Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 13 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów ODN - I półrocze roku szkolnego 2018/2019

L.p Tytuł szkolenia Prowadzący/Organizator
1. Jak opracować raport z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Joanna E. Szkop

2.

Egzamin ósmoklasisty.
Joanna E. Szkop

3.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników.
Jadwiga Pieczywek

4.

Podstawy pomiaru dydaktycznego.
Maria M. Ferenc
5. Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie. Maria M. Ferenc
6. Jak przygotować się do oceny pracy nauczyciela? Janina Arcimowicz
7. RODO w szkole. Nowe podejście do ochrony danych osobowych. Bernard Z. Kossakowski
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
8.
Jak podnieść efektywność nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnością.
Danuta Momot
9. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Danuta Momot
10. Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełno-sprawnościami. Danuta Momot
METODYKA NAUCZANIA
11. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój. Danuta Lasek
12. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się. Danuta Lasek
13. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia. Dorota Dąbrowska
14. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowej podstawy programowej. Dorota Dąbrowska
15. Strategia lekcji odwróconej. Dorota Dąbrowska
16. Wykorzystanie tutoringu w pracy z uczniami. Dorota Dąbrowska
17. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych. Joanna Marek
18. Działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Joanna Marek
19. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach. Jadwiga Pieczywek
20. Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu – inspiracje i propozycje. Maria M. Ferenc
21. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców w przedszkolu. Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
22. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Bożenna Kossakowska
23. Bezpieczeństwo w Internecie. TIK, a prawa autorskie. Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
24. Empatyczna szkoła – tworzenie przyjaznego/empatycznego środowiska nauczania i uczenia się. Marzena Rafalska
25. Kompetencje w wychowaniu. Integrowanie różnych modeli kompetencji w proces wychowania w szkole. Marzena Rafalska
26. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II. Bogumiła Rzepnicka
27. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego. Bogumiła Rzepnicka
28. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.  Jolanta Boryszewska
29. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców. Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
30. Prawa i obowiązki nauczyciela. Bernard Z. Kossakowski
31. Innowacyjne rozwiązania metodyczne, organizacyjne i programowe w przedszkolach. Maria M. Ferenc
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
32.
Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli. Iwona Puciłowska
33. Edukacja zdrowotna w szkole. Iwona Puciłowska
 

    

Facebook