Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
18.07.2018

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zostanie połączony z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Zespół będzie odtąd nosił nazwę Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Podlaskiego – Uchwała nr XLIX/458/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Organem prowadzącym Centrum będzie Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. Obszarem działania Centrum pozostanie teren województwa podlaskiego. Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli, umożliwianie im dostępu do najnowszej literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz przekazywanie kompleksowej informacji pedagogicznej służącej podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dodatkowo Centrum może organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela i bibliotekarza. Może też prowadzić działalność wydawniczą organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Siedzibą Centrum jest Łomża, plac Kościuszki 2, a nowym adresem strony internetowej będzie: www.cen.lomza.pl

Facebook