Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Kierunek I

KIERUNEK 1.
Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
.

 

Anna Borawska

W - 84 Doradztwo zawodowe w edukacji - aspekty prawne.
W - 87 Vademecum doradcy zawodowego: akcja - aktywizacja, czyli jak aktywizować uczniów na lekcjach matematyki.
W - 90 Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego na lekcjach przedmiotowych.
RP - 12/13 Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.
RP Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole.

Dorota Cybulska

W - 30 Metody pracy aktywizujące uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W - 34 Ocenianie kształtujące jako pomoc w procesie uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dorota Dąbrowska

KS 7/6 Nowy egzamin maturalny z języka polskiego.
RP- Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej.
RP- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
W-44 Kreatywne gry z tekstem.
W-45 Twórczo i aktywnie na lekcjach języka polskiego.
W-47 Przygotowanie uczniów do redagowania wypowiedzi egzaminacyjnych.
W- 48 Kontekstowe czytanie tekstów kultury w świetle przygotowania do nowej formuły egzaminu.

Danuta Momot

KD – 11 – Terapia ręki.
W – 79 Jak kształtować kreatywność uczniów?
W – 80 - Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji.
W – 35 - Kreatywnie na święta.
KL – 12 - Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W – 81 - Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej e - nauczanie.
KS – 2 – Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej. 

Jadwiga Pieczywek

W-62/2 i W-62/1 Blaski i cienie zdalnego nauczania matematyki.
KL-8 i KL-8  Klub aktywnych matematyków.
W-64 Podejście konstruktywistyczne w nauczaniu matematyki.
W-63 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty a wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej.

Iwona Puciłowska

W-104 Kształtowanie postaw prozdrowotnych na lekcjach wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
W-105 Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kregosłup - prewencja, diagnostyka, korekcja wad postawy. 

Bogumiła Rzepnicka

W – 72 Problemy i wyzwania współczesnej katechezy.
W – 73 Rzeczywistość złych duchów – kim są? – ujęcie biblijne.
W – 75 Gamifikacja w nauczaniu religii.
W – 77 Eucharystia fundamentem relacji z Bogiem.
W – 78 Realizacja kompetencji kluczowych na lekcji religii.
KL – 6 Klub Katechetów.

Kierunek II

KIERUNEK 2.
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

Anna Borawska

KL - 14 Klub początkujących doradców zawodowych.

Maria M. Ferenc

KS-4 Prawo oświatowe - w szkole/ placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze.

Iwona Puciłowska

W-106 Kształcenie kompetencji personalnych i społecznych ucznia szkoły zawodowej.
W-107 Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkól zawodowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.
W-108 Dodatkowe umiejętności zawodowe w rzeczywistości szkolnej.

Kierunek III

KIERUNEK 3.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Anna Borawska

KL - 14 Klub początkujących doradców zawodowych.
W - 94 Z pamiętnika doradcy zawodowego – podcast.
W - 89 Skuteczna współpraca szkolnego doradcy zawodowego i rodziców uczniów.
W - 86 Vademecum doradcy zawodowego: zaburzenia integracji sensorycznej a niepowodzenia szkolne uczniów.
W - 98 "Masz tę moc" - czyli wspomaganie kreowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów poprzez rozwój inteligencji wielorakich.
W - 97 Vademecum doradcy zawodowego: brak dojrzałości matematycznej jako przyczyna niepowodzeń szkolnych uczniów.
RP - 19 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie.
W -  Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie stacjonarnie i online.

Jolanta Boryszewska

W- 13 Program indywidualny i grupowy w pracy z dzieckiem z opinią i orzeczeniem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu.
W-14 Program indywidualny i grupowy w pracy z uczniem z opinią i orzeczeniem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole podstawowej.

Dorota Cybulska

W - 20 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół podstawowych.
W - 21 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół ponadpodstawowych.
W - 26 Rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów ze spcejalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KL - 18 Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.|
W - 25 Uczniowie z zaburzeniami planowania motorycznego - jak im pomóc?.
W - 29 Uczniowie z niepełnosprawnością jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej.
W - 19 Praca z dzieckiem z zespołem Downa.
W - 28 Wspieranie uczniów z zaburzeniami lękowymi.
W - 31 Praca z uczniami z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi.
W - 32 Zobacz i usłysz - ćwiczenia pobudzające percepcję wzrokową i słuchową u uczniów.|
W - 23 Jak pracować z uczniem z wadą słuchu?
W - 24 Zastosowanie metod specjalnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W - 30 Metody pracy aktywizujące uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W - 33 TIK i inne ciekawe pomysły na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
W - 34 Ocenianie kształtujące jako pomoc w procesie uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KS -7 

Maria M. Ferenc

W - 6 Współpraca szkół i placówek oświatowych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Danuta Momot

KL – 12 - Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W – 81 - Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej e - nauczanie.
KS – 2 – Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej. 

Bogumiła Rzepnicka

W – 72 Problemy i wyzwania współczesnej katechezy.
W – 73 Rzeczywistość złych duchów – kim są? – ujęcie biblijne.
W – 76 A jeśli Boga nie ma? Katecheta wobec wątpliwości religijnych swoich uczniów.
W – 78 Realizacja kompetencji kluczowych na lekcji religii.

Kierunek IV

KIERUNEK 4.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Anna Borawska

KL - 14 Klub początkujących doradców zawodowych.
W - 94 Z pamiętnika doradcy zawodowego – podcast.
W - 92 Vademecum doradcy zawodowego: zdalne nauczanie zdolnych belfrów.
W – 93 ABC wystąpień publicznych: przekaz werbalny.
W – 82 ABC wystąpień publicznych: pomoce wizualne.

Dorota Cybulska

W - 20 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół podstawowych.
W - 21 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół ponadpodstawowych.
W - 33 TIK i inne ciekawe pomysły na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dorota Dąbrowska

KS 7/6 Biblioteka w dialogu.

Bożenna Kossakowska

W-114 Opracowywanie interaktywnych treści z wykorzystaniem Genial.ly.
W-115, W-116 Komunikacja zdalna z uczniem z wykorzystaniem różnych aplikacji.
W- 117 Wykorzystanie robotów w edukacji.

Danuta Momot

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej e - nauczanie. 

Jadwiga Pieczywek

W-62/2 i W-62/1 Blaski i cienie zdalnego nauczania matematyki.

Bogumiła Rzepnicka

W – 74 Zdalne nauczanie religii – rozwiązania praktyczne.
W – 75 Gamifikacja w nauczaniu religii.
W – 78 Realizacja kompetencji kluczowych na lekcji religii.

 

Kierunek V

KIERUNEK 5.
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Anna Borawska

KL - 14 Klub początkujących doradców zawodowych.
W - 94 Z pamiętnika doradcy zawodowego – podcast.
W - 91 Vademecum doradcy zawodowego: to będzie dobry rok! Jak skutecznie planować i osiągać cele?
W - 89 Skuteczna współpraca szkolnego doradcy zawodowego i rodziców uczniów.
W - 88 Vademecum doradcy zawodowego: wychowanie w duchu wartości ukierunkowane na kompetencje.
W - 101 Vademecum doradcy zawodowego: sztuka mówienia i sztuka słuchania kluczem do porozumienia w sytuacjach trudnych.
RP - 27 Wychowanie w duchu wartości ukierunkowane na kompetencje; RP Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja.
RP Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży.
W- Wychowanie w duchu wartości: szacunek w trosce o godność.
W- Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka - podcast.

Jolanta Boryszewska

W-11 Czy można zrozumieć zachowania agresywne naszych uczniów?
W-12 Rozwój moralny ucznia – spojrzenie klasyczne i niestandardowe.
W-17 Kompetencje wychowawcze nauczyciela.
W-18 Jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia zachowania człowieka?
W-10 Stres w pracy nauczyciela – jak troszczyć się o swoją kondycję zawodową?
W-106 Sztuka autoprezentacji RP - Profilaktyka uzależnień w szkole.
RP - Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
W-15 Pewność siebie i skuteczność w pracy nauczyciela/pedagoga, praca z rodzicem roszczeniowym, któremu towarzyszą silne emocje.
W-16 Lekcje wychowawcze na trudne tematy.

Dorota Cybulska

W - 27 Umiejętność budowania relacji rówieśniczych.
W - 29 Uczniowie z niepełnosprawnością jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej.
W - 22 Sposoby integrowania klasy, w której są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dorota Dąbrowska

W- 48 Kontekstowe czytanie tekstów kultury w świetle przygotowania do nowej formuły egzaminu.
W-49 Praca z lekturą w klasach IV-VI w kontekście przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Bogumiła Rzepnicka

W – 72 Problemy i wyzwania współczesnej katechezy.
W – 73 Rzeczywistość złych duchów – kim są? – ujęcie biblijne.
W – 76 A jeśli Boga nie ma? Katecheta wobec wątpliwości religijnych swoich uczniów.
W – 78 Realizacja kompetencji kluczowych na lekcji religii.