Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Kierunek 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

Maria M. Ferenc

Szkolenie dla członków rad pedagogicznych: „Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu/szkole – inspiracje i propozycje”.

 

Dorota Dąbrowska

W - 37 Film na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Janina Arcimowicz

KD - 4 "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "Uczniowie są aktywni".
W - 2 "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

 

Jolanta Boryszewska

KS - 4/7/28/20/31 Czynniki ryzyka i czynniki wspierające w procesie wychowania.
RP Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 56 Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego.
W – 61 Chrześcijanin w laickim świecie.
W – 57 ABC społecznej nauki Kościoła, RP Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego.
RP Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

 

Małgorzata Wasilewska

KL - 13 Klub aktywnych nauczycieli - bibliotekarzy.

Kierunek II

Kierunek 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność.

 

Maria M. Ferenc

W - 16 "Coś z niczego, czyli muzyczno-plastyczny recykling w przedszkolu".
W - 17 "Noga tu, ręka tam, czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko wg idei Batti Stauss" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego.
W - 20 "Monitorowanie realizacji podstawy programowej" - dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego.
W - 21 "Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego.
W - 22 "Wykorzystanie metodyki zuchowej" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej".
W - 23 "Masa solna - różnorodne prace do wykorzystania na zajęciach z dziećmi" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
W - 24 "Kompetencje kluczowe w przedszkolu".
W - 109 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Fröebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
W - 104 Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów.
W - 106 Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno - technicznych w okresie wiosennym.
W - 109 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Fröebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
W - 110 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu.
W - 111 Prace ręczne i zabawy konstrukcyjne.
W - 112 Profilaktyka wad wymowy u trzy i czterolatków.
W - 113 Wykorzystanie metodyki zuchowej.
W - 114 Zabawy badawcze dla najmłodszych.
W - 116 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej C. Freineta w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
KL - 11 Klub Nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Bożenna Kossakowska

W - 77 Scratch Junior w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.
W - 79 Kodowanie na macie - programowanie bez komputera.
W - 167 Roboty edukacyjne i ich rola w nauce programowania w przedszkolu i szkole podstawowej.
KD - 11 Scratch - programowanie przez zabawę.
W - 168 Zastosowanie interaktywnych narządzi w nauczaniu.

 

Dorota Dąbrowska

W - 34 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
KS - 3 Nowoczesna biblioteka- nowoczesny bibliotekarz.
W - 35 Kształcenie kompetencji redakcyjnych uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu.
W - 36 Kreatywne spotkania z lekturą.
W - 103 Książka na warsztat - jak prowadzić warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci.
KL - 10 Klub polonistów.
W - 130 Kształcenie kompetencji redakcyjnych uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
W - 129 Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego.
RP - Rozwijanie kreatywnosci i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej.
RP - Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole.

 

Jadwiga Pieczywek

W - 49, W - 50 Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
W - 51 Dowody matematyczne w zreformowanej szkole ponadpodstawowej.
W - 52 Liczyć czy szacować?
KL - 7, KL - 8 Klub aktywnych Matematyków.
W - 143 Dowody matematyczne w zreformowanej szkole ponadpodstawowej - cz. II.
W - 144 Łamigłówki logiczno-matematyczne w realizacji nowej podstawy programowej.
W - 145 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.
W - 146 Lekcja matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.
KL - 7/2 Klub matematyków.
KL - 8/2 Klub matematyków.

 

Joanna Szkop

KS - 4/48 Główne kierunki pracy polonisty w r. szk.2018/2019 – egzamin ósmoklasisty.
W - 32 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
W - 33 Ocenianie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.
W - 124 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty.
W - 125 Retoryka w procesie dydaktycznym i na egzaminie ósmoklasisty.
W - 126 Jak skracać, parafrazować i uogólniać wypowiedź? O streszczaniu na lekcjach i na egzaminie ósmoklasisty.
RP - Egzamin ósmoklasisty.
RP - Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez wykorzystanie aktywizujących metod pracy.

 

Joanna Marek

W - 155 Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedmiotach przyrodniczych.
RP - Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych.
W - 53 Lapbooki w edukacji przyrodniczej.
W - 54 Dobble, trimino i inne gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej.
W - 55 Pamięć podkręcona wyobraźnią.
KL - 9 Klub aktywnych geografów.
W - 147 Plan daltoński w edukacji przyrodniczej.
W - 148 Dobble, trimino i inne gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej.
W - 149 Wirtualny lapbook na padlecie.

 

Janina Arcimowicz

W - 3/1/2 Ocena pracy nauczyciela.
W - 4 Obserwacja w procesie oceny pracy nauczyciela.
W - 5 Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji.
W - 83 Sprawowanie nadzoru nad kompetencjami kluczowymi.
W - 91 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego-narzędzia monitorowania, kontroli i ewaluacji.
W - 92 Monitorowanie i kontrola realizacji zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
W - 93 Szkolne uwarunkowania pracy domowej ucznia - planowanie badania ogólnokszkolnego.

 

Jolanta Boryszewska

W - 7 Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej.
W - 10 Umiejętności komunikacyjne nauczycieli i uczniów – fundament kształtowania kompetencji społecznych.
W - 95 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu w pytaniach i odpowiedziach.
W - 96 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w pytaniach i odpowiedziach.

 

Iwona Puciłowska

W - 64 Rozwijanie u uczniów szkoły zawodowej odpowiedzialności za efekty uczenia się.
W - 65 Uczeń szkoły zawodowej aktywnym podmiotem uczącym się.
W - 66 Planowanie kariery edukacyjnej absolwentów szkoły podstawowej.
W - 70 Edukacja zdrowotna w szkole. Strategie,modele, metody.

 

Marzena Rafalska

W - 14 Kompetencje w wychowaniu.
W - 13 Empatyczna szkoła.
W - 102 Kompetencje w wychowaniu.
W - 99 Empatyczna szkoła.

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 59 Chrześcijaństwo w optyce zmartwychwstania  Chrystusa.
W – 57 ABC społecznej nauki Kościoła.
W – 58 Kreatywnie o sakramentach.
W – 60 Jak konstruować sprawdziany z religii?
W – 87 Film na lekcji religii.
KL – 6 Interaktywny katecheta.

 

Adrianna Sierzputowska

W - 41 Egzamin ósmoklasisty - umiejętności receptywne - rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych.
W - 42 Egzamin ósmoklasisty - umiejętności produktywne - wypowiedź pisemna.
W - 43 Podręcznik, kreatywne pudełko, fotografia i realia – co maja ze sobą wspólnego?
KL - 5 Kreatywny Germanista.
KL - 4 Kreatywny Anglista.
W - 131 Ciekawa lekcja języka obcego. Metoda CLIL (Content Language Intergrated Learning).
W - 132 Uczeń uzdolniony językowo - Jak go rozpoznać i rozwijać jego zdolności?
W - 133 Fonetyka przystępnie i praktycznie.
W - 134 Kreatywny nauczyciel języka obcego w klasach I-III.
W - 135 Praca na języku obcym w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
W - 136 Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji na lekcji języków obcych.

 

Danuta Lasek
W - 117  Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauce ortografii i gramatyki.
W - 118  Rozwój kreatywności, poprawa komunikacji oraz zwiększenie aktywności uczniów przez zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących.
W - 119 Nauka przez zabawę- śpiewem i tańcem wspieranie naturalnych aktywności dziecka.
W - 120 Zabawy edukacyjne i ruchowo-taneczne wspierające aktywność dziecka.
W - 121 Myślenie wizualne w edukacji wczesnoszkolnej.
W - 174 Wspomaganie rozwoju dzieci  poprzez kreatywny taniec i zabawę.

 

Danuta Momot
W – 19 „Papierowe szaleństwo”
W – 120 Powertex jako technika artystyczna w szkole.
W – 63 Diagnoza AAC  konstruowanie programów dla uczniów niemówiących. Metody alternatywne i wspomagające.
KL – 12 Klub nauczycieli kształcenia specjalnego. – Gromadzenie i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
W – 107 „Prace z papieru  - praktyczne wykorzystanie papieru MACHE”
W – 108 „Zabawy masami plastycznymi i nie tylko”
W – 157 „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji włączającej. Kształtowanie kompetencji społecznych”.
                                     

 

Elwira Kamińska
W - 123 "Opowiadające obrazy" - teatrzyk kamishibai w pracy z małymi dziećmi.

 

Bożena Malinowska
W - 139 Etnoinspiracje w edukacji. Wyjazd szkoleniowy do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Skansenu w Kuligowie.

Kierunek III

Kierunek 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

Iwona Puciłowska

W - 67 Atrakcyjne doradztwo zawodowe w szkole.
W - 68 Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe w szkole.
W - 66 Planowanie kariery edukacyjnej absolwentów szkoły podstawowej.
W - 160 Jak opracować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole?
W - 158 Reforma kształcenia zawodowego. Zadania nauczycieli.
W - 159 Projektowanie kształcenia w zawodzie w nowych typach szkół.

 

Teresa Makać

W - 141 Opracowanie zbiorów bibliotecznych.

Kierunek IV

Kierunek 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Maria M. Ferenc

KS - 2 „Ciekawe rozwiązania metodyczne w realizacji podstawy programowej” dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego.
W - 115 Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli na potrzeby realizacji treści muzycznych podstawy programowej.

 

Bożenna Kossakowska

KL - 3 i KL - 3/1 Sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
W - 77 Scratch Junior w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.
W - 80 Wykorzystanie aplikacji Scotie Go do nauki programowania.
W - 167 Roboty edukacyjne i ich rola w nauce programowania w przedszkolu i szkole podstawowej.
KD - 11 Scratch - programowanie przez zabawę.
W - 168 Zastosowanie interaktywnych narządzi w nauczaniu.

 

Dorota Dąbrowska

W - 39 Kreatywne spotkania z lekturą.
KS - 3 Nowoczesna biblioteka- nowoczesny bibliotekarz.
W - 40 Innowacje z Finlandii: Poruszyć ucznia, czyli jak samodzielnie zmienić lekturę lub wycieczkę szkolną w grę typu PokemonGo.
RP - Strategia lekcji odwróconej.

 

Joanna Marek

W - 155 Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedmiotach przyrodniczych.
W - 149 Wirtualny lapbook na padlecie.
W - 148 Dobble, trimino i inne gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej.

 

Jolanta Boryszewska

KS - 4/7/28/20/31 Czynniki ryzyka i czynniki wspierające w procesie wychowania.
RP Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców.
W - 8 Profilaktyka i wychowanie – zasady planowania i realizacji działań.
W - 11; W - 97 Działania integrujące klasę – skuteczna forma profilaktyki.
KL - 2 Klub wychowawców.

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 61 Chrześcijanin w laickim świecie,
W – 58 Kreatywnie o sakramentach,
W – 60 Jak konstruować sprawdziany z religii?,
W – 87 Film na lekcji religii,
KL – 6 Interaktywny katecheta.

 

Adrianna Sierzputowska

KL - 5 Kreatywny Germanista.
KL - 4 Kreatywny Anglista.
KL - 5/2 Klub germanistów.
KL - 4/2 Klub anglistów.

 

Jadwiga Pieczywek

W - 146 Lekcja matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.

 

Halina Brześkiewicz

W - 140 Prawo autorskie w pracy biblioteki. Jak unikać naruszeń?

Facebook