Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Lp. Tytuł szkolenia Prowadzący/organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek

2.

Podstawy pomiaru dydaktycznego Maria M. Ferenc

3.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE
I INTEGRACYJNE
4. Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli wspomagających i nauczycieli specjalistów w edukacji włączającej Danuta Momot
5. Zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – trudności dziecka, diagnozowanie, formy wsparcia Dorota Cybulska
6. Jak prawidłowo zaplanować i zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów? Dorota Cybulska
METODYKA NAUCZANIA
7. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne dziecka? Danuta Lasek
8. Twórcze metody pracy z dziećmi Danuta Lasek
9. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska
10. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska
11. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Dorota Dąbrowska
12. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska
13. Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji Dorota Dąbrowska
14. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych Joanna Marek
15. Jak pomóc uczniom zrozumieć lekcje? Joanna Marek
16. Techniki uczenia się uczniów Joanna Marek
17. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Joanna Marek
18. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek
19. Jak planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować kompetencje kluczowe wśród uczniów Joanna Marek
20. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach Jadwiga Pieczywek
21. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się

Jadwiga Pieczywek Adrianna Sierzputowska

22. Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Anna Borawska

23. Kreatywność a rozwój osobisty ucznia szkoły podstawowej Anna Borawska
24. Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie Anna Borawska
25. Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się Adrianna Sierzputowska
26. Szkoła off-line czy on-line? Nowe kompetencje nauczyciela XXI wieku. Adrianna Sierzputowska
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
27. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Bożenna Kossakowska
28. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstaw programowych? Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
29. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka
30. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
31. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
32. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska
33. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? Jolanta Boryszewska
34. Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja! Anna Borawska
35. Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców Anna Borawska
36. Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży Anna Borawska
37. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców Maria M. Ferenc
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
38. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski Z. De-Mezer
39. Ocena pracy nauczyciela Janina Arcimowicz
40. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego Maria M. Ferenc
41. Bezpieczeństwo uczniów w szkole Bernard Z. Kossakowski Z. De-Mezer
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
42. Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej Iwona Puciłowska
43. Wychowanie do zdrowia. Zadania szkoły i nauczycieli Iwona Puciłowska
44. Profilaktyka, diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym Anna Borawska
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
45. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska
46. Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole Anna Borawska
47. Preorientacja i orientacja zawodowa, czyli doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Anna Borawska