Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - I półrocze roku szkolnego 2019/2020

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy) Joanna E. Szkop

2.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek

3.

Podstawy pomiaru dydaktycznego Maria M. Ferenc

4.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
5.
Wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością w edukacji włączającej Danuta Momot
6. Jak efektywnie realizować zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej? Danuta Momot
METODYKA NAUCZANIA
7. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój Danuta Lasek
8. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się Danuta Lasek
9. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska
10. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska
11. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole Dorota Dąbrowska
12. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska
13. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych Joanna Marek
14. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek
15. Jak  planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować  kompetencje kluczowe wśród uczniów Joanna Marek
16. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach Jadwiga Pieczywek
17. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska
18. Pedagogika planu daltońskiego w praktyce (przedszkole) ekspert zewnętrzny, nauczyciel przedszkola
19. Zastosowanie pedagogiki M. Montessori w praktyce (przedszkole) ekspert zewnętrzny, nauczyciel przedszkola
20. Kreatywnie i efektywnie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (szkoły podstawowe) Joanna E. Szkop
21. Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Anna Borawska
22. Kreatywność a rozwój osobisty ucznia szkoły podstawowej Anna Borawska
23. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
24. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Bożenna Kossakowska
25. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstaw programowych? Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
26. Wartości w pracy nauczyciela Marzena Rafalska
27. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka
28. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
29. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
30. Diagnoza środowiskowa szkoły Jolanta Boryszewska
31. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska
32. Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży Anna Borawska
33. Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja! Anna Borawska
34. Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców Anna Borawska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
35. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski
36. Nowe zasady oceny pracy nauczyciela Janina Arcimowicz
37. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego Maria M. Ferenc
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
38.
Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli i pracowników Iwona Puciłowska
39. Edukacja zdrowotna w szkole. W stronę szkoły promującej zdrowie Iwona Puciłowska
40. RODO w praktyce szkolnej. Nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych Bernard Z. Kossakowski
41. Profilaktyka, diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym Anna Borawska
42. Zintegrowane zmysły - harmonijny rozwój dziecka, czyli ABC integracji sensorycznej Anna Borawska
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
43. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska
44. Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole Anna Borawska
45. Preorientacja i orientacja zawodowa, czyli doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Anna Borawska