Sobota, 16 Styczeń 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Wypożyczalnia

Adres:

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, parter, pok. 26
18-400 Łomża
e-mail: wypozyczalnia@cen.lomza.pl

Tel. 86 216 23 57

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 15.00
wakacje:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

Zadaniem Wypożyczalni jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i udzielanie informacji o zbiorach.

Prawo do wypożyczania książek mają:

 • nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie podlaskim oraz nauczyciele zamieszkali poza obrębem województwa podlaskiego, a studiujący na uczelniach lub dokształcający się w placówkach resortu edukacji narodowej rozmieszczonych na terenie województwa podlaskiego,
 • studenci uczelni podlaskich,
 • inni czytelnicy.

Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni określa Regulamin Wypożyczalni

Użytkownicy sami poszukują potrzebnych materiałów mając do dyspozycji tradycyjne katalogi kartkowe (prowadzone do 31.12.2008 r.) i 5 stanowisk do wyszukiwania w katalogu komputerowym.

Katalog komputerowy (dostępny też online) rejestruje wszystkie nabytki biblioteki od 1996 roku. Sukcesywnie wprowadzane są opisy wcześniej zakupionych pozycji.

Wyszukiwanie można przeprowadzać poprzez katalog alfabetyczny, tytułowy, serii, systematyczny UKD oraz hasła przedmiotowe. Możliwe jest też wyszukiwanie przez indeksy: autor, tytuł, temat.

Katalog kartkowy alfabetyczny i rzeczowy (prowadzony do 31.12.2008 r.)

W katalogu alfabetycznym opisy wydawnictw ułożone są alfabetycznie wg autorów lub pierwszego wyrazu tytułu (w przypadku prac zbiorowych).

Katalog rzeczowy ułożony działowo wg UKD - opisy w obrębie działów i poddziałów ułożone są alfabetycznie.

Użytkownicy mogą również zamawiać książki z księgozbioru Wypożyczalni przez Internet.

Regulamin

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:
  • nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie podlaskim oraz nauczyciele zamieszkali poza obrębem województwa podlaskiego, a studiujący na uczelniach lub dokształcający się
   w placówkach resortu edukacji narodowej rozmieszczonych na terenie województwa podlaskiego,
  • studenci uczelni podlaskich,
  • inni czytelnicy:
   • pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,
   • kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej
    i samorządowej,
   • osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych od dyrektora biblioteki.
 2. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i pracy (nauki), wypełnić Deklarację Czytelnika, zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i zobowiązać się do jego przestrzegania.
  O każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub pracy (nauki) czytelnik powinien informować pracownika wypożyczalni.
 3. Przy zapisie czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną, którą powinien okazywać przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczalni. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 6 pozycji.
 2. Wypożyczenia rejestrowane są w systemie komputerowym.
 3. Książkę wypożycza się na okres 1 miesiąca.
  • Termin zwrotu wypożyczonej książki może być na wniosek czytelnika przedłużony, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innego czytelnika.
  • W wypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książki przed upływem terminu.
 4. Czytelnik, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych książek ponosi następujące konsekwencje:
  • obciążenie karą pieniężną po 1 zł za przekroczenie terminu zwrotu każdej książki za każdy rozpoczynający się miesiąc,
  • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni,
  • w stosunku do szczególnie niezdyscyplinowanych czytelników biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze służbowej i prawnej.
 5. Wypożyczalnia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia czytelnika o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia czytelnika
  z obowiązku terminowego zwrotu książek.
 6. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub
  • dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i poszukiwaną przez bibliotekę.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia na karcie czytelnika odpisania zwrotu każdej książki. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane
  w wypożyczalni.

III. ZAMAWIANIE KSIĄŻEK PRZEZ INTERNET

 1. Czytelnik może zamawiać książki przez Internet.
 2. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy wypożyczalni.
 3. Zamówioną pozycję należy odebrać w wypożyczalni nie później niż do godz. 17.00 następnego dnia od złożenia zamówienia.
 4. W razie nieodebrania zamówienia w terminie zostanie ono anulowane.

IV. PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza z prośbą o udzielenie informacji i pomoc
w doborze odpowiednich pozycji. Ponadto czytelnik ma prawo korzystać z informacji i porad pracowników wszystkich wydziałów biblioteki.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży zawieszony w prawach czytelnika.

Od decyzji dyrektora przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.