Niedziela, 5 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Anna Borawska

W - 28 Sztuka porozumienia belfra XXI wieku z uczniami, czyli o języku współczesnej młodzieży.
W -103 Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych.
W - 100 Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu.
W - 7 Trening asertywności dla skutecznego lidera.
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
RP Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży.
RP Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja!.
RP Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel - dobro dziecka..., czyli o komunikacji rodziców i wychowawców.
RP Profilaktyka, diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym.
W - 214 Prewencja chorób układu ruchu z wykorzystaniem autorskiego programu ćwiczeń rotacyjnych (kinezyterapia, czyli leczenie ruchem.
W - 210 Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych.
W - 209 Vademecum doradcy zawodowego: sztuka mówienia i sztuka słuchania kluczem do porozumienia w sytuacjach trudnych.
KL - 20 Klub początkujących doradców zawodowych

Jolanta Boryszewska

KS Działania wychowawcze wspierające rozwój kompetencji osobistych i społecznych uczniów.
RP Profilaktyka uzależnień w szkole.
RP Diagnoza środowiskowa szkoły.
W - 9 Strategia postępowania pracowników placówek oświatowych w przypadku kontaktu z uczniem przejawiającym zachowania przestępcze i zachowania świadczące o demoralizacji - interwencja kryzysowa.
W-10 Działania profilaktyczne i interwencyjne pedagoga/nauczyciela/wychowawcy wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
W - 13 Uzależnienia- symptomy i możliwości poszukiwania pomocy.
W - 16 Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych. Program Golden Five.
W - 17 Działania integrujące klasę – skuteczna forma profilaktyki.
RP Jak opracować szkolne portfolio bezpieczeństwa?
KL - 2/1 Klub Młodego Wychowawcy.
W - 128 Praca profilaktyczna i interwencyjna pedagoga - teoria i praktyka.
W - 129 Pewność siebie i skuteczność w pracy nauczyciela/pedagoga, praca z rodzicem roszczeniowym, któremu towarzyszą silne emocje.
W - 132 Konstruowanie ankiet badających poczucie bezpieczeństwa uczniów                   

Dorota Cybulska

W - 22 Współczesne uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
W - 25 Jak odkrywać talenty uczniów?
KL - 2 Klub nauczyciela-wychowawcy rozpoczynającego pracę zawodową.
W - 20 Interwencja kryzysowa w szkole.
W - 139 Zajęcia z empatii sposobem na rozwój emocjonalny uczniów.
W - 138 Jak nauczyć uczniów nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych?
W - 183 Baw się i rozwijaj pamięć - pomysły na ciekawe zajęcia dodatkowe.
W - 150 "Piękno w nas i wokół nas" - pomysły na ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną uczniów.
W - 141 Umiejętność budowania relacji rówieśniczych.
W - 146 Obraz i metafora jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi.

Maria M. Ferenc

W - 5 Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły i działania dyrektora w trakcie sytuacji kryzysowych.

Danuta Lasek

W - 33 Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.
W - 34 Kreatywnie i aktywnie na zajęciach edukacji polonistycznej.
W - 35 Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów?

Joanna Marek

W - 77 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z biologii w szkole ponadpodstawowej.

Bogumiła Rzepnicka

W - 85 Sekty - niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą.
KS - 4 Być chrześcijaninem we współczesnym świecie.
W - 198  Problemy i wyzwania współczesnej katechezy.    

Iwona Puciłowska

W - 93 Edukacja zdrowotna w szkole. W stronę szkoły promującej zdrowie.
W - 91 Zastosowanie projektu edukacyjnego na lekcjach wychowania fizycznego.
W - 211 Kształtowanie postaw prozdrowotnych na lekcjach przedmiotowych. Edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczna.
W - 212 Uczeń przewlekle chory. Jak nie wylać dziecka z kąpielą?

Adrianna Sierzputowska

W-60 Mindfulness. Uważność i jej rola w procesie edukacyjnym.

Kierunek II

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Anna Borawska

KS - 5/35 Vademecum nauczyciela.
Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii i WOS.
W - 28 Sztuka porozumienia belfra XXI wieku z uczniami, czyli o języku współczesnej młodzieży.
W -103 Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych.
W - 100 Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu.
W - 7 Trening asertywności dla skutecznego lidera.
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.
W - 180 Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej - analiza i interpretacja dzieła sztuki na lekcjach historii.
W - 210 Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych.
W - 181 Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w kontekście obowiązującej podstawy programowej.
W - 201 Katecheci rybakami talentów - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii.
RP Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży.
RP Trudna sytuacja? Odpowiedzialna komunikacja.
RP Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel - dobro dziecka..., czyli o komunikacji rodziców i wychowawców.
KL-20 Klub początkujących doradców zawodowych.

Jolanta Boryszewska

W - 8 ABC początkującego wychowawcy – moje spotkania z rodzicami.
W - 16 Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych.
Program Golden Five.
KS Działania wychowawcze wspierające rozwój kompetencji osobistych i społecznych uczniów.
W - 15 Wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalnych uczniów.
KL - 2/1 Klub Młodego Wychowawcy, ABC początkującego wychowawcy - pomysły do wykorzystania na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Dorota Cybulska

W - 23 Jak skutecznie pracować z grupą szkolną?.
W - 24 Jak uczyć wychowanków właściwych relacji interpersonalnych?.
KL - 2 Klub nauczyciela-wychowawcy rozpoczynającego pracę zawodową.
W - 138 Jak nauczyć uczniów nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych?
W - 141 Umiejętność budowania relacji rówieśniczych.
RP Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

Danuta Lasek

W - 33 Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.

Joanna Marek

W - 78 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z geografii w szkole ponadpodstawowej.

Marzena Rafalska

RP Wartości w pracy nauczyciela.
W - 98 Wartości w pracy nauczyciela.
W - 61 Informacja, propaganda i fake-news.
W - 43 Rozwijanie kompetencji obywatelskich najmłodszych uczniów.
W - 18 Omawianie zagadnień kontrowersyjnych.
W - 160 Rozwijanie kompetencji obywatelskich najmłodszych uczniów.
W - 133 Wychowujemy obywateli - kształtowanie postawy obywatelskiej jako zadanie wszystkich nauczycieli.
W - 134 Uczymy się dialogu i dyskusji.
RP Kształtowanie postawy obywatelskiej opartej o wartości jako zadanie każdego nauczyciela.
RP Wartości w pracy nauczyciela.

Bogumiła Rzepnicka

W - 85 Sekty - niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą.
KS - 4 Być chrześcijaninem we współczesnym świecie.
W - 198  Problemy i wyzwania współczesnej katechezy.
W - 200  "Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga" - aktualność nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego we współczesnej katechezie.
W - 204 Św. Andrzej Bobola - mieszkaniec Łomży.

Joanna Szkop

W - 45 Podstawa programowa z języka polskiego a kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
W - 162 Od podstawy programowej do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Dorota Dąbrowska

KS - 1 Lektura wobec wyzwań współczesności    

Kierunek III

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Adrianna Sierzputowska

W - 52 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka angielskiego.
W - 53 Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
W - 56 Kompetencje kluczowe na lekcji języka angielskiego.
W - 57 Kompetencje kluczowe na lekcji języka niemieckiego.
W - 58 Poprawna wymowa kluczem do udanej komunikacji.
W - 59 Mediacja na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.
W - 170 Techniki uczenia się na lekcji języka obcego.Jak wykorzystać ich znajomość w procesie lekcyjnym?
KL - 4/3 Klub anglistów (rejon kolneński).
KL - 15 Klub rozpoczynających prace nauczycieli języków obcych.
KL - 4/2 Klub anglistów (rejon łomżyński).
KL - 5/2 Klub germanistów.
W - 172 Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?
W - 173 Deutsch ist ein Plus. Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego.
W - 174 Wpływ wyników egzaminu maturalnego z języka obcego na organizację procesu lekcyjnego.
W - 176 Let's start the game! Gry planszowe jako narzędzie do rozwijania umiejętności mówienia na lekcji języka angielskiego.
KL - 4/3 Klub anglistów (rejon zambrowski).

Anna Borawska

KS - 5/35 Vademecum nauczyciela. Wdrazanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii i WOS.
W - 103 Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych.
W - 104 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie.
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.
RP Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
RP Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole.
RP  „Preorientacja i orientacja zawodowa, czyli doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.
W - 201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii.
W - 177 "When I grow up, I  want to be a/an... "- czyli doradztwo zawodowe na lekcjach języka angielskiego.
W - 179 "Was bist du von Beruf?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka niemieckiego.
W - 181 "Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w kontekście obowiązującej podstawy programowej";
W - 178 "Кто ты по профе́ссии?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka rosyjskiego.
W - 208 "Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci".
KL-20 Klub początkujących doradców zawodowych.

Jolanta Boryszewska

W - 137 Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania realizowane dla dziecka z opinią i orzeczeniem w przedszkolu – pytania i odpowiedzi.
W - 136 Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania realizowane dla ucznia z opinią i orzeczeniem w szkole podstawowej – pytania i odpowiedzi.
W - 135 Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. Zadania dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, specjalisty.

Dorota Cybulska

W - 25 Jak odkrywać talenty uczniów?
W - 37 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu.
W - 147 Uczeń   z dysleksją - jak go zrozumieć  i pomóc mu?.
W - 145 Metody pracy pobudzające rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W - 158 Wywoływanie i utrwalanie głosek szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego.
W - 143 Organizowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
W - 142 Motywowanie uczniów do rozwoju i nauki.
W - 159 Logorytmika.
RP - 98 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie?

Dorota Dąbrowska

W - 46 Realizacja treści podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
W - 48  Integracja treści kształcenia literackiego i językowego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
W - 166 Człowiek jako mhomo loquens.
W - 50 Stare lektury w nowych odsłonach.
W - 51 Kreatywne gry z tekstem.
W - 165 Realizacja treści podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.
W - 167 Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej i twórczej.
W - 168 Kształcenie językowe w praktyce polonistycznej.
W - 169 Kreatywne gry z tekstem.
RP - 40 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 65 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 68 Motywowanie uczniów do pracy.
RP - 71 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 72 Dobre planowanie lekcji a efektywne nauczanie.
RP - 79 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 80 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 81 Strategia lekcji odwróconej.
RP - 82 Jak diagnozować poziom opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych. 
RP - 84 Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w świetle nowej podstawy programowej.
RP - 101 Praca z lekturą obowiązkową na lekcjach języka polskiego.

Maria M. Ferenc

KL - 1 Klub nowo powołanych dyrektorów.

Bożenna Kossakowska

KD - 9 Arkusz kalkulacyjny Excel w pracy szkoły.
KD - 10 Programowanie w C+.
KD - 11 Scratch Junior i Scratch w edukacji wczesnoszkolnej.
KD - 10/1 Programowanie w C+.
KD - 15 Nauka programowania w języku Python.

Janusz Kossakowski

KD - 9  - Arkusz kalkulacyjny Excel w pracy szkoły.
W - 221 - Programowanie w programie PIXBLOCKS.

Danuta Lasek

KS-5/11, KS-5/15, KS-5/29, KS-5/43 Główne kierunki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym  
2019/2020.
W - 31 Obudź radość.
W - 30  Śpiewem i tańcem- nauka przez zabawę. Wspieranie naturalnych aktywności dziecka.
W - 32 Gry i zabawy matematyczne.
W - 34 Kreatywnie i aktywnie na zajęciach edukacji polonistycznej.
W - 35 Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów?
W - 36 Myślenie wizualne w edukacji wczesnoszkolnej.
RP  Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój.
RP  Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.

Danuta Momot

KD - 8 Terapia ręki.
W - 87 Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów.
W - 29 – Techniki orgiami z kółek we wspieraniu rozwoju  i kreatywności dzieci i młodzieży.
KL - 12 – klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Jadwiga Pieczywek

W - 67 Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów.
W - 68 Lekcje matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych uczniów.
KL - 7 - KL - 8 Klub aktywnych matematyków.
W - 69 Lekcje matematyki przyjazne uczniowi.
W - 70 Praca na lekcji matematyki w klasie I szkoły ponadpodstawowej.
W - 71 W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań dydaktycznych.
W - 188 Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej.
W - 189  Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty a wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej.
KL - 7/2 i KL - 8/2 Klub aktywnych matematyków.
W - 191 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej;
W - 190 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

Bogumiła Rzepnicka

W - 80 Gry i zabawy integracyjne na lekcjach religii.
W - 81 Metody aktywizujące na katechezie w szkole podstawowej.
W - 83 Metody aktywizujące na katechezie w szkole ponadpodstawowej.
W - 82 Motywy eucharystyczne wykonane techniką ORIGAMI.
W - 85 Sekty - niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą.
KL - 6 Klub Katechetów.
W - 199 "Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo", czyli jak budować świadomość eklezjalną.

Joanna Szkop

W - 45 Podstawa programowa z języka polskiego a kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
W - 44 Warsztat pracy młodego nauczyciela polonisty.
KS - 5/13 i KS - 5/38 Główne kierunki pracy polonisty w r. szk. 2019/2020 - wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty.
RP Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy).
W - 162 Od podstawy programowej do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów.
W - 164 Wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na lekcjach języka polskiego.

Kierunek IV

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Anna Borawska

W - 103 Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych.
W - 104 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie.
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.
RP Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
RP Doradztwo zawodowe na zajęciach lekcyjnych.
W - 208 Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci.
RP Zintegrowane zmysły - harmonijny rozwój dziecka, czyli ABC integracji sensorycznej.
RP Kreatywność a rozwój osobisty ucznia szkoły podstawowej.
KL - 20 Klub początkujących doradców zawodowych

Dorota Cybulska

W - 26 Trening pamięci jako sposób na ciekawe zajęcia.
W - 145 Metody pracy pobudzające rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
RP Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów.

Danuta Lasek

W - 32 Gry i zabawy matematyczne.

Joanna Marek

W - 77 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z biologii w szkole ponadpodstawowej.
W - 78 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z geografii w szkole.
W - 79 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z chemii w szkole ponadpodstawowej ponadpodstawowej.

Jadwiga Pieczywek

W - 67 Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów.
W - 68 Lekcje matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych uczniów.
KL - 7 - KL - 8 Klub aktywnych matematyków.
W - 69 Lekcje matematyki przyjazne uczniowi.
W - 70 Praca na lekcji matematyki w klasie I szkoły ponadpodstawowej.
W - 71 w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań dydaktycznych.
W - 187  Rozwijanie kompetencji matematycznych: Jak przestawić uczniów na matematyczne myślenie?
KL - 7/2 i KL - 8/2 Klub aktywnych matematyków.

Kierunek V

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Anna Borawska

W - 104 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie.
W - 28 Sztuka porozumienia belfra XXI wieku z uczniami, czyli o języku współczesnej młodzieży.
W - 103 Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych.
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.
RP Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W - 208 Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci.
W - 210 "Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych".
RP Kreatywność a rozwój osobisty ucznia szkoły podstawowej.
RP Preorientacja i orientacja zawodowa, czyli doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W - 201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii.
W - 177 "When I grow up, I want to be a/an..." - czyli doradztwo zawodowe na lekcjach języka angielskiego.
W - 179 "Was bist du von Beruf?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka niemieckiego.
W - 181 "Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w kontekście obowiązującej podstawy programowej".
W - 178 "Кто ты по профе́ссии?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka rosyjskiego.
KL - 20 Klub początkujących doradców zawodowych.

Adrianna Sierzputowska

W - 64 (Nie)grzeczny przedszkolak na zajęciach języka angielskiego.
W - 55 Pozytywna dyscyplina - stop "nie" na lekcji języka obcego.
KL - 4/1 Klub anglistów (rejon łomżyński).
KL - 4/II Klub anglistów (rejon kolneński).
KL - 5 Klub germanistów.
KL - 4/III Co w trawie piszczy, czyli jak stać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem języka obcego.
W - 170 Techniki uczenia się na lekcji języka obcego. Jak wykorzystać ich znajomość w procesie lekcyjnym?
W - 171 Plan Daltoński na lekcji języka obcego.
KL - 4/3 Klub anglistów (rejon kolneński).
KL - 15 Klub rozpoczynających prace nauczycieli języków obcych.
KL - 4/2 Klub anglistów (rejon łomżyński).
KL - 5/2 Klub germanistów.
KL - 4/3 Klub anglistów (rejon zambrowski).
W - 175 Jaka rozgrzewka, taka cała lekcja. Wpływ rozgrzewki na udaną lekcję języka obcego.
W - 176 Let's start the game! Gry planszowe jako narzędzie do rozwijania umiejętności mówienia na lekcji języka angielskiego.

Dorota Cybulska

W - 26 Trening pamięci jako sposób na ciekawe zajęcia.
W - 22 Współczesne uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
W - 25 Jak odkrywać talenty uczniów?
W - 145 Metody pracy pobudzające rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W - 183 Baw się i rozwijaj pamięć - pomysły na ciekawe zajęcia dodatkowe.
W - 140 Umiejętność uczenia  się - jak ją rozwinąć u uczniów?
W - 150 "Piękno w nas i wokół nas" - pomysły na ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnie i sprawność manualną uczniów.
W - 146 Obraz i metafora jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi.
RP - 98 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie?
RP Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów.
RP Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

Dorota Dąbrowska

W - 51 Kreatywne gry z tekstem.
RP - Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej.
RP- Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia.
RP - Strategia lekcji odwróconej.

Bożenna Kossakowska

W - 101 Wykorzystanie programów interaktywnych w procesie lekcyjnym.
KL - 3 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
W - 220 Opracowywanie interaktywnych treści z wykorzystaniem Genial.ly.
KL - 14 Klub nauczycieli informatyki.
KL 3/4 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Janusz Kossakowski

W - 101 Wykorzystanie programów interaktywnych w procesie lekcyjnym.
KL - 3/1 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
KL - 14 Klub nauczycieli informatyki.
KL - 3/3 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej stosujących TIK w nauczaniu.

Danuta Lasek

W -  Od grosika do złotówki
W - 34 Kreatywnie i aktywnie na zajęciach edukacji polonistycznej.
RP  Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój.
RP  Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.

Joanna Marek

W - 77 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z biologii w szkole ponadpodstawowej.
W - 78 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z geografii w szkole.
W - 79 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową z chemii w szkole ponadpodstawowej ponadpodstawowej.
W - 74 365 eksperymentów na cały rok.
KD - 7 Gamifikacja w edukacji przyrodniczej.
W - 75 Technologie inspirowane naturą.
W - 73, W - 62, W - 42 O przenoszeniu osób i przedmiotów w czasie. Znikający nauczyciel i oddawanie odpowiedzialności za uczenie w metodyce planu daltońskiego.
W - 41, W - 41/2 Zabawy badawcze dla najmłodszych.
W - 39, W - 40 Zabawy ze zmysłami.
RP - Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych.
RP Jak planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować kompetencje kluczowe?
W - 192 Eksperyment przyrodniczy w metodzie IBSE.
W - 193 Wykorzystanie e - zasobów w edukacji przyrodniczej.
W - 194 Lekcja U - wspieram i motywuję.
W - 195, 197 Metody naukowe w edukacji przyrodniczej.
W - 196 Analiza i interpretacja danych statystycznych w metodzie naukowej.

Jadwiga Pieczywek

W - 68 Lekcje matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.
W - 189 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej.
W - 190  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej.

Bogumiła Rzepnicka

W - 80 Gry i zabawy integracyjne na lekcjach religii.
W - 81 Metody aktywizujące na katechezie w szkole podstawowej.
W - 83 Metody aktywizujące na katechezie w szkole ponadpodstawowej.
W - 82 Motywy eucharystyczne wykonane techniką ORIGAMI.
W - 85 Sekty - niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą.
KL - 6 Klub Katechetów.
W - 202 Wykorzystanie zasad oceniania kształtującego na katechezie.
W - 203 Ciekawa lekcja religii. Jak kreatywnie i inspirująco organizować proces uczenia się na lekcjach religii?

Joanna Szkop

RP Kreatywnie i efektywnie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Danuta Momot

KS - 5/8,20,34,32 Działania wspierające kształtowanie kompetencji edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KD - 8 Terapia ręki.
W - 87 - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów.
W - 86 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju i rewalidacji.
W - 29 - Techniki origami z kółek we wspomaganiu rozwoju i kreatywności dzieci i młodzieży.
KL - 12 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KD - 8/1  Terapia ręki.
W - 206 - Jak kształtować kreatywność uczniów.
W - 205 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju i rewalidacji.
W - 148 Kolorowy papier inspiracją aktywności i wyobraźni dziecka.
KL - 12/2 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Iwona Puciłowska

W-207 Przedsiębiorczość to nie nauka i sztuka.To praktyka i emocje.
KD - 14 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy.

Kierunek VI

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Anna Borawska

W - 201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii.
W - 177 "When I grow up, I want to be a/an..." - czyli doradztwo zawodowe na lekcjach języka angielskiego.
W - 179 "Was bist du von Beruf?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka niemieckiego.
W - 178 "Кто ты по профе́ссии?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka rosyjskiego.
RP Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole.
KL - 20 Klub początkujących doradców zawodowych.

Bogumiła Rzepnicka

W - 201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii.

Joanna Marek

RP Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowej podstawy programowej.

Iwona Puciłowska

 W - 89 Konstruowanie programu nauczania zawodu z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
W - 90 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
W - 88 Zadania szkoły w rozwijaniu mobilności edukacyjno -zawodowej uczniów.
KL - 18 Klub nauczycieli zawodu