Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Lp. Tytuł szkolenia Prowadzący/organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek

2.

Podstawy pomiaru dydaktycznego Maria M. Ferenc

3.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE
I INTEGRACYJNE
4. Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli wspomagających
i nauczycieli specjalistów w edukacji włączającej.
Danuta Momot
5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole. Danuta Momot
6. Zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – trudności dziecka, diagnozowanie, formy wsparcia.  Dorota Cybulska
7. Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dorota Cybulska
METODYKA NAUCZANIA
8. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców Maria M. Ferenc
9. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne dziecka? Danuta Lasek
10. Twórcze metody pracy z dziećmi. Danuta Lasek
11. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska
12. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska
13. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Dorota Dąbrowska
14. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska
15. Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji Dorota Dąbrowska
16. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych Joanna Marek
17. Jak pomóc uczniom zrozumieć lekcje? Joanna Marek
18. Techniki uczenia się uczniów Joanna Marek
19. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Joanna Marek
20. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek
21. Jak  planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować  kompetencje kluczowe wśród uczniów Joanna Marek
22. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach
Jadwiga Pieczywek
23. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska
24 Szkoła off-line czy on-line? Nowe kompetencje nauczyciela XXI wieku. Adrianna Sierzputowska
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
25. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Bożenna Kossakowska
26. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów? Bożenna Kossakowska
27. TIK w szkole, czyli jak skutecznie i efektywnie planować i realizować proces edukacyjny? Małgorzata Witkiewicz
28. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie nauczania/uczenia się Małgorzata Witkiewicz
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
29. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka
30. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
31. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka
32. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska
33. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? Jolanta Boryszewska
34. Diagnoza środowiska szkoły Jolanta Boryszewska
35. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
36. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
37. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego Maria M. Ferenc
38. Bezpieczeństwo uczniów w szkole Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
39. Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej Iwona Puciłowska
40. Wychowanie do zdrowia. Zadania szkoły i nauczycieli Iwona Puciłowska
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
41. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska
42. Doradztwo zawodowe w edukacji – aspekty prawne Anna Borawska