Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt -Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na harmonijny rozwój dzieci

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie EDUKATOR w partnerstwie z ODN w Łomży i TRIO w Warszawie w latach 2007-2008.

Działania projektu skierowane były do wiejskich społeczności: dzieci i ich rodziców, nauczycieli wiejskich i samorządów szczebla podstawowego, zgodnie z polityką równych szans.

Cele projektu: 

  1. zapewnienie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat, w tym również niepełnosprawnym, ze środowisk wiejskich poprzez utworzenie Wiejskich Ośrodków Edukacji Przedszkolnej w pięciu województwach tzw. ściany wschodniej, 
  2. wypracowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla środowisk wiejskich poprzez: 
    1. opracowanie procedur powoływania, standardów organizacji, zasad funkcjonowania i metod prowadzenia ośrodków przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, 
    2. opracowanie nowatorskich i zapewniających dobrą jakość wychowania przedszkolnego programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb grupy różnowiekowej ze środowiska wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, 
    3. przeprowadzenie w tym zakresie szkoleń nauczycieli z wykorzystaniem TI. 

Utworzono 50 Wiejskich Ośrodków Edukacji Przedszkolnej w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Współpraca rodziców i nauczycieli był podstawą tego projektu. Naturalny potencjał rodziców został ukierunkowywany na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka. Rodzice, uczestnicząc w zajęciach organizowanych przy WOEP uczyli się nowych zachowań, poddawani byli pedagogizacji i edukacji, co ma zagwarantować ich dzieciom sukces edukacyjny. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskali fachową pomoc i wsparcie w zakresie łagodzenia skutków niepełnosprawności. 
Nauczyliele także otrzymali wsparcie. Odbyły się szkolenia, podczas których przeprowadzone były liczne warsztaty metodyczne. Uczestnicy oglądali zajęcia w przedszkolach integracyjnych. Podczas odrębnego spotkania zapoznali się z działaniem platformy informacyjnej. Program pracy ośrodków i dostosowane do niego scenariusze zajęć udostępniono na stronie internetowej projektu- po zalogowaniu się każdy nauczyciel mógł korzystać z tej formy pomocy metodycznej. Te propozycje całodziennych zajęć w ośrodkach były zaopatrzone w, przygotowane do druku, formaty załączników, tzn. karty pracy dla dzieci, obrazki, teksty i nuty piosenek. Na koniec Projektu podczas konferencji podsumowującej goście reprezentujący różnorodne instytucje otrzymali segregator z pakietem wszystkich scenariuszy.

Produktami Projektu jest też film instruktażowy, który prezentuję szczegóły koncepcji wypracowanej w Projekcie alternatywnej formy edukacji przedszkolnej.

Koordynatorem Projektu z ramienia ODN, jako partnera merytorycznego, była Maria M. Ferenc.