Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2018/2019

L.p Tytuł szkolenia Prowadzący/Organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy). Joanna E. Szkop

2.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników. Jadwiga Pieczywek

3.

Podstawy pomiaru dydaktycznego. Maria M. Ferenc

4.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie. Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
5.
Jak podnieść efektywność nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnością. Danuta Momot
6. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Danuta Momot
7. Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełno-sprawnością. Danuta Momot
METODYKA NAUCZANIA
8. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój. Danuta Lasek
9. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się. Danuta Lasek
10. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia. Dorota Dąbrowska
11. Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole. Dorota Dąbrowska
12. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej. Dorota Dąbrowska
13. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole. Dorota Dąbrowska
14. Strategia lekcji odwróconej. Dorota Dąbrowska
15. Wykorzystanie tutoringu w pracy z uczniami. Dorota Dąbrowska
16. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych. Joanna Marek
17. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach. Jadwiga Pieczywek
18. Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu/szkole – inspiracje i propozycje. Maria M. Ferenc
19. Kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci w przedszkolu. Maria M. Ferenc
20. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców w przedszkolu. Maria M. Ferenc
21. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez wykorzystanie aktywizujących metod pracy (szkoły podstawowe). Joanna E. Szkop
22. Rola „uważności” w procesie edukacyjnym oraz kształtowaniu kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się. Adrianna Sierzputowska
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
23. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Bożenna Kossakowska
24. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
25. Empatyczna szkoła – tworzenie przyjaznego/empatycznego środowiska nauczania i uczenia się. Marzena Rafalska
26. Jak szkoła może włączyć się w kampanię edukacyjną Rady Europy „Swobodnie się wypowiadać, bezpiecznie się uczyć” („Free to Speak, Safe to Learn”). Marzena Rafalska
27. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II. Bogumiła Rzepnicka
28. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego. Bogumiła Rzepnicka
29. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Jolanta Boryszewska
30. Jak prowadzić zebrania z rodzicami? Współpraca z „trudnymi rodzicami”. Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
31. Prawa i obowiązki nauczyciela. Bernard Z. Kossakowski
32. Nowatorstwo pedagogiczne według aktualnego stanu prawnego. Maria M. Ferenc
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
33.
Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli i pracowników. Iwona Puciłowska
34. RODO w szkole. Nowe podejście do ochrony danych osobowych. Jolanta Boryszewska
 

    

Facebook