Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2022/2023

L.p.

Tytuł szkolenia

Prowadzący/Organizator

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników

Jadwiga Pieczywek

2.

Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów

Jadwiga Pieczywek

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE I EDUKACJA
WŁĄCZAJĄCA

3.

Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

Dorota Cybulska

4.

Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE

Dorota Cybulska

5.

Edukacja włączająca – planowane zmiany, zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów

Dorota Cybulska

6.

Dostępność oraz jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Dorota Cybulska

METODYKA NAUCZANIA

7.

Kompetencje społeczno-emocjonalne - jak je rozwijać?

Danuta Lasek

8.

Gry w edukacji

Danuta Lasek

9.

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej

Dorota Dąbrowska

10.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Dorota Dąbrowska

11.

Strategia lekcji odwróconej

Dorota Dąbrowska

12.

Lekcja motywująca uczniów do pracy

Dorota Dąbrowska

13.

Narzędzia rozwijające krytyczne myślenie uczniów

Dorota Dąbrowska

14. Ocenianie dla uczenia się Dorota Dąbrowska

15.

Ocenianie czy docenianie

Joanna Marek

16.

Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

Joanna Marek

17.

Lekcja oparta na metodzie 4U

Joanna Marek

18.

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Joanna Marek

19.

Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie

Joanna Marek
Dorota Cybulska

20.

Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach

Jadwiga Pieczywek

21.

Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się

Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska

22.

Nauczyciel na miarę  XXI wieku

Adrianna Sierzputowska

23.

Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się

Adrianna Sierzputowska

24.

Jak tchnąć życie w salę lekcyjną? Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne

Adrianna Sierzputowska

25.

Efektywna edukacja w naszej szkole

Iwona Czaplicka

26.

Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

Iwona Czaplicka

27.

Jak tworzyć sytuacje edukacyjne sprzyjające uspołecznieniu myślenia i działania z wykorzystaniem podłóg interaktywnych? – zajęcia dla przedszkoli

Piotr Kaja

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

28.

Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną

Małgorzata Witkiewicz

29.

Laboratorium Przyszłości w naszej szkole

Małgorzata Witkiewicz

30.

Zasoby Internetu – wykorzystywanie platform i serwisów edukacyjnych
w procesie nauczania, uczenia się

Małgorzata Witkiewicz

31.

Edukacyjna wartość smartfonów

Małgorzata Witkiewicz

32.

Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

Małgorzata Witkiewicz

WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

33.

Praca z uczniem zdolnym

Jolanta Boryszewska

34.

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej

Jolanta Boryszewska

35.

Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji

Jolanta Boryszewska

36.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Jolanta Boryszewska

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

37.

Prawa i obowiązki nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

Dorota Szymonowicz

38.

Płaszczyzny współpracy i komunikacji nauczycieli z rodzicami uczniów

Dorota Szymonowicz

39.

Nauczyciel w procesie obserwacji lekcji nakierowanej na ucznia

Dorota Szymonowicz

40.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Dorota Szymonowicz

41.

Wpływ motywacji i emocji ucznia na efektywność procesu edukacyjnego Dorota Szymonowicz

42.

Współpraca i współdziałanie nauczycieli w obszarze procesów dziejących się w szkole, w świetle podstawy programowej i wymagań wobec szkół i placówek Dorota Szymonowicz
43. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej Iwona Czaplicka
44. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście podnoszenia efektów pracy szkoły Iwona Czaplicka

PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA

45.

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej

Iwona Puciłowska

46.

Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Iwona Puciłowska

47.

Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Iwona Puciłowska

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

48.

Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej

Anna Borawska

49.

Asertywność a dobrostan psychiczny nauczyciela

Anna Borawska

50.

Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Anna Borawska

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

51. Efektywna współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju Iwona Czaplicka