Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Lp. Tytuł szkolenia Prowadzący/organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek

2.

Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów Jadwiga Pieczywek
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE
I INTEGRACYJNE
3. Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w edukacji włączającej Danuta Momot
4. Uczeń z niepełnosprawnością w edukacji włączającej Danuta Momot
5. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów po czasie zdalnego nauczania Dorota Cybulska
6. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej Dorota Cybulska
METODYKA NAUCZANIA
7. Kompetencje społeczno-emocjonalne- jak je rozwijać? Danuta Lasek
8. Gry w edukacji Danuta Lasek
9. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska
10. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska
11. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Dorota Dąbrowska
12. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska
13. Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji Dorota Dąbrowska
14. Strategie aktywnego czytania i notowania Dorota Dąbrowska
15. Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem Joanna Marek
16. Rozwijanie myślenia krytycznego wśród uczniów Joanna Marek
17. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych Joanna Marek
18. Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę? Joanna Marek
19. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek
20. Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkołach Joanna Marek
21. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach
Jadwiga Pieczywek
22. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska
23. Nauczyciel na miarę  XXI wieku Adrianna Sierzputowska
24. Nauczyciel architektem przyszłości swoich uczniów. W jaki sposób wykorzystać umiejętności uczniów i nauczycieli nabyte podczas nauki zdalnej? Adrianna Sierzputowska
25. Praca z tekstem literackim w przedszkolu – nowatorskie rozwiązania metodyczne Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
26. Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną Małgorzata Witkiewicz
27. Zdalnie czy stacjonarnie? – narzędzia do efektywnej pracy z uczniami na różnych przedmiotach nauczania Małgorzata Witkiewicz
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
28. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka
29. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
30. Wykorzystanie wartości z modelu wychowania chrześcijańskiego
w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią
Bogumiła Rzepnicka
31. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska
32. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? Jolanta Boryszewska
33. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo Jolanta Boryszewska
34. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny Jolanta Boryszewska
35. Wychowawcza wspólnota nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci Maria M. Ferenc
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
36. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski
37. Bezpieczeństwo uczniów w szkole Bernard Z. Kossakowski
38. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego – interpretacje, komentarze, przykłady Maria M. Ferenc
39. Praca nauczycieli w jednym oddziale jako ważny aspekt procesu edukacyjnego sprzyjającego efektywnemu uczeniu się uczniów Dorota Szymonowicz
40. Komunikacja w radzie pedagogicznej narzędziem skutecznej realizacji zadań i konstruktywnej współpracy Dorota Szymonowicz
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
41. Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej Iwona Puciłowska
42. Wychowanie do zdrowia. Zadania szkoły i nauczycieli Iwona Puciłowska
43. Zintegrowana Strategia Umiejętności w rzeczywistości szkoły kształcącej w zawodach Iwona Puciłowska
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
44. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska
45. Doradztwo zawodowe w edukacji – aspekty prawne Anna Borawska
46. Zagrożenia cywilizacji XXI wieku: brak motywacji, stres, mobbing i wypalenie zawodowe Anna Borawska
47. Asertywna komunikacja w dżungli pracowniczej Anna Borawska