Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Kierunek I

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Borawska Anna

KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)
KL - 14/4 Forum antywypaleniowe
W - 85 Wskazówki na początek roku: jak się nie wypalić zawodowo krok po kroku
W - 88 Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka -- podcast (sezon 2)
W - 86 Asertywność panaceum na stres w pracy
W - 87 Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień gwarantem sukcesu w pracy - podcast
W - 183 Chrześcijańskie aspekty doradztwa zawodowego - podcast
W - 184 Poszukiwanie motywacji do pracy w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela
W - 185 Asertywność w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela
W - 186 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast (sezon 4)
RP - Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
RP - Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej
RP - Trening asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela
RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Boryszewska Jolanta

RP Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej
RP Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji
RP Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
RP Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
RP Profilaktyka uzależnień w szkole
RP-11 Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy z rodzicami, dziećmi
W-37 Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów? W Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?
W-33 Działania integrujące klasę – skuteczna forma wsparcia psychoprofilaktycznego
W-114 Kompetencje wychowawcze nauczyciela
W-52, W-142 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolaka
W-113 Kształtowanie kompetencji społecznych - empatia
KD-14 Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami
KS/R/20 Integracja klasy – profilaktyka, kształtowanie kompetencji społecznych i źródło wsparcia w sytuacjach kryzysowych
KS-1 dla Bibliotekarzy – „Empatyczna biblioteka”, temat wystąpienia: Wychowanie do empatii
KS-17 Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie wychowani

Cybulska Dorota


W - 83 "Bardziej być czy więcej mieć" - o aksjologii na lekcji religii
W - 84 Czasy nowej reformacji? Potrzeba budowania dojrzałego chrześcijaństwa
W - 82 Rola rodziny i szkoły w procesie kształtowania się obrazu Boga u dzieci i młodzieży
W - 179 Ikona - teologia zawarta w obrazie

Chodorowska Aleksandra

KD - 4 Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa

Czaplicka Iwona

PR- 3 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften",
KL- 5/1, KL-5/3, KL-5/4, KL-5/1/1, KL-5/3/1, KL-5/4/1 Klub Germanistów,

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

PR - 6 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia - zdrowi my!", edycja III, część 2. oraz 3.
ZO - 21 Ocena koleżeńska wyników pracy w grupie na edukacji przyrodniczej - zajęcia otwarte w I klasie szkoły podstawowej

 

Grad Lidia

KS/R/16/1, KS/R/16/2, KS/R/16/3, KS/R/16/4 - Dobry program nauczania gwarancją sukcesów uczniów
RP - 26 - Praca z wielokulturową/ międzykulturową klasą
W-29 – Matematyka w geografii, geografia w matematyce
W-28– Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii
ZO-11 – Skąd się biorą pory roku i jak pokazać klimat
KL-9/2- Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński)
KL - 9/1- Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Kędziorek Angelika

W - 131 Uczeń spoza Polski - jak wspierać w nauce i wspomóc integrację ze środowiskiem rówieśniczym?
W - 133 Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Lasek Danuta

W-139 Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci

Malinowska Bożena

W-165 Polacy-Żydzi. Historia (nie)porozumienia

Marek Joanna

RP - Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Napiwodzka Martyna

ZO -3 -Jesienne zabawy z deszczem - zajęcia otwarte w grupie dzieci czteroletnich
KS/R/9/1 -Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
KS/R/9/4 -Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
ZO - 18 - Witaj Wiosno! - zajęcia otwarte w grupie dzieci 4-letnich
W - 127 "Co się stanie, gdy…?" - zabawy badawcze i eksperymenty w przedszkolu

Pieloszczyk Alicja

W - 26 Obława Augustowska 1945 r. – zapomniana zbrodnia
PR – 2 Między historią i literaturą: „Kochasz ty dom, rodzinny dom…”
W - 162 Okupacja niemiecka w latach 1941 - 1944
PR - 8 Wycieczka do Warszawy - realia powojennej Polski

Puciłowska Iwona

RP- Kształtowanie postaw etycznych uczniów szkół kształcących w zawodach
RP- Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
W-95 Zastosowanie metody Portfolio w procesie wdrażania uczniów do całożyciowego uczenia się i planowania kariery

 

Sierzputowska Adrianna

W - 68 Film na lekcji języka angielskiego
KL - 4/1 Klub anglistów - Łomża, KL - 4/2 Klub anglistów Zambrów, KL - 4/3 Klub anglistów Kolno. KL-4/1/2 Klub anglistów. KL-4/3/2 Klub anglistów. KL- 4/2/2 Klub anglistów
W-149 Mój przedszkolak mów po angielsku
W-150 Język angielski w nauczaniu początkowym
KD-10 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Szymonowicz Dorota

RP - Wpływ motywacji i emocji ucznia na efektywność procesu dydaktyczno - wychowawczego
RP - Współpraca i komunikacja z rodzicami uczniów
 
Tymińska Anna
 

ZO - 2 Jesienny krajobraz - zajęcia otwarte z zakresu aktywności plastycznej w grupie dzieci 6-letnich
W - 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaków
W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka
W - 14 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków część I
KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka
W - 129 Myślenie matematyczne - zabawy i zadania dla przedszkolaków
W - 130 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków. Część II
ZO - 19 Przygody biedronki - zabawy dydaktyczne przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia - zajęcia otwarte w grupie dzieci sześcioletnich
KL - 11/1/2 Patrzę i podziwiam - przyroda w różnych odsłonach;
 
Zalewska Dorota
 
KL - 10/1 Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych. KL 10/2_Twórczy polonista na lekcjach gramatyki
W - 22 Wykorzystanie lektur obowiązkowych i tekstów ikonicznych w rozwijaniu umiejętności redagowania wypowiedzi twórczych
W - 23 Motywowanie uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi retorycznych
ZO - 7 - Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

Kierunek II

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Borawska Anna

KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)
KL - 14/4 Forum antywypaleniowe
W - 85 Wskazówki na początek roku: jak się nie wypalić zawodowo krok po kroku
W - 88 Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka -- podcast (sezon 2)
W - 86 Asertywność panaceum na stres w pracy
W - 87 Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień gwarantem sukcesu w pracy - podcast
RP - Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
RP - Trening asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela
RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

Boryszewska Jolanta

RP Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej
RP Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji
RP Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
RP Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
RP Profilaktyka uzależnień w szkole
RP-11 Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy z rodzicami, dziećmi
W-37 Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów? W Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?
W-33 Działania integrujące klasę – skuteczna forma wsparcia psychoprofilaktycznego
W-114 Kompetencje wychowawcze nauczyciela
W-52, W-142 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolaka
W-113 Kształtowanie kompetencji społecznych - empatia
W-36 Uzależnienia behawioralne
KD-14 Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami
KS/R/20 Integracja klasy – profilaktyka, kształtowanie kompetencji społecznych i źródło wsparcia w sytuacjach kryzysowych
KS-1 dla Bibliotekarzy – „Empatyczna biblioteka”, temat wystąpienia: Wychowanie do empatii
KS-17 Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie wychowania

Chodorowska Aleksandra

Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa
Klub nauczycieli wychowania fizycznego, kwadrant na lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej- lekcja otwarta
Ruch, rytm, zabawa- czyli taniec na lekcji wychowania fizycznego, wzmacnianie mięśni głębokich - inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży

Cybulska Dorota

W - 46 Terapia schematów w pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, przejawami agresji
W - 115 Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze SPE

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

W - 141 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Docenianie i indywidualizacja jako gwarancja rozwoju ucznia

Kędziorek Angelika

W - 131 Uczeń spoza Polski - jak wspierać w nauce i wspomóc integrację ze środowiskiem rówieśniczym?

Napiwodzka Martyna

KS/R9/1 -Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
KS/R/9/4 -Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
KL - 11/2/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
W - 128 Wszystko gra! - konstruowanie gier matematycznych (i nie tylko) w przedszkolu

Puciłowska Iwona

RP Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
W-94 Praca metodą Designe -Thinking na lekcjach poświęconych edukacji zdrowotnej

Tymińska Anna

KL – 11/1 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)
W - 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaków; KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka
W - 129 Myślenie matematyczne - zabawy i zadania dla przedszkolaków
W - 130 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków. Część II
KL - 11/1/2 Patrzę i podziwiam - przyroda w różnych odsłonach;

Kierunek III

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Brześkiewicz Halina

W - 74 Savoir-vivre nauczyciela bibliotekarza

Chodorowska Aleksandra

Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa
Klub nauczycieli wychowania fizycznego, kwadrant na lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej- lekcja otwarta
Ruch, rytm, zabawa- czyli taniec na lekcji wychowania fizycznego, wzmacnianie mięśni głębokich - inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży

Cybulska Dorota

W - 83 "Bardziej być czy więcej mieć" - o aksjologii na lekcji religii

Dąbrowska Dorota

KS- Empatyczna biblioteka

Grad Lidia

KL- 9/2 - Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński) - geografia regionalna świata
KL -9/1 - Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski) - geografia regionalna świata

Kaja Piotr

W - 13 Integracja w kole czyli taniec średniowieczny

Kędziorek Angelika

W - 133 Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Makać Teresa

W - 73 Aktywizujące książki dla dzieci

Malinowska Bożena

PR - 4 Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
PR - 9 Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Napiwodzka Martyna

W-17 - Nauka języka angielskiego w przedszkolu

Pieloszczyk Alicja

KL– 19/1 Klub nauczycieli historii
KL - 19/2 Klub nauczycieli historii

Tymińska Anna

W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka;

Wszędyrówny Radosław

W-72 Unia czy Konfederacja. Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych
W-164 Powstanie w getcie warszawskim 1943 roku

Wysocka Grażyna

W - 73 Aktywizujące książki dla dzieci
W - 176 Książki dla początkujących czytelników

Zalewska Dorota

KL 10/1 Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych
KL 10/2 Twórczy polonista na lekcjach gramatyki
W 22 Wykorzystanie lektur obowiązkowych i tekstów ikonicznych w rozwijaniu umiejętności redagowania wypowiedzi twórczych
W 23_Motywowanie uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi retorycznych
ZO 6 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z lekturą
ZO 7 Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej
KS Od pracy z lekturą w szkole podstawowej do sukcesu na egzaminie maturalnym

 

Kierunek IV

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Borawska Anna

W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka

Brześkiewicz Halina

W -74 Savoir-vivre nauczyciela bibliotekarza

Cybulska Dorota

W-81 Uczniowie z Ukrainy na lekcjach religii

Czaplicka Iwona

KL- 5/1, KL-5/3, KL-5/4, KL-5/1/1, KL-5/3/1, KL-5/4/1 Klub Germanistów

Dąbrowska Dorota

W-97 Jak uczyć języka polskiego jako obcego?

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL-17/1 Klub refleksyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, KL-17/2 Klub poszukujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Grad Lidia

RP -26 – Praca z wielokulturową / międzykulturową klasą – ambasadorka Fundacji Szkoła z Klasą o wspieraniu szkoły w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy
KL-9/2 – Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński) – praca z dziećmi uchodźczymi i kształtowanie kompetencji międzykulturowych
KL-9/1 – Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski) – praca z dziećmi uchodźczymi i kształtowanie kompetencji międzykulturowych
KS/R/16/1, KS/R/16/2, KS/R/16/3, KS/R/16/4 - Dobry program nauczania gwarancją sukcesów uczniów – planowanie i organizacja procesów edukacyjno-wychowawczych uwzględniających możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia

Kędziorek Angelika

KL -17/3 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat łomżyński i kolneński)
W - 131 Uczeń spoza Polski - jak wspierać w nauce i wspomóc integrację ze środowiskiem rówieśniczym?
KL -17/3/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Napiwodzka Martyna

KL - 11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
KL - 11/2/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Tymińska Anna

W - 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaków
W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka
KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka

Kierunek V

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Czaplicka Iwona

W-71 Przygotuj uczniów do matury 2023,
W-110 Przed maturą z języka niemieckiego w 2023 r.,
W - 157 Znajomość środków językowych a rozwijanie komunikacji werbalnej na lekcjach języka niemieckiego,
W - 156 Gotowi na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego

Dąbrowska Dorota

W 62-Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej
KS 2- Jak przygotować uczniów do redagowania wypowiedzi egzaminacyjnej na egzaminie maturalnym z języka polskiego?

W-145 Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego

Grad Lidia

KL-9/2 - Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński)
KL -9/1 - Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Marek Joanna

KS - Matura z fizyki 2023
KS - Matura z chemii 2023
KS - 9 Egzamin maturalny z biologii w formule 2023

Pieczywek Jadwiga

KL-8/1i Kl-8/1/2 - Klub aktywnych matematyków - szkoły ponadpodstawowe
W- 75 Eksperymentujemy i rozumujemy - praktyka i abstrakcja w kształceniu matematycznym
W -76 Do sukcesu ucznia na egzaminie maturalnym z matematyki
W- 77 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami?
KS - W drodze do maturalnego sukcesu z matematyki
RP- Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach
RP - Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się
RP- Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników
RP- Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów
W-170 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami? cz.II

Reszewicz Agata

W - Nowe lektury do matury (6x2)
ZO - Dlaczego Rambert został w Oranie? (Dyskusja, argumentowanie, wnioskowanie)
KL-Toposy, motywy, konteksty (synteza przedmaturalna)
KS- Od pracy z lekturą do egzaminu...

Sierzputowska Adrianna

W -67 Matura 2023 z języka angielskiego pod lupą

Szymonowicz Dorota

KS - 6 Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023

Zalewska Dorota

KS - Od pracy z lekturą w szkole podstawowej do sukcesu na egzaminie maturalnym

Kierunek VI

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Borawska Anna

W - 91 ABC wystąpień publicznych
W - 89 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych
W - 87 Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień gwarantem sukcesu w pracy - podcast
RP - Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
RP - Twórcze myslenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatrywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej
KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

Kaja Piotr

W - 12 Nowe metody i techniki rozwijające kreatywność dzieci - online

Puciłowska Iwona

RP - Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności
KSR-25 - Łączenie świata edukacji ze światem normalizacji w szkole kształcącej w zawodach
RP rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów szkoły kształcącej w zawodach

Kierunek VII

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Borawska Anna

W - 90 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie, stacjonarnie i online
W - 182 Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników
W - 186 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast (sezon 4)

Czaplicka Iwona

W- 70 Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego
W-6 Canva w pracy nauczycieli języków obcych
PR-3 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften"
ZO-13 Jak uczyć się efektywnie nie tylko języka obcego
KL- 5/1, KL-5/3, KL-5/4, KL-5/1/1, KL-5/3/1, KL-5/4/1 Klub Germanistów

Chodorowska Aleksandra

Klub nauczycieli wychowania fizycznego

Cybulska Dorota

W - 45 Stymulowanie pamięci ucznia ze SPE

Dąbrowska Dorota

W- 61 Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?
RP-Strategia lekcji odwróconej
RP-Lekcja motywująca uczniów do pracy

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL- 17/1 Klub refleksyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)
KL - 17/2 Klub poszukujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)
W - 20 rozwijanie kompetencji przyszłości z kierunków Steam. Ozobot i Photon jako partner w uczeniu się uczniów klas młodszych
ZO- 4 Innowacyjne wprowadzenie litery w klasie i. Aspekt krytyczno - twórczy w nauce pisania i czytania
ZO - 5 Monografia liczby w klasie i. Myślenie intuicyjne dziecka jako warunek rozumienia pojęć matematycznych
W - 19 Skuteczne metody notowania w edukacji wczesnoszkolnej. Od kserówkomanii do głębokiego i efektywnego uczenia się

Grad Lidia

KS/R/16/1, KS/R/16/2, KS/R/16/3, KS/R/16/4 - Dobry program nauczania gwarancją sukcesów uczniów
RP-26 - Praca z wielokulturową/ międzykulturową klasą
W-29 – Matematyka w geografii, geografia w matematyce
W-28 – Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii
ZO-11 – Skąd się biorą pory roku i jak pokazać klimat
KL-9/2- Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński)
KL-9/1 - Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

 

Kaja Piotr

W - 9 Instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 1 flet prosty sopranow
W - 10 Instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 2 dzwonki diatoniczne/solfonki
W - 11 Instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 3 gitara
W - 12 Nowe metody i techniki rozwijające kreatywność dzieci – online"

Kamińska Elwira

KL-13 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Kędziorek Angelika

W - 21 Genial(ne) lekcje nie tylko podczas nauki zdalnej - wykorzystanie narzędzia genial.ly do tworzenia codziennych lekcji w edukacji wczesnoszkolnej
W - 134 Wykorzystanie aplikacji Learningapps w edukacji wczesnoszkolnej
W - 132 Tworzenie i montaż filmów od podstaw w edytorze wideo

Kozioł Dorota

KL - 7/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
ZO - 10 Pola Wielokątów - Zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej
KL - 7/2/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
ZO - 24 Stosowanie narzędzi TIK na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej
W - 172 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat kolneński i łomżyński)
W - 171 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Lasek Danuta

W-138 Wykorzystanie lapbooka w edukacji matematycznej

Marek Joanna

W - 79 Laboratoria przyszłości kontra nowoczesna szkoła
KS - 3 Lekcje powtórzeniowe nie muszą być nudne
W - 80 Kodowanie, programowanie i robotyka w edukacji przyrodniczej
KS - 4Twórczo i problemowo na lekcjach edukacji przyrodniczej
KD - 5 Jak mądrze i skutecznie wspierać ucznia zdolnego?
KD - 6 Wykorzystanie witryny google w metodzie webquestu
W - 173 Gry planszowe w edukacji przyrodniczej
W - 174 A mucha idzie, czyli jak wykorzystać kodowanie w edukacji przyrodniczej

Napiwodzka Martyna

W - 18 - Przedszkolak w świecie TIK
KL - 11/2/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Pieczywek Jadwiga

W- 75 Eksperymentujemy i rozumujemy - praktyka i abstrakcja w kształceniu matematycznym

Pieloszczyk Alicja

W – 25 Gamifikacja w edukacji historycznej
KS/R/18 - Aktywnie i efektywnie na lekcjach historii
KS/R/17 - W poszukiwaniu twórczych rozwiązań na lekcjach historii
PR – 2 Między historią i literaturą: „Kochasz ty dom, rodzinny dom…”
KL– 19/1 Klub nauczycieli historii
ZO – 9 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej
W - 163 Kreatywne i racjonalne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów
KL - 19/2 Klub nauczycieli historii
ZO - 23 Zastosowanie narzędzi TIK na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie VIII szkoły podstawowej

Puciłowska Iwona

KD-7 Metoda WEBQUESTU w kształceniu zawodowym

Reszewicz Agata

KL-Toposy, motywy, konteksty (synteza)
ZO - Dlaczego Rambert został w Oranie (dyskusja, argumentowanie, wnioskowanie)
W-Nowe lektury do matury

Sierzputowska Adrianna

W - 65 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
W - 68 Film na lekcji języka angielskiego
W - 64, W - 66 Gry planszowe na języku angielskim - hit czy kit?
KL -4/1 Klub anglistów - Łomża
KL - 4/2 Klub anglistów Zambrów
KL - 4/3 Klub anglistów Kolno
W - 67 Matura 2023 z języka angielskiego pod lupą
W - 63 TIK na języku angielskim w przedszkolu
KL-4/1/2 Klub anglistów
KL-4/3/2 Klub anglistów
KL- 4/2/2 Klub anglistów
W-152 Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?
W-152 Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?
W-155 Uczeń dyslektyczny na języku angielskim
W-151 Przegląd podręczników i repetytoriów do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Szymonowicz Dorota

W - 4 Elektroniczne gromadzenie i zarządzanie dokumentacją przez dyrektora szkoły/placówki. Jak motywować nauczycieli do pracy i zaangażowania w sprawy szkoły.
W-112 Jak motywować nauczycieli do pracy i zaangażowania w sprawy szkoły.

Tymińska Anna

KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka

Wasilewska Małgorzata

KL-13 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Witkiewicz Małgorzata

W-100 Tworzenie materiałów interaktywnych w Genially
W-102 Nie tylko tajniki druku 3D, czyli wszystko na temat zajęć w szkolnym laboratorium przyszłości
KD-8 Cyfrowi wspomagacze nauczyciela, czyli tworzenie zadań interaktywnych w popularnych, bezpłatnych aplikacjach
KL-3/2 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu
KL-3/3 Sieć współpracy nauczycieli uczestniczacych w projekcie "Aktywna tablica"
KL-3/3/2 Klub nauczycieli stosujacych TIK w nauczaniu - projekt "Aktywna tablica"
KL-3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości
RP Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną.
RP Zasoby Internetu – wykorzystywanie platform i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się.
RP Edukacyjna wartość smartfonów.
RP Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści.
RP Laboratorium Przyszłości w naszej szkole.

 

Zalewska Dorota

KL 10/1 Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych. KL 10/2_Twórczy polonista na lekcjach gramatyki
W 22 Wykorzystanie lektur obowiązkowych i tekstów ikonicznych w rozwijaniu umiejętności redagowania wypowiedzi twórczych
W 23 Motywowanie uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi retorycznych
ZO 6 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z lekturą
ZO 7 Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej
KS Od pracy z lekturą w szkole podstawowej do sukcesu na egzaminie maturalnym

 

 

Kierunek VIII

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Czaplicka Iwona

KL- 5/1, KL-5/3, KL-5/4, KL-5/1/1, KL-5/3/1, KL-5/4/1 Klub Germanistów
ZO-13 Jak uczyć się efektycznie nie tylko języka obcego
PR-3 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften"

Chodorowska Aleksandra

Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa
Klub nauczycieli wychowania fizycznego, kwadrant na lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej- lekcja otwarta
Ruch, rytm, zabawa- czyli taniec na lekcji wychowania fizycznego

Dąbrowska Dorota

RP-Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
RP-Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
W- 60 Narzędzia rozwijające krytyczne myślenie uczniów w pracy nauczyciela humanisty

W-143 Ciekawie i efektywnie na lekcjach jezyka polskiego
W- 61 Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?
RP-Strategia lekcji odwróconej
RP-Lekcja motywująca uczniów do pracy
W-145 W- 61 Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?
W-191-2-3 Przygotowanie uczniów do egzaminu óssmoklasisty z jezyka polskiego/matematyki/języka angielskiego

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL -17/1 Klub refleksyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)
KL -17/2 Klub poszukujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)
W- 20 ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z KIERUNKÓW STEAM. OZOBOT I PHOTON JAKO PARTNER W UCZENIU SIĘ UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH
W- 19 SKUTECZNE METODY NOTOWANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. OD KSERÓWKOMANII DO GŁĘBOKIEGO I EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
PR - 6 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia - zdrowi my!", edycja III, część 2. oraz 3.
W - 140 Gdy się bawię, to się uczę. Znane, lecz zapomniane metody aktywne w pracy z uczniami klas młodszych
W - 141 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Docenianie i indywidualizacja jako gwarancja rozwoju ucznia
ZO - 21 Ocena koleżeńska wyników pracy w grupie na edukacji przyrodniczej - zajęcia otwarte w I klasie szkoły podstawowej
Grad Lidia

W-29 – Matematyka w geografii, geografia w matematyce
W-28 – Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii
ZO-11 – Skąd się biorą pory roku i jak pokazać klimat
KL-9/2 - Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński)
KL -9/1 - Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Kaja Piotr

W - 9 instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 1 flet prosty sopranow
W - 10 instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 2 dzwonki diatoniczne/solfonki
W - 11 instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - cz. 3 gitara
W  - 12 nowe metody i techniki rozwijające kreatywność dzieci – online

W - 122 Jak przygotować słuchowisko muzyczne lub podcast?
W - 126 Zabawy na dywanie z wykorzystaniem interaktywnych podłóg

Kamińska Elwira

KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy
 

Kędziorek Angelika

W - 20 Rozwijanie kompetencji przyszłości z kierunków Steam. Ozobot i Photon jako partner w uczeniu się uczniów klas młodszych
W - 132 Tworzenie i montaż filmów od podstaw w edytorze wideo
ZO - 20 Wykorzystanie metod aktywizujących - zajęcia otwarte w klasie III edukacji wczesnoszkolnej
W - 133 Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Kozioł Dorota

KL - 7/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
ZO - 10 Pola Wielokątów - Zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej
KL - 7/2/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
W - 172 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat kolneński i łomżyński)
W - 171 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat wysokomazowiecki i zambrowski

Lasek Danuta

W-135 Metody integracyjne w pracy z grupą

Marek Joanna

W - 79 Laboratoria przyszłości kontra nowoczesna szkoła
W - 80 Kodowanie, programowanie i robotyka w edukacji przyrodniczej

Napiwodzka Martyna

PR -1 - Projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, Zdrowi My" - edycja III, cz. 1

Pieczywek Jadwiga

KL-7/1 i KL-7/1/2 Klub aktywnych matematyków - szkoły podstawowe
KL-8/1 i Kl-8/1/2- Klub aktywnych matematyków - szkoły ponadpodstawowe
W-75 Eksperymentujemy i rozumujemy - praktyka i abstrakcja w kształceniu matematycznym
W - 76 Do sukcesu ucznia na egzaminie maturalnym z matematyki
W- 77 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami?
KS - W drodze do maturalnego sukcesu z matematyki
RP- Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach
RP - Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się
RP- Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników
RP- Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów
W- 170 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami? cz. II
W - 168 Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - o uczeniu podejmowania decyzji
W - 169 Metoda IBSE w nauczaniu matematyki

Pieloszczyk Alicja

PR – 2 Między historią i literaturą: „Kochasz ty dom, rodzinny dom…”
W – 25 Gamifikacja w edukacji historycznej
KS/R/18 - Aktywnie i efektywnie na lekcjach historii
KS/R/17 - W poszukiwaniu twórczych rozwiązań na lekcjach historii
KL– 19/1 Klub nauczycieli historii
ZO – 9 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej
W - 163 Kreatywne i racjonalne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów
KL - 19/2 Klub nauczycieli historii

Puciłowska Iwona

RP - Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów szkoły kształcącej w zawodach
KD-7 Metoda WEBQUESTU w kształceniu zawodowym
W-96 Lekcja według modelu ramy instrukcyjnej na zajęciach z przedmiotów zawodowych
W-94 Praca metodą Designe Thinking na lekcjach poświęconych edukacji zdrowotnej

Sierzputowska Adrianna

W - 65 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
W - 68 Film na lekcji języka angielskiego
W - 64, W - 66 Gry planszowe na języku angielskim - hit czy kit?
KL - 4/1 Klub anglistów - Łomża
KL - 4/2 Klub anglistów Zambrów
KL - 4/3 Klub anglistów Kolno
W - 67 Matura 2023 z języka angielskiego pod lupą
W - 63 TIK na języku angielskim w przedszkolu
KL-4/1/2 Klub anglistów
KL-4/3/2 Klub anglistów
KL- 4/2/2 Klub anglistów
W-152 Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?

Szymonowicz Dorota

RP - Nauczyciel w procesie obserwacji lekcji nakierowanej na ucznia

Tymińska Anna

ZO - 2 Jesienny krajobraz - zajęcia otwarte z zakresu aktywności plastycznej w grupie dzieci 6-letnich
W - 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaków
W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka
W - 14 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków część I
KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka
W - 129 Myślenie matematyczne - zabawy i zadania dla przedszkolaków
W - 130 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków. Część II
ZO - 19 Przygody biedronki - zabawy dydaktyczne przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia - zajęcia otwarte w grupie dzieci sześcioletnich
KL - 11/1/2 Patrzę i podziwiam - przyroda w różnych odsłonach

Wasilewska Małgorzata

KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Witkiewicz Małgorzata

W-102 Nie tylko tajniki druku 3D, czyli wszystko na temat zajęć w szkolnym laboratorium przyszłości.
KL-3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości
KS-16 Laboratorium przyszłości w teorii i praktyce
RP Laboratorium Przyszłości w naszej szkole

Kierunek IX

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Borawska Anna

W - 90 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie, stacjonarnie i online
KL - 14/1 Klub początkujących doradców zawodowych
KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)
RP - Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
RP - Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatrywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej

Boryszewska Jolanta

W-49 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji włączającej. Zadania nauczycieli, specjalistów w planowaniu i wdrażaniu wsparcia dzieciom w przedszkolu
W-50 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji włączającej. Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów w planowaniu i wdrażaniu wsparcia uczniom w szkołach podstawowych
W-51 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej. Obligatoryjne działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów
KD-5 Jak mądrze i skutecznie wspierać ucznia zdolnego?
KD-12 Bieg z przeszkodami po sukces, czyli o pokonywaniu trudności w przedmiotach przyrodniczych; Moduł IV Jaka jest w tym rola rodziny/środowiska?
RP Jak wspierać ucznia zdolnego?

Czaplicka Iwona

W- 71 Przygotuj uczniów do matury 2023,
W-110 Przed maturą z języka niemieckiego w 2023 r.,
ZO-13 Jak uczyć efektywnie nie tylko języka obcego,
W - 158 Kilka aktywnych metod nauki języka niemieckiego stacjonarnie i on-line,
W - 159 Efektywna nauka języków obcych w praktyce,
W - 160 Nauka słownictwa z Installing,
W - 161 Genialne lekcje języków obcych z wykorzystaniem Genial.ly,
PR-3 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften",
W - 156 Gotowi na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego,
W - 157 Znajomość środków językowych a rozwijanie komunikacji werbalnej na lekcjach języka niemieckiego

Cybulska Dorota

W - 44 Ocena funkcjonalna jako początek planowania w edukacji włączającej
W - 42 Rozwijanie komunikacji dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, w tym dzieci z autyzmem
W - 43 Zabawy edukacyjne. Malowanie palcami jako metoda terapeutyczna
W - 46 Terapia schematów w pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, przejawami agresji
W - 41 Praca w klasie zróżnicowanej - wyzwania i szanse
W - 47 Diagnoza i praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim
W - 39 Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W - 38 Afazja u dzieci - jak pracować z dzieckiem?
W - 40 Dostosowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia ze SPE
KL - 12 Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W - 45 Stymulowanie pamięci ucznia ze SPE
W - 48 Inspiracje na zajęcia rewalidacyjne
RP - Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych
RP - Edukacja włączająca - planowane zmiany, zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów
RP - Zróżnicowane potrzeby rozwojowe - jak je rozpoznać i na nie odpowiadać?
RP - Dostępność oraz jakość udzielanej pomocy psychologicznej dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
RP - Psychologiczne aspekty oceniania ucznia, w tym ucznia ze SPE
W - 116 Praca w klasie zróżnicowanej - wyzwania i szanse
W - 115 Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów ze SPE
W - 117 Zabawy edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem elementów metody malowania palcami
W - 177 Uczeń przejawiający zachowania agresywne na lekcji religii

Chodorowska Aleksandra

Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa, klub nauczycieli wychowania fizycznego
Kwadrant na lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej- lekcja otwarta
Ruch, rytm, zabawa- czyli taniec na lekcji wychowania fizycznego, wzmacnianie mięśni głębokich - inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży

Cybulska Dorota

W - 44 Ocena funkcjonalna jako początek planowania w edukacji włączającej
W - 42 Rozwijanie komunikacji dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, w tym dzieci z autyzmem
W - 43 Zabawy edukacyjne. Malowanie palcami jako metoda terapeutyczna
W - 46 Terapia schematów w pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, przejawami agresji
W - 41 Praca w klasie zróznicowanej - wyzwania i szanse
W - 47 Diagnoza i praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim
W - 39 Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W - 38 Afazja u dzieci - jak pracować z dzieckiem?
W - 40 Dostosowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia ze SPE
KL - 12 Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W - 45 Stymulowanie pamięci ucznia ze SPE
W - 48 Inspiracje na zajęcia rewalidacyjne
RP - Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych
RP - Edukacja włączająca - planowane zmiany, zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów
RP - Zróżnicowane potrzeby rozwojowe - jak je rozpoznać i na nie odpowiadać?
RP - Dostępność oraz jakość udzielanej pomocy psychologicznej dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Dąbrowska Dorota

W- 61 Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?
RP-Strategia lekcji odwróconej
RP-Lekcja motywująca uczniów do pracy

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL -17/1 Klub refleksyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)
KL - 17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)
W- 20 rozwijanie kompetencji przyszłości z kierunków Steam. Ozobot i Photon jako partner w uczeniu się uczniów klas młodszych
ZO- 4 innowacyjne wprowadzenie litery w klasie i. Aspekt krytyczno - twórczy w nauce pisania i czytania
ZO- 5 monografia liczby w klasie i. Myślenie intuicyjne dziecka jako warunek rozumienia pojęć matematycznych.
W - 19 skuteczne metody notowania w edukacji wczesnoszkolnej. Od kserówkomanii do głębokiego i efektywnego uczenia się

PR - 6 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia - zdrowi my!", edycja III, część 2. oraz 3.
W - 140 Gdy się bawię, to się uczę. Znane, lecz zapomniane metody aktywne w pracy z uczniami klas młodszych
W - 141 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Docenianie i indywidualizacja jako gwarancja rozwoju ucznia
ZO - 21 Ocena koleżeńska wyników pracy w grupie na edukacji przyrodniczej - zajęcia otwarte w I klasie szkoły podstawowej
KL - 17/1/2 Projekty i innowacje w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)
KL - 17/2/2 Metoda storytellingu w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

 

Grad Lidia

KS/R/16/1, KS/R/16/2, KS/R/16/3, KS/R/16/4 - Dobry program nauczania gwarancją sukcesów uczniów
RP-26 - Praca z wielokulturową/ międzykulturową klasą
W-29 – Matematyka w geografii, geografia w matematyce
W - 28 – Mapy Montessori na lekcjach edukacji przyrodniczej i geografii
ZO -11 – Skąd się biorą pory roku i jak pokazać klimat
KL-9/2 - Klub Geografów (powiat łomżyński i kolneński)
KL -9/1 - Klub Geografów (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Kaja Piotr

W - 8 Muzyczne witaminy - terapia piosenką w przedszkolu i szkole
ZO - 1 Taniec elementem integracji dzieci i młodzieży w grupie

W - 121 Atrakcyjna edukacja muzyczna dla dzieci - śpiew, ruch, gra na instrumentach
W - 122 Jak przygotować słuchowisko muzyczne lub podcast?
W - 123 Jak przygotowywać dzieci do muzycznych konkursów i występów publicznych?
W - 124 Piosenki do śpiewania i zabawy
W - 125 Przygody z piosenkami dla młodszych i starszych dzieci
W - 126 Zabawy na dywanie z wykorzystaniem interaktywnych podłóg

Kędziorek Angelika

W - 133 Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej
W - 131 Uczeń spoza Polski - jak wspierać w nauce i wspomóc integrację ze środowiskiem rówieśniczym?

Kozioł Dorota

KL - 7/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
ZO - 10 Pola Wielokątów - Zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej
W - 27 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 - Jak pracować z uczniami?
W - 29 Matematyka w Geografii - Geografia w matematyce.
KL - 7/2/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)
ZO - 24 Stosowanie narzędzi TIK na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej
W - 172 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat kolneński i łomżyński)
W - 171 Robot Photon na lekcjach matematyki (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

Lasek Danuta

W-120 Wesoła ósemka- jak sprawić, aby nauczanie i uczenie się było skuteczne i radosne?

Marek Joanna

KS - Ocenianie czy docenianie
KS - 5 Motywacyjno - wspierające ocenianie szansą na sukces ucznia
W - 78 Gry planszowe w edukacji przyrodniczej
KL - 15/1 Klub przyrodnika
W - 79 Laboratoria przyszłości kontra nowoczesna szkoła
KS - 3 Lekcje powtórzeniowe nie muszą być nudne
W - 80 Kodowanie, programowanie i robotyka w edukacji przyrodniczej
KS - 4 Twórczo i problemowo na lekcjach edukacji przyrodniczej
KD - 5 Jak mądrze i skutecznie wspierać ucznia zdolnego?
KD - 6 Wykorzystanie witryny google w metodzie webquestu
RP - Ocenianie czy docenianie
RP - Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem.
RP - Lekcja oparta na metodzie 4U
RP - Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
RP - Indywidualizacja w zróżnicowanej klasie

Napiwodzka Martyna

KL-11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
ZO- 3 - Jesienne zabawy z deszczem - Zajęcia otwarte w grupie dzieci 4 -letnich
KL - 11/2/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
ZO - 18 - Witaj Wiosno! - zajęcia otwarte w grupie dzieci 4-letnich
W - 128 Wszystko gra! - konstruowanie gier matematycznych (i nie tylko) w przedszkolu
W - 127 "Co się stanie, gdy…?" - zabawy badawcze i eksperymenty w przedszkolu

Pieczywek Jadwiga

KL-7/1 i Kl-7/1/2 Klub aktywnych matematyków - szkoły podstawowe
KL-8/1 i Kl-8/1/2- Klub aktywnych matematyków - szkoły ponadpodstawowe
W-75 Eksperymentujemy i rozumujemy - praktyka i abstrakcja w kształceniu matematycznym
W - 76 Do sukcesu ucznia na egzaminie maturalnym z matematyki
W- 77 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami?
KS - W drodze do maturalnego sukcesu z matematyki
RP- Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach
RP - Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się
RP- Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników
RP- Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów
W- 170 Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami? cz. II
W - 168 Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - o uczeniu podejmowania decyzji
W - 169 Metoda IBSE w nauczaniu matematyki

Puciłowska Iwona

RP Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywnosci fizycznej
RP Rozwijanie umiejętności podstawowoych i przekrojowych uczniów szkoły kształcącej w zawodach
KD-7 Metoda WEBQESTU w kształceniu zawodowym
W-96 Lekcja według modelu ramy instrukcyjnej na zajęciach z przedmiotów zawodowych
W-94 Praca metodą Designe Thinking na lekcjach poświęconych edukacji zdrowotnej
W-95 Zastosowanie metody Portfolio w procesie wdrażania uczniów całożyciowego uczenia się i planowania kariery
W-188 Ocenianie pomagające się uczyć w praktyce szkolnej

Sierzputowska Adrianna

W - 65 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
W - 68 Film na lekcji języka angielskiego
W - 64, W - 66 Gry planszowe na języku angielskim - hit czy kit?
KL - 4/1 Klub anglistów - Łomża
KL - 4/2 Klub anglistów Zambrów
KL - 4/3 Klub anglistów Kolno
W - 67 Matura 2023 z języka angielskiego pod lupą
W - 63 TIK na języku angielskim w przedszkolu
W - 154 "To, co powiesz, może zmienić świat"-nauczyciel w świecie potrzeb
KL-4/1/2 Klub anglistów
KL-4/3/2 Klub anglistów
KL- 4/2/2 Klub anglistów
W-152 Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?
W-153 Mindfulness-uważność i jej rola w procesie lekcyjnym
KD - Pomiar dydaktyczny na języku angielskim
W-149 Mój przedszkolak mów po angielsku
W-150 Język angielski w nauczaniu początkowym
W-155 Uczeń dyslektyczny na języku angielskim
W-151 Przegląd podręczników i repetytoriów do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
KD-10 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Szymonowicz Dorota

W - 3 Absolwent szkoły podstawowej. Uczeń w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Refleksje. Wnioski. Wyzwania
RP - Współpraca i współdziałanie nauczycieli w obszarze procesów dziejących się w szkole, w świetle podstawy programowej oraz wymagań wobec szkół i placówek
RP - Prawa i obowiązki nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

Tymińska Anna

KS/R/9/2; KS/R/9/3 - Wszystkie kolory emocji. Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka. ZO - 2 Jesienny krajobraz - zajęcia otwarte z zakresu aktywności plastycznej w grupie dzieci 6-letnich
W - 16 Emocjonalne abecadło przedszkolaków
W - 15 Mowa naszym skarbem - zabawy wspierające rozwój mowy dziecka
W - 14 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków część I
W - 129 Myślenie matematyczne - zabawy i zadania dla przedszkolaków
W - 130 Spotkanie z matematyką - zabawy dydaktyczne dla przedszkolaków. Część II
ZO - 19 Przygody biedronki - zabawy dydaktyczne przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia - zajęcia otwarte w grupie dzieci sześcioletnich
KL - 11/1/2 Patrzę i podziwiam - przyroda w różnych odsłonach

Witkiewicz Małgorzata

KS-16 Laboratorium przyszłości w teorii i praktyce
KL-3/3/2 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu - projekt "Aktywna tablica"
KL-3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości
RP Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną
RP Zasoby Internetu – wykorzystywanie platform i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się
RP Edukacyjna wartość smartfonów
RP Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści
RP Laboratorium Przyszłości w naszej szkole


 

Zalewska Dorota

KL 10/1 Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych
KL 10/2 Twórczy polonista na lekcjach gramatyki
W 22 Wykorzystanie lektur obowiązkowych i tekstów ikonicznych w rozwijaniu umiejętności redagowania wypowiedzi twórczych
W 23 Motywowanie uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi retorycznych
ZO 6 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z lekturą
ZO 7 Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej
KS Od pracy z lekturą w szkole podstawowej do sukcesu na egzaminie maturalnym.