Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 90

Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie podnoszenia jakości pracy szkoły

FD - 2

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki oświatowej nad prawidłowością organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W - 91

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – narzędzia monitorowania, kontroli i ewaluacji

W - 92

Monitorowanie i kontrola realizacji zasad oceniania wewnątrzszkolnego

KS - 9

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

W - 93

Szkolne uwarunkowania pracy domowej ucznia - planowanie badania ogólnoszkolnego

W - 94

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w teorii i praktyce szkolnej. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

KL - 1

Klub Dyrektorów

KS - 10

Planowanie i realizacja działań przedszkola z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych

W - 109

Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Fröebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Facebook