Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 4 Lipiec 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2021/2022

L.p.

Tytuł szkolenia

Prowadzący/Organizator

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników

Jadwiga Pieczywek

2.

Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów

Jadwiga Pieczywek

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE I EDUKACJA
WŁĄCZAJĄCA

3.

Rola,  zadania i strategie współpracy nauczycieli  wspomagających i współorganizujących kształcenie specjalne w edukacji włączającej

Danuta Momot

4.

Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w edukacji włączającej

Danuta Momot

5.

Uczeń z niepełnosprawnością w edukacji włączającej

Danuta Momot

6.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów po czasie zdalnej edukacji

Dorota Cybulska

7.

Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Dorota Cybulska

METODYKA NAUCZANIA

8.

Kompetencje społeczno-emocjonalne - jak je rozwijać?

Danuta Lasek

9.

Gry w edukacji

Danuta Lasek

10.

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej

Dorota Dąbrowska

11.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Dorota Dąbrowska

12.

Strategia lekcji odwróconej

Dorota Dąbrowska

13.

Stosowanie najnowszych osiągnięć wiedzy pedagogicznej w podniesieniu efektywności kształcenia

Dorota Dąbrowska

14.

Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji

Dorota Dąbrowska

15.

Strategie aktywnego czytania i notowania

Dorota Dąbrowska

16.

Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

Joanna Marek

17.

Rozwijanie myślenia krytycznego wśród uczniów

Joanna Marek

18.

Lekcja oparta na metodzie 4U

Joanna Marek

19.

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Joanna Marek

20.

Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych

Joanna Marek

21.

Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach

Jadwiga Pieczywek

22.

Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się

Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska

23.

Nauczyciel na miarę  XXI wieku

Adrianna Sierzputowska

24.

Nauczyciel architektem przyszłości swoich uczniów. W jaki sposób wykorzystać umiejętności uczniów i nauczycieli nabyte podczas nauki zdalnej?

Adrianna Sierzputowska

25.

Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych w edukacji patriotycznej

Maria M. Ferenc

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

26.

Monitor multimedialny (tablica interaktywna) w przedszkolu

Małgorzata Witkiewicz

27.

Magiczny dywan i interaktywna podłoga – przykłady rozwiązań metodycznych

Małgorzata Witkiewicz

28.

Robot edukacyjny Photon w praktyce przedszkolnej

Małgorzata Witkiewicz

29.

Robot edukacyjny Photon a model nauczania STEAM

Małgorzata Witkiewicz

30.

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych

Małgorzata Witkiewicz

31.

Multimedia w szkole, czyli jak zachęcić dziecko do nauki?

Małgorzata Witkiewicz

32.

Zasoby Internetu – jak wykorzystywać je podczas lekcji

Małgorzata Witkiewicz

WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

33.

Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II

Bogumiła Rzepnicka

34.

Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego

Bogumiła Rzepnicka

35.

Wykorzystanie wartości z modelu wychowania chrześcijańskiego
w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią

Bogumiła Rzepnicka

36.

Profilaktyka uzależnień w szkole

Jolanta Boryszewska

37.

Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?

Jolanta Boryszewska

38.

Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo

Jolanta Boryszewska

39.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Jolanta Boryszewska

40.

Wychowawcza wspólnota nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci

Maria M. Ferenc

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

41.

Prawa i obowiązki nauczyciela

Dorota Szymonowicz

42.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Dorota Szymonowicz

43.

Komunikacja w radzie pedagogicznej narzędziem skutecznej realizacji zadań i konstruktywnej współpracy

Dorota Szymonowicz

44.

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Dorota Szymonowicz

PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA

45.

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej

Iwona Puciłowska

46.

Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Iwona Puciłowska

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

47.

Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Anna Borawska

48.

Doradztwo zawodowe w edukacji – aspekty prawne

Anna Borawska

49.

Zagrożenia cywilizacji XXI wieku: brak motywacji, stres, mobbing i wypalenie zawodowe

Anna Borawska

50.

Asertywna komunikacja w dżungli pracowniczej

Anna Borawska

51.

Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Anna Borawska