Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 118 Rozwój kreatywności, poprawa komunikacji oraz zwiększenie aktywności uczniów przez zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (2x6)

 • Przegląd metod aktywizujących pracę uczniów w klasach 1-3.
 • Kreatywne metody pracy z dziećmi.
 • Zabawy, ćwiczenia i gry dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • oligofrenopedagogika
 • w zakresie zarządzania oświatą
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej
 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Facebook