Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - I półrocze roku szkolnego 2022/2023

L.p.

Tytuł szkolenia

Prowadzący/Organizator

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników

Jadwiga Pieczywek

2.

Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów

Jadwiga Pieczywek

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE I EDUKACJA
WŁĄCZAJĄCA

3.

Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

Dorota Cybulska

4.

Edukacja włączająca – planowane zmiany, zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów

Dorota Cybulska

5.

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe – jak je rozpoznać i na nie odpowiadać?

Dorota Cybulska

6.

Dostępność oraz jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Dorota Cybulska

METODYKA NAUCZANIA

7.

Kompetencje społeczno-emocjonalne - jak je rozwijać?

Danuta Lasek

8.

Gry w edukacji

Danuta Lasek

9.

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej

Dorota Dąbrowska

10.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Dorota Dąbrowska

11.

Strategia lekcji odwróconej

Dorota Dąbrowska

12.

Lekcja motywująca uczniów do pracy

Dorota Dąbrowska

13.

Narzędzia rozwijające krytyczne myślenie uczniów

Dorota Dąbrowska

14.

Ocenianie kontra docenianie

Joanna Marek

15.

Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

Joanna Marek

16.

Lekcja oparta na metodzie 4U

Joanna Marek

17.

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Joanna Marek

18.

Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie

Joanna Marek
Dorota Cybulska

19.

Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach

Jadwiga Pieczywek

20.

Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się

Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska

21.

Nauczyciel na miarę  XXI wieku

Adrianna Sierzputowska

22.

Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się

Adrianna Sierzputowska

23.

Jak tchnąć życie w salę lekcyjna? Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne

Adrianna Sierzputowska

24.

Kształtowanie postaw etycznych uczniów szkoły kształcącej w zawodach

Iwona Puciłowska

25.

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów szkoły kształcącej w zawodach Iwona Puciłowska

26.

Praca z wielokulturową/ międzykulturową klasą Lidia Grad

27.

Stymulowanie sprawności rąk i nóg ucznia za pomocą urządzeń mobilnych Małgorzata Witkiewicz
Piotr Kaja

28.

Efektywna edukacja w naszej szkole

Iwona Czaplicka

29.

Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

Iwona Czaplicka

30.

Lekcje metodą escape roomu

Iwona Czaplicka

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

31.

Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną

Małgorzata Witkiewicz

32.

Zdalnie czy stacjonarnie? - narzędzia do efektywnej pracy z uczniami
na różnych przedmiotach nauczania

Małgorzata Witkiewicz

33.

Zasoby Internetu – wykorzystywanie platform i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się

Małgorzata Witkiewicz

34.

Edukacyjna wartość smartfonów

Małgorzata Witkiewicz

35.

Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście
do publikowanych treści

Małgorzata Witkiewicz

WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

36.

Profilaktyka uzależnień w szkole

Jolanta Boryszewska

37.

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej

Jolanta Boryszewska

38.

Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji

Jolanta Boryszewska

39.

Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?

Jolanta Boryszewska

40.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Jolanta Boryszewska

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

41.

Prawa i obowiązki nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

Dorota Szymonowicz

42.

Współpraca i komunikacja nauczycieli z rodzicami uczniów

Dorota Szymonowicz

43.

Nauczyciel w procesie obserwacji lekcji nakierowanej na ucznia

Dorota Szymonowicz

44.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Dorota Szymonowicz

45.

Wpływ motywacji i emocji ucznia na efektywność procesu
dydaktyczno – wychowawczego
Dorota Szymonowicz

46.

Współpraca i współdziałanie nauczycieli w obszarze procesów dziejących się w szkole, w świetle podstawy programowej i wymagań wobec szkół i placówek Dorota Szymonowicz

PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA

47.

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej

Iwona Puciłowska

48.

Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Iwona Puciłowska

49.

Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Iwona Puciłowska

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

50.

Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Anna Borawska

51.

Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej

Anna Borawska

52.

Trening asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela

Anna Borawska

53.

Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Anna Borawska