Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Kierunek I

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Borawska Anna

W- 112/1, W-112/2 Współpraca w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego z rodzicami uczniów
KL - 14/1 Klub początkujących doradców zawodowych
KL - 14/2, KL - 14/3 Klub doradców zawodowych
W-104, W-105/1, W-105/2 Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka
KL - 14/2/2, KL - 14/3/2 Klub doradców zawodowych

Boryszewska Jolanta

RP Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
RP Profilaktyka uzależnień w szkole
RP Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
RP Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
RP Diagnoza środowiska szkoły
KS Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
W-8 Uzależnienia behawioralne
W-7 Wspieranie procesu przeciwdziałania przemocy domowej. Wdrożenie procedury "niebieskie karty" w szkole
W-11 Działania integrujące klasę – skuteczna forma wsparcia psychoprofilaktycznego
W-5 Kompetencje wychowawcze nauczyciela
W-10 Kształtowanie kompetencji społecznych – empatia
W-9 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania
W-3 Jak wyjaśnić i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?
W-6 Lekcje wychowawcze na trudne tematy
W-4 Pewność siebie i skuteczność w pracy nauczyciela/pedagoga, praca z rodzicem roszczeniowych, któremu towarzyszą silne emocje
W-141 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania
W-142 Jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia zachowania naszych uczniów?
RP-84 Trening umiejętności społecznych (TUS)
RP-72 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolnym

Chodorowska Aleksandra

W - 209 Kabaddi - nowa gra zespołowa na lekcjach wychowania fizycznego
W - 210 Muzyka na lekcjach wychowania fizycznego jako forma aktywizująca ucznia
KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego.

Czaplicka Iwona

KL 5/1, KL 5/2 KL 5/3 KL 5/4 Klub Germanisty

Cybulska Dorota

W - 34 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a sytuacja kryzysowa
W - 23 Jak nauczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracowitości i wytrwałości?
W - 29 Depresja u dzieci i młodzieży
W - 30 Jak zachęcić do współpracy rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
W - 28 Jak po powrocie do szkoły pracować nad dobrostanem i odbudową relacji w klasach, w których funkcjonują uczniowie ze SPE?
W - 221 Wspomaganie rozwoju dzieci

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1
PR-1 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 2. i 3

Lasek Danuta

W-46 Kompetencje społeczno-emocjonalne- jak je rozwijać, 17.11.2021, 4 godz.

Maria M. Ferenc

KD-10 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Napiwodzka Martyna

KL - 11/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)
KL - 11/3 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)

Puciłowska Iwona

W -13 Kształtowanie dojrzałej postawy wobec ludzkiej cielesności.
W - 14 Istotne problemy na lekcjach wychowawczych. Człowiek stary w społeczeństwie.

Rzepnicka Bogumiła

W-91 Sekty – niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą
W-95 Nasi uczniowie w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia
W- 198 "Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga" - aktualność nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego we współczesnej katechezie
W-199 Kreatywnie o sakramentach

Tymińska Anna

W-49 Edukacja medialna w przedszkolu
KL-11/1 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
KL-11/1/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
W-167 Emocjonalne abecadło przedszkolaka

 

Kierunek II

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Borawska Anna

W - 115 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast
W - 111/1, W-111/2 Sentencje, opowieści, muzyka jako źródło inspiracji i motywacji do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych
W- 110/1, W-110/2 O podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz o wyzwaniach w pracy w kontekście chrześcijaństwa
W- 108/1, W - 108/2 Vademecum doradcy zawodowego: sztuka wystąpień publicznych
W- 109/1, W -109/2 Asertywność w dżungli pracowniczej
RP Asertywna komunikacja w dżungli pracowniczej
RP Zagrożenia cywilizacji XXI wieku: brak motywacji, stres, mobbing i wypalenie zawodowe
W - 206 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast
W - 205 Trening asertywności panaceum na stres w pracy

Boryszewska Jolanta

RP Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
RP Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
RP Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
KS Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
W-5 Kompetencje wychowawcze nauczyciela
W-10 Kształtowanie kompetencji społecznych – empatia
W-9 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania
W-3 Jak wyjaśnić i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?
W-6 Lekcje wychowawcze na trudne tematy
W-4 Pewność siebie i skuteczność w pracy nauczyciela/pedagoga, praca z rodzicem roszczeniowych, któremu towarzyszą silne emocje
W-141 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania
RP-84 Trening umiejętności społecznych (TUS)
RP-72 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolnym

Chodorowska Aleksandra

W - 209 Kabaddi - nowa gra zespołowa na lekcjach wychowania fizycznego
W - 210 Muzyka na lekcjach wychowania fizycznego jako forma aktywizująca ucznia
KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego
ZO - 20 Zajęcia otwarte z wychowania fizycznego w klasie III Liceum Ogólnokształcącego

Cybulska Dorota

W - 25 Chcę zrozumieć świat kolegi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W - 23 Jak nauczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracowitości i wytrwałości
W - 29 Depresja u dzieci i młodzieży

Czaplicka Iwona

KL 5/2 KL 5/3 KL 5/4 Klub Germanisty
KL 5/2/2, KL 5/3/2, KL 5/4/2 Klub Germanisty
W-131 Goethe denkt grün. Wir auch. – Ochrona środowiska na lekcjach języka niemieckiego

Dąbrowska Dorota

W-56 Nauczanie ku wartościom,
W-58 Lektury na nowo przeczytane,
W-64 Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
KS-3 Polonistyka po zdalnym nauczaniu
KS-3 Biblioteka dobrych praktyk
W- 175 Lektury na nowo przeczytane- cz. II

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1
PR-1 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 2. i 3

Grad Lidia

KL-9/1 Klub Geografów
KL-9/2 Klub Geografów
ZO-10 Wychodzimy w teren - obserwacja i pomiary elementów środowiska geograficznego okolicy szkoły
W- 55 Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej
W – 197 – Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach geografii. 
W- 196– Geografia jest wszędzie – międzyprzedmiotowe treści geograficzne. 
KL-9/2/2 - Klub Geografów CEN Łomża
KL-9/1/2 - Klub Geografów SP 4 Zambrów 
PR-5 – Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś, jutro. 

Kaja Piotr

W - 39 Nauczyciel muzyki wychowawcą ucznia XXI wieku. Termin: 06.10.21 (4-godz.)
W - 152 Integracja w kole, czyli taniec średniowieczny (II półrocze roku szkolnego 2021/22)

Lasek Danuta

W-43 Jak uporać się z lękiem u dziecka w wieku przedszkolnym?, 23.10.2021, 6 godz.

Napiwodzka Martyna

ZO - 3 Zajęcia otwarte w grupie dzieci 3 - letnich
W - 53 Zabawy paluszkowe rozwijające motorykę małą przedszkolaka
ZO-13 - Wiosenne zabawy maluszków - zajęcia otwarte w grupie dzieci 3-letnich

Pieloszczyk Alicja

W - 186 Polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci
PR - 6 Między historią i literaturą: Od "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" Józefa Wybickiego do "Roty" Marii Konopnickiej
ZO - 18 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej
KL - 19/2 Klub nauczycieli historii
PR - 3 Wycieczka do Warszawy - szlakiem miejsc pamięci narodowej

Puciłowska Iwona

W - 12 Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
W - 13 Kształtowanie dojrzałej postawy wobec ludzkiej cielesności
W - 117 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej
W - 118 Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup, diagnostyka i korekcja wad postawy
RP - Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej
RP - Wychowanie do zdrowia. Zadania szkoły i nauczycieli

Reszewicz Agata

KL-10/5 Klub Nauczycieli Humanistów (Jak racjonalnie wykorzystywać TIK na lekcjach polskiego)
ZO - 5 Lekcja otwarta: Hej, kto szlachta, za Kmicicem! - o tożsamości bohatera w dialogu międzypokoleniowym

Rzepnicka Bogumiła

W-91 Sekty – niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą
W-92 Wykorzystanie elementów tutoringu na lekcji religii
W-95 Nasi uczniowie w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia
W-96 Zainspirować Eucharystią
W-98 Praca z przypowieścią na lekcji religii
W- 198 "Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga" - aktualność nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego we współczesnej katechezie
W-200 Aktywizacja i jej rola w rozwijaniu twórczego potencjału uczniów.
W-202 Budowanie autorytetu nauczyciela katechety.
W-203 Boży GPS - czyli o sumieniu na lekcji religii

Sierzputowska Adrianna

W-37 Wdech – wydech czyli „uważny” nauczyciel w sali lekcyjnej

Tymińska Anna

W-48 Mały Polak, wielkie serce
W-49 Edukacja Medialna w przedszkolu
W-50 Jestem odkrywcą - przyroda w oczach dzieci
ZO - 1 Prezent od Pani Zimy - zabawy badawcze
KL-11/1 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
W-167 Emocjonalne abecadło przedszkolaka
ZO -12 TIK w rozwijaniu kompetencji przyrodniczych przedszkolaków
KL-11/1/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
W-168 Zabawy paluszkowe rozwijające motorykę małą przedszkolaka

Zalewska Dorota

KS-4. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Polonistyka po zdalnym nauczaniu
W-63. Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego
W-64. Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
KL-10/1. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego
KL-10/2. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego
KL-10/3. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego
KL-10/4. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

KS-9. Najważniejsze przed egzaminem. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego.

 

Kierunek III

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych

Chodorowska Aleksandra

W - 209 Kabaddi - nowa gra zespołowa na lekcjach wychowania fizycznego
ZO - 20 Zajęcia otwarte z wychowania fizycznego w klasie III Liceum Ogólnokształcącego
W - 210 Muzyka na lekcjach wychowania fizycznego jako forma aktywizująca ucznia

Cybulska Dorota

W - 24 Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych na lekcjach języka polskiego

Dąbrowska Dorota

W-60 Przygotowanie uczniów do części ustnej i testowej egzaminu maturalnego
W-56 Nauczanie ku wartościom,
W-58 Lektury na nowo przeczytane,
W-64 Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
W- 175 Lektury na nowo przeczytane- cz. II

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL-17/1 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL-17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
W - 51 Lektura na wieszaku czy w pudełku - czyli aktywne omawianie tekstów literackich

Grad Lidia

KL-9/1 Klub Geografów
KL-9/2 Klub Geografów
ZO-10 Wychodzimy w teren - obserwacja i pomiary elementów środowiska geograficznego okolicy szkoły
W-90 Geograficzne Escape Room
W- 196– Geografia jest wszędzie – międzyprzedmiotowe treści geograficzne. 
W – 197 – Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach geografii. 
KL-9/2/2 - Klub Geografów CEN Łomża
KL-9/1/2 - Klub Geografów SP 4 Zambrów 
PR-5 – Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś, jutro.

Kaja Piotr

ZO -11 - Przygotowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie edukacji patriotycznej - Święto Niepodległości (działania z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą). Listopad 2021
KS - 8 Konferencja edukacja kulturowa (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 157 Polski rok obrzędowy… (II półrocze roku szkolnego 2021/22)

Kamińska Elwira

KL- 13 Klub Aktywnych Nauczycieli Bibliotekarzy

Malinowska Bożena

W-76 Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej
PR - 4 Podlaskie biblioteki naukowe - wyjazd edukacyjny do Książnicy Podlaskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku

Marek Joanna

KD - 8 Edukacja ekologiczna w przedmiotach przyrodniczych

Napiwodzka Martyna

KL - 11/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)
KL - 11/3 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)
KL- 11/2/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński i kolneński)

Pieloszczyk Alicja

KS - 4/14 "Wychowanie patriotyczne oraz poznawanie polskiej kultury na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie"
W - 187 Interaktywna szkoła z Meridian Prime
W - 186 Polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci
PR - 6 Między historią i literaturą: Od "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" Józefa Wybickiego do "Roty" Marii Konopnickiej
ZO - 18 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej
KL - 19/2 Klub nauczycieli historii
PR - 3 Wycieczka do Warszawy - szlakiem miejsc pamięci narodowej

Puciłowska Iwona

W - 119 Design thinking. Rozwujanie myślenia projektowego w szkole
W-211 Edukacja STEAM w szkole kształcącej w zawodach
KS4/20 - Zadania szkoły zawodowej w procesie realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2021/2022
RP - Zintegrowana Strategia Umiejętności w rzeczywistości szkoły kształcącej w zawodach
RP -Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętnośc i

Reszewicz Agata

ZO - 5 Lekcja otwarta: Hej, kto szlachta, za Kmicicem! - o tożsamości bohatera w dialogu międzypokoleniowym

Rzepnicka Bogumiła

W-98 Praca z przypowieścią na lekcji religii
W- 198 "Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga" - aktualność nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego we współczesnej katechezie

Tymińska Anna

W-48 Mały Polak, wielkie serce

Wasilewska Małgorzata

KL- 13 Klub Aktywnych Nauczycieli Bibliotekarzy

Zalewska Dorota

KS-4 - Konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Polonistyka po zdalnym nauczaniu
W-63 - Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego
W-64 - Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
KL-10/1 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego
KL-10/2 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego
KL-10/3 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego
KL-10/4 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

KS-9. Najważniejsze przed egzaminem. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego.

Wszędyrówny Radosław

W-72 Powstanie Warszawskie 1944
W-183 Historia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Przestroga dla świata

 

Kierunek IV

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

Borawska Anna

W - 113/1, W -113/2 Projektowanie edukacji jutra na podstawie doświadczeń kryzysu pandemicznego z punktu widzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego
W - 106/1, W - 106/2 Kreatywne zajęcia w szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników
W- 107 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie, stacjonarnie i online
RP Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych
W - 204 Twórcze myślenie recepta na sukcesy edukacyjno-zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci

Boryszewska Jolanta

KS Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
RP Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
RP Profilaktyka uzależnień w szkole
RP Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
RP Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
RP Diagnoza środowiska szkoły
W-15 Diagnoza potrzeb dziecka z opinią i orzeczeniem po powrocie do przedszkola. Indywidualny i grupowy program pracy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
W-17 Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. Diagnoza potrzeb ucznia po powrocie do nauczania stacjonarnego. Zadania dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, specjalisty
RP-95 Wspieranie ucznia po powrocie ze zdalnego nauczania
RP-84 Trening umiejętności społecznych (TUS)
RP-72 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolnym

Czaplicka Iwona

KL-5/2 KL-5/3 KL-5/4 Klub Germanisty
KL 5/2/2, KL 5/3/2, KL 5/4/2 Klub Germanisty
PR-2 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften"/ międzynarodowy projekt "W sieci listownych partnerstw"
W-71 Językowy Escape Room
W-118 Warsztaty hospitacyjne - od pomysłu do realizacji
W-181 Organizacja warsztatów w dobie pandemii
W-182 Gotowi na egzamin maturalny z języka niemieckiego
ZO-6 Zajęcia otwarte w szkole podstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej
ZO-7 Zajęcia otwarte w szkole podstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej
ZO-8 Zajęcia otwarte w szkole ponadpodstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej

Chodorowska Aleksandra

W - 209 Kabaddi - nowa gra zespołowa na lekcjach wychowania fizycznego
W - 210 Muzyka na lekcjach wychowania fizycznego jako forma aktywizująca ucznia
KD - 16 Kurs instruktora kajakarstwa
KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego
ZO - 20 Zajęcia otwarte z wychowania fizycznego w klasie III Liceum Ogólnokształcącego

Cybulska Dorota

KL - 18 Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W - 18 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu
W - 22 Logorytmika
W - 23 Jak nauczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracowitości i wytrwałości?
W - 19 Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W - 20 Jak pomóc uczniom z zaburzeniem planowania motorycznego?
W - 21 Wywoływanie i utrwalanie głosek szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego
W - 24 Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych na lekcjach języka polskiego
W - 25 Chcę zrozumieć świat kolegi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W - 26 Jak wspierać ucznia z dysleksją?
W - 27 Dziecko z zespołem Aspergera w Twojej szkole
W - 28 Jak po powrocie do szkoły pracować nad dobrostanem i odbudową relacji w klasach, w których funkcjonują uczniowie ze SPE?
W - 31 Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W - 32 Terapeutyczna świetlica szkolna - pomysły na zabawy i działania świetlicowe wspierające rozwój uczniów
W - 33 Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii
W - 34 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a sytuacja kryzysowa
W - 35 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W - 36 Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
KS - 2 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej
KS - 4/16 Organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania w sytuacji wywołanej pandemią COVID - 19
RP Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów po czasie zdalnego nauczania
RP Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
W - 220 Jak wspierać ucznia z dysleksją?
W - 143 Afazja u dzieci - jak pracować z dzieckiem?
W - 144 Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii
W - 145 Innowacje pedagogiczne związane z włączaniem uczniów ze specjalanymi potrzebami edukacyjnymi w środowisko szkolne
W - 146 Organizowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
W - 147 Seplenienie międzyzębowe - przyczyny, diagnoza i terapia
W - 148 Terapia schematów w pracy z uczniem agresywnym
W - 221 Wspomaganie rozwoju dzieci

Dąbrowska Dorota

W-173 Interaktywne lekcje języka polskiego

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

W - 51 Lektura na wieszaku czy w pudełku - czyli aktywne omawianie tekstów literackich
W - 52 Edukacja matematyczna w działaniu, czyli jak "odkrzesłowić" lekcję matematyki w edukacji wczesnoszkolnej
ZO - 2 Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w terenie. Integrowanie treści kształcenia poprzez aktywne działanie uczniów
KL-17/1 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL-17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1
KL-17/3 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
PR-1 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 2. i 3.
KL-17/1/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL-17/2/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL-17/3/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
ZO-14 Symbole wielkanocne. Łączenie biegu i ćwiczeń równoważnych z kodowaniem na macie
ZO-15 Zajęcia otwarte w formie escape roomu - mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Łamigłówki logiczno- matematyczne
W-171 Rozwijanie kompetencji w zakresie uczenia się jako fundament rozwoju ucznia
W-172 Robotyka w edukacji wczesnoszkolnej - ozobot jako partner w nabywaniu kompetencji i umiejętności ucznia 

Ferenc Maria

RP - 30 Kreatywny przedszkolak
RP - 64 Rola nauczyciela w kształtowaniu u uczniów poczucia własnej wartości
RP - 150 Wspieranie rozwoju dzieci
W - 163 Metoda obserwacyjna w diagnozie przedszkolnej z użyciem narzędzi elektronicznych

Grad Lidia

KL-9/1 Klub Geografów
KL-9/2 Klub Geografów
ZO - Wychodzimy w teren - obserwacja i pomiary elementów środowiska geograficznego okolicy szkoły
W-90 Geograficzne Escape Room W-55 Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej
W-55 Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej 
W – 197 – Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach geografii
W- 196– Geografia jest wszędzie – międzyprzedmiotowe treści geograficzne
KL-9/2/2 - Klub Geografów CEN Łomża
KL-9/1/2 - Klub Geografów SP 4 Zambrów 
PR-5 – Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś, jutro

Kaja Piotr

W - 39 Nauczyciel muzyki wychowawcą ucznia XXI wieku. Termin: 06.10.21 (4-godz.). Przygotowanie propozycji szkolenia w zakresie roztropnego korzystania w procesie kształcenia z muzycznych narzędzi i zasobów cyfrowych (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 156 Muzyczne aplikacje on-line, otwarte zasoby i gry edukacyjne w pracy z uczniami na lekcjach muzyki (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 153 Organizacja i przygotowanie imprez okolicznościowych z wykorzystaniem muzycznych narzędzi TIK (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 158 Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. Storyline, storytelling, rysunek narracyjny) (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 155 Kodowanie i dekodowanie na lekcjach muzyki (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
KD - 11 Instrumenty melodyczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 154 Integracja dzieci i młodzieży w grupie – kształtowanie kompetencji kluczowych (II półrocze roku szkolnego 2021/22)

Kossakowska Bożenna

W - 123 Narzędzia do tworzenia filmów poklatkowych
KD - 7 podstawy obróbki obrazu w programie GIMP

Kozioł Dorota

KL - 7/2 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)
KL - 7/3 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)
KL - 7/4 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski)
KL - 7/5 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat wysokomazowiecki)
W - 81 Webqest w matematyce
W - 77 Matematyczny escape room jako forma wspierająca zajęcia wyrównawcze z matematyki cz. 1
ZO- 9 Zajęcia otwarte z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej

Lasek Danuta

W-47 Jak uporać się z lękiem u dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym?, 23.10.2021, 6 godz.

Marek Joanna

KD - 5 Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do gamifikowania zajęć
KD - 6 Zdolni w edukacji przyrodniczej
W - 86 Otwarte zasoby edukacyjne - ich wykorzystanie w edukacji przyrodniczej
W - 87 Interaktywne karty pracy w przedmiotach przyrodniczych
RP - Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych
RP - Informacja zwrotna – konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem
KS - Powiew świeżości i nowoczesności w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
KD - 13 Ucz uczniów, jak się uczyć, żeby pozostało w głowie
KS - 10 Steamowe lekcje - skuteczną drogą do rozwijania kompetencji XXI wieku
KS - 11 Metoda Sokratejska w przedmiotach przyrodniczych
W - 195 Wyjaśnianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy

Momot Danuta


KS – Edukacja włączająca drogą do budowania relacji i nowoczesnego społeczeństwa
KL – 12 – „Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
W – 99 – „Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów poprzez działalność artystyczną”
W – 100 – „Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego w procesie wspomagania rozwoju, rewalidacji i ćwiczeniu umiejętności społecznych”
W – 102 – „Właściwe reagowanie w sytuacji trudnej, kryzysowej lub traumatycznej ucznia ze specjalnymi potrzebami”
W – 103 – „Uczeń z niepełnosprawnością w edukacji włączającej”
W – 101 – „Lapbook w edukacji dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami”
14 - "Lider edukacji włączającej"
KD - 9 - "Rozwijanie komunikacji dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i autyzmem. Wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu w zmianie trudnych zachowań".
RP - "Uczeń z niepełnosprawnością w edukacji włączającej".
RP - "Rola zadania i strategie współpracy nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne w edukacji włączającej".
RP - "Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli wspomagających i współorganizujących kształcenie specjalne w edukacji włączającej"
RP -  "Uczeń ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera w edukacji włączającej"

 

Napiwodzka Martyna

W - 54 Wykorzystanie aplikacji Canva w pracy nauczyciela przedszkola
W - 53 Zabawy paluszkowe rozwijające motorykę małą przedszkolaka
W - 170 - Kartka jest nudna? - Jak rozwijać kreatywność, wyobraźnię i twórczość dziecka?

Pieczywek Jadwiga

W - 77 Matematyczny escape room jako forma wspierająca zajęcia wyrównawcze z matematyki cz. 1
KS- Kierunki pracy nauczyciela matematyki w szkole ponadpodstawowej; RP- Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach
RP - Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników
RP- Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów
RP - Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się
W - 78 Matura 2023 - co wynika z nowego informatora CKE?; 
W - 79 (W-192) Strategie rozwiązywania zadań matematycznych; 
W - 80 Rozwijanie kompetencji matematycznych: jak przestawić uczniów na matematyczne myślenie?;
KL - 7/1 i KL-7/1/2 Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe);
KL - 8 - KL-8/1 Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)
W - 193 Jak wykorzystać zasoby zintegrowanej platformy edukacyjnej do przygotowania odwróconej lekcji matematyki w szkole ponadpodstawowej?
W - 190 Matematyczny Escape Room jako forma wspierająca zajęcia wyrównawcze z matematyki cz. II
W - 191 Eksperymentujemy i rozumujemy - praktyka i abstrakcja w kształceniu matematycznym

Pieloszczyk Alicja

W - 187 Interaktywna szkoła z Meridian Prime
ZO - 18 Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej
W - 184 Jak rozbudzać ciekawość uczniów na lekcjach historii?
W - 185 TIK w nauczaniu historii; KL - 19/2 Klub nauczycieli historii

KL - 19/2 Klub nauczycieli historii

Puciłowska Iwona

W - 12 Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Reszewicz Agata

KL-10/5 Klub Nauczycieli humanistów (Jak rozsądnie wykorzystywać TIK na lekcji języka polskiego?)

Rzepnicka Bogumiła

W-91 Sekty – niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą
W-92 Wykorzystanie elementów tutoringu na lekcji religii
W-95 Nasi uczniowie w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia
W-96 Zainspirować Eucharystią
W-98 Praca z przypowieścią na lekcji religii
W-200 Aktywizacja i jej rola w rozwijaniu twórczego potencjału uczniów.
W-201 Wykorzystanie metod i elementów biblioterapii na lekcjach religii
W-202 Budowanie autorytetu nauczyciela katechety

Sierzputowska Adrianna

W - 65 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
W – 66 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego
W - 67 Efektywna powtórka przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego
W - 68 Efektywna powtórka przed egzaminem maturalnym z języka niemieckiego
W - 69 Odwrócona lekcja języka angielskiego
W - 70 Uczeń z dysleksją na języku niemieckim
KL-4/1 Klub anglistów (Łomża)
KL-4/2 Klub anglistów (Zambrów)
KL-4/3 Klub anglistów (Kolno)
RP -Nauczyciel architektem przyszłości swoich uczniów. W jaki sposób wykorzystać umiejętności uczniów i nauczycieli nabyte podczas nauki zdalnej?
RP - Nauczyciel na miarę XXI wieku
RP - Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się
W-180 Gry planszowe na języku obcym - hit czy kit?
KL-4/2/2 - Klub anglistów(powiat zambrowski)
KL-4/1/2 - Klub anglistów (powiat łomżyński)
KL-4/3/2 - Klub anglistów (powiat kolneński)
W-179 - Praca z uczniem dyslektycznym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na języku angielskim.

Tymińska Anna

KL-11/1 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Witkiewicz Małgorzata

W - 124 Pixblocks - od programowania wizualnego do Pythona (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej)
W - 125 Pixblocks - od programowania wizualnego do Pythona (nauczyciele informatyki w klasach IV – VIII szkoły podstawowej)
W - 126 Koncepcja klasy odwróconej na lekcjach informatyki
W - 127 Open Sankore - jeden program, różne tablice, wiele możliwości
KL - 3 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu
RP Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną
RP Zdalnie czy stacjonarnie? – narzędzia do efektywnej pracy z uczniami na różnych przedmiotach nauczania
KD – 17 Włącz się do gry, czyli gamifikacja i pokoje zagadek sposobami na ciekawe zajęcia
KD – 18 Podstawy języka HTML, czyli jak zrobić stronę WWW?
KD - 19 Programowanie od podstaw w języku Python
KL – 3/2 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu 
W-216 AR VR w edukacji. Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość sposobem na zwiększenie zaangażowania uczniów w klasie
W -217 Ze szkolnych doświadczeń, czyli bezpieczna i efektywna praca w szkolnym laboratorium przyszłości
W – 218 Koncepcja odwróconej lekcji na informatyce
W-219 Zastosowanie technologii na miarę XXI wieku a idea rozwoju kompetencji STEAM 
RP Monitor multimedialny (tablica interaktywna) w przedszkolu
RP Magiczny dywan i interaktywna podłoga – przykłady rozwiązań metodycznych.
RP Robot edukacyjny Photon w praktyce przedszkolnej
RP Robot edukacyjny Photon a model nauczania STEM
RP Multimedia w szkole czyli jak zachęcić dziecko do nauki?
RP Zasoby Internetu - jak wykorzystywać je podczas lekcji

 

Zalewska Dorota

KS-4 - Konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Polonistyka po zdalnym nauczaniu
W-63 - Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego
W-64 - Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
KL-10/1 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego
KL-10/2 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego
KL-10/3 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego
KL-10/4 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego|
KS-9 - Najważniejsze przed egzaminem. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego.

Kierunek V

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych

Borawska Anna

W - 116 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych
W - 114/1, W - 114/2 Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych
W - 205 Trening asertywności panaceum na stres w pracy

Brześkiewicz Halina

W-188 Fake newsy - jak nie dać się oszukać

Cybulska Dorota

W - 144 Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii
W - 145 Innowacje pedagogiczne związane z włączaniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisko szkolne

Chodorowska Aleksandra

W - 209 Kabaddi - nowa gra zespołowa na lekcjach wychowania fizycznego
W - 210 Muzyka na lekcjach wychowania fizycznego jako forma aktywizująca ucznia
KD - 16 Kurs instruktora kajakarstwa, KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

Dąbrowska Dorota

RP-Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
RP-Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
W-173 Interaktywne lekcje języka polskiego
W-174 Myślenie krytyczne w edukacji humanistycznej

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL-17/1 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL-17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1
ZO - 2 Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w terenie. Integrowanie treści kształcenia poprzez aktywne działanie uczniów

Ferenc Maria

W - 38 Formy teatru uczniowskiego
W - 41 Malowanie filcem - wykonanie obrazka w antyramie
W - 150 Filcowanie "na mokro"
W - 151 Lalki z materiałów włókienniczych i surowców wtórnych
W - 165 Praca z tekstem poetyckim w przedszkolu i szkole
W - 166 Rozrywki umysłowe dla dzieci
W - 223/2 Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość - Sieci współpracy - grupa II
W - 224 Wsparcie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości
KD - 4 Emisja głosu
KD - 20 Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania form i metod sprzyjających rozwijaniu wśród uczniów kompetencji kluczowych, głównie wśród uczniów niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie
KD - 22/2 Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość - grupa II
KD - 23 Bezpieczna obsługa urządzeń cyfrowych oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
KD - 24 Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz kształceniu informatycznym
KD - 25 Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
KD - 26 Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników lub e-zasobów dydaktycznych

Grad Lidia

KL-9/1 Klub Geografów
KL-9/2 Klub Geografów
ZO-10 Wychodzimy w teren - obserwacja i pomiary elementów środowiska geograficznego okolicy szkoły
W-55 Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej
W-90 Geograficzne Escape Room
W – 197 – Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach geografii. 
W- 196– Geografia jest wszędzie – międzyprzedmiotowe treści geograficzne
KL-9/2/2 - Klub Geografów CEN Łomża
KL-9/1/2 - Klub Geografów SP 4 Zambrów 
PR-5 – Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś, jutro

Kaja Piotr

W – 40 Muzyczne zajęcia pozalekcyjne. Termin 20.10.21 (4-godz.)
W - 156 Muzyczne aplikacje on-line, otwarte zasoby i gry edukacyjne w pracy z uczniami na lekcjach muzyki (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 153 Organizacja i przygotowanie imprez okolicznościowych z wykorzystaniem muzycznych narzędzi TIK (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 158 Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. Storyline, storytelling, rysunek narracyjny) (II półrocze roku szkolnego 2021/22)
W - 155 Kodowanie i dekodowanie na lekcjach muzyki (II półrocze roku szkolnego 2021/22)

Kamińska Elwira

KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Makać Teresa

W - 74 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej - wybrane zagadnienia. Cz. 2
W - 189 Selekcja i ubytkowanie zbiorów bibliotecznych

Napiwodzka Martyna

KL - 11/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)
KL - 11/3 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)

Puciłowska Iwona

W - 119 Design Thinking. Rozwijanie myślenia projektowego w szkole
KS4/20 - Zadania szkoły zawodowej w procesie realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
Zintegrowana Strategia Umiejętności
RP - Zintegrowana Strategia Umiejętności w rzeczywistości szkoły kształcącej w zawodach
RP -Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności

Sierzputowska Adrianna

KD-12 Kurs języka angielskiego - poziom A2.

Tymińska Anna

KL-11/1 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wysocka Grażyna

W-74 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej - wybrane zagadnienia. cz.2
W - 189 Selekcja i ubytkowanie zbiorów bibliotecznych

Zalewska Dorota

KS-4 - Konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Polonistyka po zdalnym nauczaniu
W-63 - Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego
W-64 - Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI
KL-10/1 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego
KL-10/2 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego
KL-10/3 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego
KL-10/4 - Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

Kierunek VI

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Chodorowska Aleksandra

KD - 16 Kurs instruktora kajakarstwa
KL - 20 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

Czaplicka Iwona

KL 5/2 KL 5/3 KL 5/4 Klub Germanisty
KL 5/2/2, KL 5/3/2, KL 5/4/2 Klub Germanisty
W-131 Goethe denkt grün. Wir auch. – Ochrona środowiska na lekcjach języka niemieckiego

Dąbrowska - Ignaczuk Monika

KL - 17/5/1 Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1
PR-1 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 2. i 3.

Grad Lidia

W-55 Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej
ZO-10 Wychodzimy w teren - obserwacja i pomiary elementów środowiska geograficznego okolicy szkoły
W – 197 – Wybrane przykłady ćwiczeń aktywizujących na zdalnych i stacjonarnych lekcjach geografii
W- 196– Geografia jest wszędzie – międzyprzedmiotowe treści geograficzne
PR-5 – Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś, jutro 

Lasek Danuta

Od grosika do złotówki listopad 2021, 5 godz.

Marek Joanna

KD - 8 Edukacja ekologiczna w przedmiotach przyrodniczych
KS - Powiew świeżości i nowoczesności w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Napiwodzka Martyna

W-169 Z natura na Ty - jak uwrażliwiać przedszkolaka na piękno otaczającego świata?

Tymińska Anna

W-50 Jestem odkrywcą - przyroda w oczach dzieci; ZO-1 Prezent od Pani Zimy
ZO -12 TIK w rozwijaniu kompetencji przyrodniczych przedszkolaków
KL-11/1/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

 

Kierunek VII

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Dąbrowska Dorota

RP-43, RP-94-Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
RP- 94-Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
W-173 Interaktywne lekcje języka polskiego
RP-81, RP-82 Strategia lekcji odwróconej
RP-57 Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji

 

Kierunek VIII

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jak języka obcego

Dąbrowska Dorota

KS-14 Uczniowie obcojęzyczni w placówce oświatowej- rozwiązania prawne, praktyczne, wsparcie
KS-15 Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach