Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Koncepcja pracy CEN w Łomży na lata 2019 - 2023

Wizja

W trosce o jakość edukacji zawsze blisko szkoły, zawsze razem z nauczycielami.

 

Misja

 1. Realizujemy zadania wyznaczone placówkom doskonalenia nauczycieli przez państwo i służące zapewnianiu jakości edukacji.
 2. Efektywnie zaspokajamy zróżnicowane potrzeby klientów i uczestniczymy we wdrażaniu zmian w systemie oświaty.
 3. Wspieramy szkoły i placówki oświatowe w realizacji innowacji pedagogicznych  i podejmowaniu działań nowatorskich.
 4. W realizacji zadań statutowych współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury w województwie i w kraju.
 5. Zapewniamy dostęp do różnych źródeł wiedzy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami edukacji.
 6. Uczestniczymy w szerzeniu idei uczenia się przez całe życie poprzez zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej oraz działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska.
 7. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych poprzez doskonalenie kompetencji pracowników oraz systematyczne unowocześnianie bazy placówki.

(…) uczyć się, aby wiedzieć; to znaczy aby zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie, wreszcie, uczyć się, aby być.

Jacques Delors, raport „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”

Uczenie się przez całe życie to jedno z najistotniejszych wymagań wyznaczających rozwój współczesnego świata. Nauczyciele, z racji wykonywanej profesji oraz z powodu zmian zachodzących w systemie oświaty, zobowiązani są do nieustannego doskonalenia własnych kompetencji osobistych i zawodowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb, analizy priorytetów MEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Każdego roku proponujemy różnorodne formy doskonalenia: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, konferencje, fora doskonalenia, kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla rad pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek. Od roku szkolnego 2012/2013 ODN realizuje doskonalenie według nowego modelu systemowego wspierania szkół jako stale kształcących się organizacji. Zgodnie z jego założeniami doskonalenie zawodowe odbywa się w konkretnych szkołach i placówkach oświatowych. Ma charakter procesowy: rozpoczyna się od diagnozy potrzeb, polega na realizacji szkoleń i wykorzystaniu nabytej wiedzy w praktyce, a kończy się sformułowaniem wniosków i rekomendacji. Wykorzystuje potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.

Doświadczony zespół konsultantów, dbając o najwyższą jakość szkoleń, nastawiony jest na ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Uzupełniamy kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych specjalistów oraz pozyskujemy współpracowników w środowiskach naukowych. Nasze kompetencje potwierdzone są przez wysokie wyniki systematycznie prowadzonej ewaluacji form doskonalenia oraz zaproszenia do udziału w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Dzięki wysokiej ocenie naszej pracy stałe współpracujemy z działającymi na rzecz edukacji organizacjami pozarządowymi.
ODN w Łomży ma doświadczenie realizacji systemowych programów oświatowych. Bierze również aktywny udział w projektach międzynarodowych, realizowanych w partnerstwie z instytucjami oświatowymi z Rosji, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Białorusi, Niemiec, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Poprzez wydawane publikacje pomagamy w tworzeniu nauczycielskiego warsztatu pracy oraz upowszechniamy wartościowe rozwiązania metodyczne.

Swą działalnością sprzyjamy integracji lokalnego środowiska oświatowego wokół wspólnych zadań i wyzwań współczesnej edukacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, unowocześniamy i dostosowujemy do ich potrzeb warunki lokalowe oraz dbamy o wyposażenie sal i gabinetów w wysokiej jakości sprzęt techniczny.

ODN w Łomży, jako pierwsza spośród placówek doskonalenia nauczycieli w województwie podlaskim, uzyskał w 2005 roku akredytację potwierdzającą wysoką jakość usług edukacyjnych.


Strategiczne cele działania

 1. Oferta
  • Konstruowanie oferty odpowiadającej potrzebom szkół i nauczycieli oraz wynikającej z kierunków polityki oświatowej MEN i wniosków z nadzoru prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
  • Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
  • Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji.
 2. Kadra
  • Stały rozwój osobisty i zawodowy.
  • Doskonalenie znajomości języków obcych.
  • Pozyskiwanie specjalistów z różnych dziedzin w celu zapewnienia realizacji oferty.
 3. Organizacja, sprawny przepływ informacji
  • Systematyczne usprawnianie organizacji pracy.
  • Sprawne funkcjonowanie baz danych.
  • Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą Internetu.
 4. Baza
  • Unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych i wyposażenia do potrzeb klientów i pracowników ODN.
  • Tworzenie zaplecza socjalnego dla szkoleń.
 5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
  • Realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego prowadzącymi działalność edukacyjną w kraju i za granicą.
  • Korzystanie z funduszy europejskich dla rozszerzenia oferty własnej ODN.

Te strategiczne cele uszczegóławiamy, planując pracę poszczególnych konsultantów, pracowni i całego ośrodka w cyklu roku szkolnego. W formułowaniu zadań kierujemy się zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie placówek doskonalenia.