Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
01.02.2019

80 tys. zł na działania edukacyjne. Konkurs Zarządu Województwa Podlaskiego

Oferty można składać od piątku, 25 stycznia.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 22 stycznia 2019 r., podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.

W szczególności zaś:

- wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów;

- wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;

- realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;

- realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

Łączna pula środków przeznaczona na konkurs to 80 000 zł.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 22 lutego 2019 r. poprzez platformę witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane elektronicznie) i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w terminie do 25 lutego 2019 r. 

Więcej informacji: 

Jolanta Miczejko | 85 66 54 641

jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

 

Referat Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

III piętro, pokój 324

Pliki do pobrania:

źródło: www.wrotapodlasia.pl

Facebook