonalenia prowadzonych przez ODN, podczas zgłoszenia Pani/Pana udziału w prowadzonym przez ODN projekcie edukacyjnym, podczas wymiany korespondencji w formie papierowej bądź elektronicznej lub podczas realizacji zamówienia publicznego,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług oraz umów i mogą być udostępniane i powierzane innym odbiorcom w celu wykonania usługi, tj. firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz inne podmioty z którymi współpracuje ODN w celu świadczenia usług. Zgodnie z przepisami prawa dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez ODN na Pani/Pana rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa w tym obowiązku archiwizacyjnego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ODN na Pani/Pana rzecz. Zobowiązana/y jest Pani/Pan do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ODN na Pani/Pana rzecz.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Facebook