Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Nabór na stanowisko nauczyciela w wymiarze pełnego etatu w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży

24.05.2024

1. Nazwa jednostki: Biblioteka Pedagogiczna w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 w Łomży.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 1 września 2024 r.
3. Wymiar czasu pracy: pełen etat (35/35)

4. Zakres obowiązków:
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
2. Bieżąca konserwacja zbiorów zgodnie z normami, przepisami i metodami pracy bibliotecznej,
3. Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
4. Współorganizowanie imprez i wydarzeń bibliotecznych.

5. Wymagania niezbędne: zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach pedagogicznych posiada osoba, która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

6. Wymagane dokumenty: (własnoręcznie podpisane lub w przypadku kserokopii dokumentów – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem):
- list motywacyjny oraz C.V. z przebiegiem pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – Załącznik nr 1
- kopia dyplomu (dyplomów) lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie o obywatelstwie polskim,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne),
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 pkt 3 Karty Nauczyciela w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 pkt. 4 Karty Nauczyciela.
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”) (Dz.U. UE. L Nr 119/1) – Załącznik nr 2.

7. Informacja o wynagrodzeniu: Wynagrodzenie zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu wolnym od pracy oraz Regulaminem wynagradzania nauczycieli określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko nauczyciela bibliotekarza” w terminie do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15.00:
1) Osobiście w sekretariacie ( pokój nr 15) Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2
lub
2) Przesłać pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 18-400 Łomża.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 86/216-42-17 wew. 21
Po analizie formalnej dokumentów kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.cenl.wrotapodlasia.pl/), BIP/Oferty pracy i na tablicy informacyjnej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Kościuszki 2, 18-400 Łomża.

Osoba, która zostanie wybrana w drugim etapie naboru, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania dokumentów złożonych w kopiach oraz do dostarczenia świadectw pracy oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 10 ust. 8 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych osoby wybranej.
Złożone dokumenty, które nie spełnią wymogów formalnych lub wpłyną w terminie późniejszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych będzie można odebrać w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru/ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP CEN w Łomży:

http://bip.cenl.wrotapodlasia.pl/oferty_pracy/nabor-na-stanowisko-nauczyciela-w-wymiarze-pelnego-etatu-w-bibliotece-pedagogicznej-w-lomzy.html