Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2023/2024

L.p.

Tytuł szkolenia

Prowadzący/Organizator

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

Joanna Marek

2.

Ocenianie zachowania w praktyce szkolnej

Joanna Marek

3.

Doskonalenie kompetencji w zakresie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania wewnątrzszkolnego

Joanna Marek

4.

Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE

Dorota Cybulska

5.

Ocenianie dla uczenia się

Dorota Dąbrowska

6.

Błąd bezpieczną przestrzenią do nauki – jak wykorzystać błędy, by rozwijać potencjał uczniów

Iwona Czaplicka

7.

Diagnoza edukacyjna podstawą planowania i realizacji procesu dydaktycznego, w tym konstruowania sprawdzianów nauczycielskich

Agata Reszewicz

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE I EDUKACJA
WŁĄCZAJĄCA

8.

Planowanie, organizacja, realizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

Dorota Cybulska

9.

Rola i zadania specjalistów w przedszkolu i szkole

Dorota Cybulska

10.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
ze SPE

Dorota Cybulska

11.

Zwiększanie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli i specjalistów w szkołach

Dorota Cybulska

12.

Indywidualizacja pracy z dzieckiem przedszkolnym w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania

Dorota Cybulska
Anna Tymińska

13.

Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Lidia Grad

14.

Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie

Joanna Marek

15.

Sztuka asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela

Anna Borawska

DYDAKTYKA

16.

Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Lasek

17.

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach

Dorota Dąbrowska

18.

Jak rozwijać krytyczne myślenie na lekcjach?- metody i narzędzia

Dorota Dąbrowska

19.

Innowacyjne metody nauczania drogą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Iwona Czaplicka

20.

Uważność nauczyciela kluczem do efektywnego nauczania -  uczenia się

Adrianna Sierzputowska

21.

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne - nowoczesne metody nauczania

Adrianna Sierzputowska

22.

Jak wyzwolić pozytywne emocje w nauczaniu i uczeniu się?

Adrianna Sierzputowska

23.

Lekcje z pomysłem, czyli myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

Iwona Czaplicka

24.

Uczyć lepiej – od neurodydaktyki do skutecznej edukacji

Iwona Czaplicka

25.

Gamifikacja w pracy nauczyciela

Alicja Pieloszczyk

26.

Kreatywne i efektywne prace domowe rozwijające umiejętności podstawowe
i przekrojowe uczniów

Alicja Pieloszczyk

27.

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Joanna Marek

28.

Dydaktyka rozwijania kompetencji proinnowacyjnych

Iwona Puciłowska

29.

Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Iwona Puciłowska

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

30.

Bezpieczeństwo w sieci, czyli co powinien wiedzieć każdy użytkownik Internetu

Małgorzata Witkiewicz

31.

Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

Małgorzata Witkiewicz

32.

Laboratorium Przyszłości – teoretycznie i praktycznie

Małgorzata Witkiewicz

33.

Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

Małgorzata Witkiewicz

34.

Młody człowiek w sieci – nie taki wirtualny świat straszny, jak go malują

Adrianna Sierzputowska

35.

Sztuczna Inteligencja w pracy nauczyciela – wybrane przykłady

Adrianna Sierzputowska

WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

36.

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej

Jolanta Boryszewska

37.

Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji

Jolanta Boryszewska

38.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Jolanta Boryszewska

39.

Planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z rozpoznanymi potrzebami uczniów

Jolanta Boryszewska

40.

Formy przemocy domowej (przedszkole i edukacja wczesnoszkolna)

Jolanta Boryszewska

41.

Jak rozpoznawać i rozumieć emocje dziecka oraz powodowane nimi zachowania? Gry, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Danuta Lasek

42.

Jak dobrze być sobą – o poczuciu własnej wartości

Danuta Lasek

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

43.

Statut – konstytucja szkoły. Techniki prawodawcze, struktura, układ statutu, przykładowe zapisy

Dorota Szymonowicz

44.

Ocenianie wewnątrzszkolne umiejętności i zachowania ucznia – odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w świetle obowiązującego prawa oświatowego

Dorota Szymonowicz

45.

Budowanie autorytetu nauczyciela w szkole. Dlaczego to ważne i jak to zrobić?

Dorota Szymonowicz

46.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Dorota Szymonowicz

47.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Zbigniew Kossakowski

48.

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podniesieniu efektywności pracy szkoły

Dorota Dąbrowska
Iwona Czaplicka

49.

Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

Lidia Grad

EDUKACJA ZDROWOTNA

50.

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników szkoły

Iwona Puciłowska

ROZWÓJ OSOBISTY

51.

Profilaktyka antystresowa i antywypaleniowa w rzeczywistości szkolnej

Anna Borawska

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

52.

Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej a przyszły sukces edukacyjny i zawodowy młodego człowieka

Anna Borawska

53.

ABC doradztwa zawodowego w szkole

Anna Borawska