Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 41 Jak dobrze być sobą - o poczuciu własnej wartości dzieci - rejon zambrowski i wysokomazowiecki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Miejski Zespół Szkół w Wys. Maz.

WYMIAR GODZIN: 8 (2x4)

 • Na czym polega poczucie własnej wartości?
 • Rola rodziców w kształtowaniu poczucia własnej wartości dzieci.
 • Zachowania nauczyciela a samoocena dzieci.
 • Odkrywanie swoich mocnych stron.
 • Sposoby budowania i wzmacniania samoakceptacji ucznia.

bezpłatnie

Telefon: 86 216-42-17 w. 23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych