Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania

Celem biblioteki jest służenie w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Do obowiązkowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
 2. organizowanie i prowadzenie wspomagania:
  1. szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  2. bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
 4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka może ponadto:

 1. organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora Biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli;
 2. współpracować w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami (np. naukowymi, publicznymi) w miarę potrzeb;
 3. prowadzić działalność wydawniczą;
 4. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Kalendarium

1947 r.

Założenie Biblioteki Inspektoratu Szkolnego w Łomży przy ul. Sadowej 2.

1 XI 1947 r.

Wpisanie pierwszego woluminu do księgi inwentarzowej przez Marię Kraszewską - pierwszego kierownika i bibliotekarkę.

1950 r.

Księgozbiór liczył 3 132 woluminy.

15 III 1951 r.

Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Łomży (jako drugiej w województwie białostockim).

1951 r.

Przeniesienie biblioteki do lokalu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w tym samym budynku przy ul. Sadowej 2; wydzielenie czytelni.

Zarejestrowano 242 czytelników.

1 I 1952 r.

Kierownikiem biblioteki zostaje Jan Michalczuk.

1954 – 1958 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Białymstoku dostarcza książki, prowadzi prenumeratę czasopism.

1 II 1956 r.

Kierownikiem zostaje Władysław Krukowski.

V 1956 r.

Do księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej dołączono książki z biblioteki Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 534 woluminy.

1 XII 1957 r.

Kierownikiem zostaje Zofia Hajdenrajch – pierwszy pracownik posiadający kwalifikacje bibliotekarskie.

18 III 1958 r.

Powołanie Rady Bibliotecznej przy Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej.

VII 1958 r.

Przeniesienie biblioteki do lokalu na parterze, po zlikwidowanej stołówce, przy ul. Sadowej 2.

VI 1960 r.

Przeniesienie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej do budynku przy ul. Świerczewskiego 38 (obecnie Aleja Legionów 36), do lokalu na II piętrze, sąsiadującego z Wydziałem Oświaty.

1964 r.

Księgozbiór przekraczał już 10 000 woluminów (w większości książek pedagogicznych i naukowych).

1969 r.

Ponowne przeniesienie biblioteki do budynku przy ul. Sadowej 2 (obecnie lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego).

1971-1972 r.

Formalne zawieszenie działalności biblioteki z przyczyn lokalowych.

1969-1973 r.

Wysoka fluktuacja kadry. Obowiązki kierownika pełniły kolejno: Anna Białobrzeska, Krystyna Baliszewska, Danuta Świtaj, Danuta Radomska.

X 1973 r.

Przeniesienie biblioteki do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bernatowicza 4.

1 VIII 1975 r.

Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania. Dyrektorem została Barbara Ciupa.

Powstanie 4 filii na bazie dawnych powiatowych bibliotek pedagogicznych w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

IX 1982 r.

Przeniesienie biblioteki na ul. Sadową 2.

1984-1991 r.

Funkcję dyrektora pełniły – Wioletta Borowska i Feliksa Włoczkowska.

1 IX 1991 r.

Dyrektorem biblioteki została Halina Brześkiewicz.

XII 1995 r.

Zakup pierwszych komputerów.

1 I 1996 r.

Uzyskanie samodzielności finansowej przez bibliotekę.

VI 1996 r.

Zakup i wdrożenie programu komputerowego System Obsługi Biblioteki LIBRA.

1 I 1999 r.

Organem prowadzącym bibliotekę został Samorząd Województwa Podlaskiego.

1 I 2000 r.

Przekształcenie biblioteki w Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży.

V 2000 r.

Przeniesienie biblioteki do obecnej siedziby przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1.

1 I 2006 r.

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

1 IX 2018 r. Połączenie Biblioteki Pedagogicznej i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
 
 

Koncepcja pracy CEN w Łomży na lata 2019 - 2023

Wizja
W trosce o jakość edukacji zawsze blisko szkoły, zawsze razem z nauczycielami.
 
Misja
1. Realizujemy zadania wyznaczone placówkom doskonalenia nauczycieli przez państwo i służące zapewnianiu jakości edukacji.
2. Efektywnie zaspokajamy zróżnicowane potrzeby klientów i uczestniczymy we wdrażaniu zmian w systemie oświaty.
3. Wspieramy szkoły i placówki oświatowe w realizacji innowacji pedagogicznych  i podejmowaniu działań nowatorskich.
4. W realizacji zadań statutowych współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury w województwie i w kraju.
5. Zapewniamy dostęp do różnych źródeł wiedzy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami edukacji.
6. Uczestniczymy w szerzeniu idei uczenia się przez całe życie poprzez zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej oraz działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska.
7. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych poprzez doskonalenie kompetencji pracowników oraz systematyczne unowocześnianie bazy placówki.

Kierunki rozwoju

Jesteśmy placówką oświatową, działającą od 1951 roku. Zapewniamy dostęp do różnych źródeł wiedzy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami edukacji. Dążymy do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej. Poprzez propagowanie zbiorów biblioteki oraz działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska współuczestniczymy w realizowaniu idei uczenia się przez całe życie i wpływamy na rozwój lokalnej społeczności.
 
Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół i placówek oświatowych.
 
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży skutecznie realizuje politykę oświatową państwa poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, wspomaganie szkół i placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, edukacyjnej i kulturalnej.
 
Doświadczony zespół nauczycieli bibliotekarzy systematycznie podnosi poziom wiedzy i umiejętności oraz pozyskuje sojuszników w środowiskach oświatowych i kulturalnych. Swoją działalnością sprzyja integracji lokalnego środowiska oświatowego i bibliotekarskiego wokół wspólnych zadań edukacyjnych.
 
Najważniejsze kierunki rozwoju biblioteki na lata 2019-2023:
1. usprawnianie systemu wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2. rozbudowa zbiorów i doskonalenie form ich udostępniania,
3. rozwój usług informacyjnych,
4. stały rozwój nauczycieli i innych pracowników biblioteki w realizacji zadań wynikających z potrzeb rozwojowych placówki,
5. rozszerzenie działań na rzecz promocji biblioteki w środowisku lokalnym.