Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej cen.lomza.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://cen.lomza.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 86 216 42 17
Fax: +48 86 86 216 42 17, wew. 33
E-mail: cen@cen.lomza.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża
 
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29
 
Strona internetowa cen.lomza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-10 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.
Zamieszczone nagrania nie posiadają napisów.
Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
Ułatwienia na stronie
Strona posiada następujące ułatwienia:

mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
klient ma prawo wstępu z psem asystującym;
brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
podmiot publiczny zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Cezary Nerkowski
e-mail: c.nerkowski@cen.lomza.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 216 42 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono dnia: 10.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.