Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 13 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Kierunek 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

Maria M. Ferenc

Szkolenie dla członków rad pedagogicznych: „Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu – inspiracje i propozycje”

 

Dorota Dąbrowska

W - 37 Film na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

 

Janina Arcimowicz

KD - 4 - "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "Uczniowie są aktywni"
W - 2 - "Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

 

Jolanta Boryszewska

KS Czynniki ryzyka i czynniki wspierające w procesie wychowania,
RP Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 56 Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego
W – 61 Chrześcijanin w laickim świecie
W – 57 ABC społecznej nauki Kościoła, RP Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego,
RP Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

 

Kierunek II

Kierunek 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność.

 

Maria M. Ferenc

W - 16 " Coś z niczego, czyli muzyczno-plastyczny recykling w przedszkolu",
W - 17 "Noga tu, ręka tam, czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko wg idei Batti Stauss" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego,
W - 20 "Monitorowanie realizacji podstawy programowej" - dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego,
W - 21 "Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego,
W - 22 "Wykorzystanie metodyki zuchowej" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej",
W - 23 "Masa solna - różnorodne prace do wykorzystania na zajęciach z dziećmi" dla  nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
W - 24 "Kompetencje kluczowe w przedszkolu".

Bożenna Kossakowska

W-77 Scratch Junior w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu,
W-79 Kodowanie na macie - programowanie bez komputera.

 

Dorota Dąbrowska

W- 34 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
KS- 3 Nowoczesna biblioteka- nowoczesny bibliotekarz,
W-35 Kształcenie kompetencji redakcyjnych uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu,
W- 36 Kreatywne spotkania z lekturą.

 

Jadwiga Pieczywek

W-49, W-50 Egzamin ósmoklasisty z matematyki,
W-51 Dowody matematyczne w zreformowanej szkole ponadpodstawowej,
W-52 Liczyć czy szacować?
KL-7, KL-8 Klub aktywnych Matematyków.

 

Joanna Szkop

KS-4/48 Główne kierunki pracy polonisty w r. szk.2018/2019 – egzamin ósmoklasisty,
W-32 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
W-33 Ocenianie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

 

Joanna Marek

W - 155 Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedmiotach przyrodniczych.

 

Janina Arcimowicz

W - 3/1/2 - Ocena pracy nauczyciela. W - 4 - Obserwacja w procesie oceny pracy nauczyciela.
W - 5 - Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji.
W - 83 - Sprawowanie nadzoru nad kompetencjami kluczowymi.

 

Jolanta Boryszewska

W-7 Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej
W-10 Umiejętności komunikacyjne nauczycieli i uczniów – fundament kształtowania kompetencji społecznych

 

Iwona Puciłowska

W-64 Rozwijanie u uczniów szkoły zawodowej odpowiedzialności za efekty uczenia się
W-65 Uczeń szkoły zawodowej aktywnym podmiotem uczącym się
W-66 Planowanie kariery edukacyjnej absolwentów szkoły podstawowej
W-70 Edukacja zdrowotna w szkole. Strategie,modele, metody

 

Marzena Rafalska

W-14 Kompetencje w wychowaniu
W-13 Empatyczna szkoła

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 59 Chrześcijaństwo w optyce zmartwychwstania  Chrystusa,
W – 57 ABC społecznej nauki Kościoła,
W – 58 Kreatywnie o sakramentach,
W – 60 Jak konstruować sprawdziany z religii?
W – 87 Film na lekcji religii,
KL – 6 Interaktywny katecheta.

 

Adrianna Sierzputowska

W-43 Podręcznik, kreatywne pudełko, fotografia i realia – co maja ze sobą wspólnego?

 

Joanna Szkop

KS-4/48 Główne kierunki pracy polonisty w r. szk.2018/2019 – egzamin ósmoklasisty
W-32 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
W-33 Ocenianie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

 

Kierunek III

Kierunek 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

Iwona Puciłowska

W- 67 Atrakcyjne doradztwo zawodowe w szkole;
W-68 Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe w szkole;
W-66 Planowanie kariery edukacyjnej absolwentów szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

Kierunek IV

Kierunek 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Maria M. Ferenc

KS - 2 „Ciekawe rozwiązania metodyczne w realizacji podstawy programowej” dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich form wychowania przedszkolnego.

 

Bożenna Kossakowska

KL-3 Sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,
W-77 Scratch Junior w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu,
W-80 Wykorzystanie aplkacji ScotieGo do nauki programowania.

 

Dorota Dąbrowska

W- 39 Kreatywne spotkania z lekturą,
KS- 3 Nowoczesna biblioteka- nowoczesny bibliotekarz,
W- 40 Innowacje z Finlandii: Poruszyć ucznia, czyli jak samodzielnie zmienić lekturę lub wycieczkę szkolną w grę typu PokemonGo.

 

Joanna Marek

W - 155 Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedmiotach przyrodniczych.

 

Jolanta Boryszewska

KS Czynniki ryzyka i czynniki wspierające w procesie wychowania
RP Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców
W-8 Profilaktyka i wychowanie – zasady planowania i realizacji działań
W-11 Działania integrujące klasę – skuteczna forma profilaktyki

 

Bogumiła Rzepnicka

W – 61 Chrześcijanin w laickim świecie,
W – 58 Kreatywnie o sakramentach,
W – 60 Jak konstruować sprawdziany z religii?,
W – 87 Film na lekcji religii,
KL – 6 Interaktywny katecheta.

 

 

Facebook