Czwartek, 2 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustalam następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego