Niedziela, 12 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Lp. Tytuł szkolenia Prowadzący/organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy) Joanna E. Szkop

2.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek

3.

Podstawy pomiaru dydaktycznego Maria M. Ferenc

4.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
5.
Wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością w edukacji włączającej Danuta Momot
6. Jak efektywnie realizować zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej? Danuta Momot
7. Organizowanie i dokumentowanie udzielanej w przedszkolu lub szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dorota Cybulska
8. Zintegrowane zmysły - harmonijny rozwój dziecka, czyli ABC integracji sensorycznej Anna Borawska
METODYKA NAUCZANIA
9. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój Danuta Lasek
10. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska
11. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska
12. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Dorota Dąbrowska
13. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska
14. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych Joanna Marek
15. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek
16. Jak  planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować  kompetencje kluczowe wśród uczniów Joanna Marek
17. Jak pomóc uczniom zrozumieć lekcję Joanna Marek
18. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach
Jadwiga Pieczywek
19. Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się Adrianna Sierzputowska
20. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska
21. Kreatywnie i efektywnie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (szkoły podstawowe) Joanna E. Szkop
22. Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Anna Borawska
23. Pedagogika plany daltońskiego w praktyce (przedszkole)

Maria M. Ferenc, ekspert zewn.,
n-l przedszkola

24. Zastosowanie pedagogiki M. Montessori w praktyce (przedszkole)

Maria M. Ferenc, ekspert zewn.,
n-l przedszkola

25. Kodowanie dźwiękiem i ruchem – (przedszkola lub klasy I- III szkoły podstawowej) Maria M. Ferenc,
ekspert zewnętrzny
26. Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się Adrianna Sierzputowska
27. Kreatywność a rozwój osobisty ucznia szkoły podstawowej Anna Borawska
28. Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie Anna Borawska
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
29. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Bożenna Kossakowska
30. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne
i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstaw programowych?
Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
31. Wartości w pracy nauczyciela Marzena Rafalska
32. Kształtowanie postawy obywatelskiej opartej o wartości jako zadanie każdego nauczyciela Marzena Rafalska
33. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka
34. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
35. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
36. Jak opracować szkolne portfolio bezpieczeństwa? Jolanta Boryszewska
37. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska
38. Jak pracować z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze? Dorota Cybulska
39. Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży Anna Borawska
40. Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja! Anna Borawska
41. Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców Anna Borawska
42. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców Maria M. Ferenc
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
43. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
44. Nowe zasady oceny pracy nauczyciela Janina Arcimowicz
45. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego Maria M. Ferenc
46. Bezpieczeństwo uczniów w szkole Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
47.
Pierwsza pomoc w szkole. Zadania nauczycieli i pracowników Iwona Puciłowska
48. Uczeń przewlekle chory. Zadania szkoły i nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego Iwona Puciłowska
49. Profilaktyka, diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym Anna Borawska
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
50. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska
51. Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole Anna Borawska
52. Preorientacja i orientacja zawodowa, czyli doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Anna Borawska