Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 124 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  10 (2x5)

 • Charakterystyka opowiadania jako wypowiedzi twórczej, kryteria oceny.
 • Struktura wypowiedzi o charakterze twórczym.
 • Analiza budowy i elementów przykładowego opowiadania.
 • Zasady tworzenia funkcjonalnej narracji jako podstawa napisania dobrego opowiadania twórczego.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.24
E-mail: j.szkop|cen.lomza.pl | |j.szkop|cen.lomza.pl

mgr Joanna Ewa Szkop

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

 • magister filologii polskiej, filologii rosyjskiej, bibliotekoznawstwa, specjalność nauczycielska
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • egzaminator sprawdzianu z języka polskiego w klasie VI
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
 • ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń

 • metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
 • pomiar dydaktyczny
 • analiza i wykorzystanie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • wykorzystanie EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych
 • motywowanie uczniów
 • metody i techniki aktywizujące proces dydaktyczny
 • ocenianie kształtujące

Doświadczenie zawodowe

 • praca w charakterze konsultanta ds. edukacji polonistycznej - od 1999 r.
 • przygotowanie programów i realizacja warsztatów, kursów doskonalących, konferencji dla nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych
 • nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej - od 1994 roku
 • prowadzenie zajęć na kursach kwalifikacyjnych: edukatorskim, zarządzania oświatą, nadającym uprawnienia pedagogiczne, z zakresu sztuki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • prowadzenie zajęć na kursach finansowanych ze środków Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • edukator projektu POKL "Spójność działań edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły"
 • pełnienie funkcji SORE
Facebook