Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - I półrocze roku szkolnego 2023/2024

L.p.

Tytuł szkolenia

Prowadzący/Organizator

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

Joanna Marek

2.

Ocenianie zachowania w praktyce szkolnej

Joanna Marek

3. Motywacyjno – wspierające ocenianie szansą na sukces ucznia Joanna Marek
4. Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE Dorota Cybulska
5. Ocenianie dla uczenia się Dorota Dąbrowska
6. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkole Dorota Dąbrowska

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE I EDUKACJA
WŁĄCZAJĄCA

7.

Planowanie, organizacja, realizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

Dorota Cybulska

8.

Ocena funkcjonalna jako początek planowania wsparcia w edukacji włączającej

Dorota Cybulska

9.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
ze SPE

Dorota Cybulska

10.

Zwiększanie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli i specjalistów w szkołach

Dorota Cybulska

11. Indywidualizacja pracy z dzieckiem przedszkolnym w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania Dorota Cybulska
Anna Tymińska
12. Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej Sylwia Sawicka
13. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym Lidia Grad

METODYKA NAUCZANIA

14.

Motywowanie i aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Lasek

15.

Pedagogika zabawy jako metoda pracy z grupą

Danuta Lasek

16.

Jak dobrze być sobą - o poczuciu własnej wartości u dzieci

Danuta Lasek

17.

Lekcje motywujące uczniów do pracy

Dorota Dąbrowska

18.

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Joanna Marek

19.

Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie

Joanna Marek

20.

Uważność nauczyciela jako klucz do efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych

Adrianna Sierzputowska

21. Jak tchnąć życie w salę lekcyjną? Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne Adrianna Sierzputowska

22.

Nie bądź cynikiem, zostań sceptykiem – włącz myślenie krytyczne

Adrianna Sierzputowska

23.

Efektywna edukacja w naszej szkole

Iwona Czaplicka

24.

Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

Iwona Czaplicka

25.

Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

Iwona Czaplicka

26.

Empatyzowanie w wychowaniu i nauczaniu z zastosowaniem metody myślenia projektowego (D – design thinking)

Iwona Puciłowska

27.

Współpraca nauczycieli w procesie kontroli i oceny. Metoda APU - Analiza Prac Uczniowskich

Iwona Puciłowska

28.

Uczeń aktywnym podmiotem uczącym się. Realizacja lekcji według modelu 4ALL, czyli wyciągamy wodę ze studni

Iwona Puciłowska

29.

Gamifikacja w pracy nauczyciela

Alicja Pieloszczyk

30.

Kreatywne i racjonalne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych ucznia

Alicja Pieloszczyk

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

31.

Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną

Małgorzata Witkiewicz

32.

Zasoby Internetu – wykorzystywanie narzędzi i materiałów dostępnych
w sieci

Małgorzata Witkiewicz

33.

Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

Małgorzata Witkiewicz

34.

Laboratorium Przyszłości – teoretycznie i praktycznie

Małgorzata Witkiewicz

35.

Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

Małgorzata Witkiewicz

36. Młody człowiek  w sieci – nie taki wirtualny świat straszny, jak go malują Adrianna Sierzputowska

WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

37.

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej

Jolanta Boryszewska

38.

Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji

Jolanta Boryszewska

39.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Jolanta Boryszewska

40.

Planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z rozpoznanymi potrzebami uczniów

Jolanta Boryszewska

41. Właściwy klimat szkoły podstawą sprawnego jej funkcjonowania Jolanta Boryszewska

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

42.

Towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju – twórcze zadanie nauczycieli
w szkole

Dorota Szymonowicz

43.

Uważność, słuchanie, rozmowa – czynniki wpływające na jakość i efekty pracy szkoły/placówki

Dorota Szymonowicz

44.

Statut – konstytucja szkoły. Techniki prawodawcze, struktura, układ statutu, przykładowe zapisy

Dorota Szymonowicz

45.

Ocenianie wewnątrzszkolne umiejętności i zachowania ucznia – odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w świetle obowiązującego prawa oświatowego

Dorota Szymonowicz

46.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole Dorota Szymonowicz

47.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych Zbigniew Kossakowski
48. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej Iwona Czaplicka
49. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Iwona Czaplicka

PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA

50.

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników szkoły

Iwona Puciłowska

51.

Organizacja opieki nad uczniami przewlekle chorymi w szkole w świetle obowiązujących przepisów  prawa oświatowego

Iwona Puciłowska

52.

Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 Iwona Puciłowska

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

53.

Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej

Anna Borawska

54.

Asertywność a dobrostan psychiczny nauczyciela

Anna Borawska

55.

Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Anna Borawska

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

56. Sposoby promocji szkoły w środowisku lokalnym Iwona Czaplicka