Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapraszamy na wirtualne obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu 2.04.2021 r.

Zapraszamy na wirtualne obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu 2.04.2021 r.

Wirtualne obchody zostały przygotowane we współpracy:

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

 

Wieloletnia współpraca obydwu placówek w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności wśród nauczycieli oraz jakości edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, owocuje  wieloma ciekawymi akcjami.

Obecnie pragniemy zaprosić Państwa na wystawę prac uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie wykonali prace artystyczne konkursowe w trakcie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Mimo młodego wieku wykazali się wielką wrażliwością i pełną akceptacją swoich koleżanek i kolegów. Gratulujemy wszystkim uczniom nagrodzonym i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie oraz interesują się tą tematyką. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom  i opiekunom uczniów za rozbudzanie ich wrażliwości, pomocniczości i świadomości społecznej.

Wystawę przygotowały: Izabela Przybylska i Karolina Bartosiewicz nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II oraz Danuta Momot konsultant do spraw kształcenia specjalnego i edukacji włączającej w Centrum Edukacji Nauczycieli, graficzne opracował Cezary Nerkowski specjalista do spraw informatyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

Link do fotogalerii: https://www.cen.lomza.pl/o-cen/galeria?more=372576437

Link do artykułu SP 10 w Łomży: http://www.sp10lomza.pl/aktualnosci/lista-wszystkich-aktualnosci/1189-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu​

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU  - 2 KWIETNIA 2021 R.

„Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać  i dwoje ramion,

 mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem”

Phil Bosmans, Być człowiekiem

 

 

Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującym się: stereotypowością zachowań, zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych oraz trudnościami w integracji wrażeń zmysłowych. Zaburzenie to nazwano autyzmem od staro greckiego αὐτός (autós), co oznacza „sam”.

Obecnie autyzm dziecięcy postrzegany jest jako kategoria diagnostyczna pod nazwą zaburzenia
ze spektrum autyzmu. Osoba dotknięta tym zaburzeniem rozwoju doświadcza trudności w zakresie trzech obszarów:

 • rozumienia języka i posługiwania się nim – deficyt  umiejętności komunikacyjnych,
 • sytuacji społecznych i relacji międzyludzkich – deficyt kontaktów społecznych,
 • wyobraźni i schematycznego sposobu myślenia  - deficyt wyobraźni.

Autyzm po raz pierwszy opisał w 1943 roku Leo Kanner. W owym czasie uważał on, że jest to bardzo rzadkie zaburzenie. Kryteria autyzmu według Kannera obejmowały jedynie dzieci z dużym nasileniem autyzmu.  Równocześnie,  acz niezależnie  w 1944 Hans Asperger scharakteryzował  zaburzenia dotyczące Zespołu Aspergera.  W wyniku badań i obserwacji rozumienie autyzmu na przestrzeni minionego czasu zmieniało się.  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w ostatnich latach są coraz częściej diagnozowane są u większej liczby dzieci. Eksperci uważają, że wynika to ze zgromadzonej wiedzy o autyzmie oraz z rozszerzenia kryteriów diagnostycznych. Statystyki wskazują, że autyzm diagnozowany jest u chłopców około 4 razy częściej niż u dziewczynek.

Autyzm poddaje się terapii zwłaszcza oddziaływaniom behawioralnym i  edukacyjnym.

Terapia może istotnie poprawić funkcjonowanie osoby ze spektrum autyzmu, ale  zaburzenie to utrzymuje się do końca życia. Poziom poprawy objawowej uzależniony jest od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój. Wczesna diagnoza do 3 roku życia i intensywna terapia są niezbędne, aby osoby z autyzmem miały szansę na normalne życie.

Najczęściej i najwcześniej rozpoznawalnym symptomem nieprawidłowości są: brak więzi i relacji z najbliższymi, głownie z matką,  opóźniony rozwój mowy, brak mowy i rozumienia poleceń,  brak naśladownictwa oraz specyficzne formy zabawy. Takie zachowania dziecka zazwyczaj niepokoją rodziców i poszukują oni właściwej diagnozy, wsparcia i terapii. Najtrudniejszą i krzywdzącą dla dziecka jest taka sytuacja, kiedy  rodzice wypierają swój niepokój, oczekując na samoczynną poprawę. Należy pamiętać, że nie każde opóźnienie w rozwoju oznacza autyzm u dziecka, ale każde wymaga diagnostyki i rozpoznania możliwości wsparcia rozwoju dziecka. Konsultanci i doradcy metodyczni zatrudnieni Centrum nieustannie wspierają nauczycieli w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  pracy terapeutycznej i edukacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu.  

 

Tematyka realizowanych szkoleń w naszej placówce, w których przekazywano wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami w tym ze spektrum autyzmu.

 • Rok 2011 r.  „Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia niepełnosprawnego  – tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”  grant KO -  80 godz. 65 os.
 • 2013 r.   „Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole. Wykorzystanie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym komunikacji wspomagającej” -  14 godz. 52 os.
 •  „Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i w szkole” - 24 godz. 56 os.
 • 2014 r „Edukacja włączająca jako alternatywna forma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami” - 40 godz.  67 os.
 • „Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej” -   grant KO 20 godz. 150 os.
 • 2015 r.  „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce dla dzieci z autyzmem (III modułowe szkolenie bazowe)”  -  45 godz. 27 os.
 • „Pedagogiczna diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  - 12 godz. 20 os.
 • „ Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” -  52 godz. 256 os.
 • 2016 r „Nowe tendencje w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Zrozumieć autyzm”  - 12 godz. 84 os.
 • „Autyzm podejście praktyczne” -  6 godz. 70 os.
 • „Indywidualizacja procesu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami” -  6 godz.  17 os.
 •  „Rozpoznanie potrzeb specjalnych. Charakterystyka funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” -  8 godz. 38 os .
 • 2017 r „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce dla dzieci z autyzmem (III modułowe szkolenie bazowe) (SAZ)”  -  45 godz. 20 os. 
 •  „Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem ” -  6 godz. 22os .
 • „Pomoce do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tworzenie książek do komunikacji oraz czytania uczestniczącego” -  6 godz.  23 os.
 • „Jak efektywnie realizować podstawę programową  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”  - 20 godz. 100 os.
 •  „ Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością” -   24 godz. 160 os.
 • „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych”  - 15 godz. 30 os.
 •  „Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej” - 15 godz.  38 os.
 • 2018 r.  „Terapia ręki” 18 godz. 22 os.
 • „Edukacja i terapia dzieci z autyzmem (z uwzględnieniem zespołu Aspergera) na różnych etapach edukacji” -  8 godz. 35 os.
 • „Diagnoza AAC  konstruowanie programów dla uczniów niemówiących. Metody alternatywne
  i wspomagające” –  6 godz. 20 os.
 •  „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji włączającej.  Kształtowanie kompetencji społecznych”  -
  8 godz. 24 os.
 •  ,,Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami” -  20 godz. 134 os .
 • „Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełnosprawnością”  - 28 godz. 186 os.
 • „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie – to problem czy inspiracja” - 12 godz. 94 os.
 • 2019 r.  „Działania wspierające kształtowanie kompetencji edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami”  - 12 godz.   72 os.
 • „Terapia ręki” -  18 godz. 25 os.
 • ,,Wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością w edukacji włączającej” -  4 godz. 45 os.
 •  „Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  - 40 godz. 42 osoby.
 • W 2020 r.   „Terapia ręki” - 18 godz. 26 os.
 •  „Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” -  40 godz. 40 os.
 • W 2020 roku była zaplanowana konferencja  „Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej”,  którą przełożyliśmy ze względu na ograniczenia kontaktów a zrealizujemy maju lub czerwcu 2021 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

 

W czasie realizacji warsztatów, klubów nauczycieli kształcenia specjalnego, konferencji tematycznych i konsultacji indywidualnych pomagamy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wspieramy nauczycieli w obszarze  współpracy z rodziną w zakresie stosowania najefektywniejszych metod terapeutycznych i wychowawczych. Zatrudniamy wybitnych specjalistów i edukatorów, którzy realizują specjalistyczne szkolenia w różnych  formach. Nieustannie poszukujemy dla naszych klientów nowości w zakresie edukacji terapii i wychowania.

Obecnie prowadzimy negocjacje,  aby zaprezentować naszym nauczycielom najnowszą metodę edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera metodę zachowań werbalnych Roberta Schramma. Metoda ta (VB) jest formą stosowanej analizy zachowań (SAZ), opartej na analizie funkcjonalnej zachowań werbalnych B.F. Skinnera. Sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku dzieci posługujących się mową w stopniu minimalnym lub w ogóle niemówiących.

Zapraszamy do skorzystania z bibliografii Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży dotyczącej autyzmu.

 

Link do zasobów: https://m6064.lib.mol.pl/collection/732785​

 

Link do fotogalerii: https://www.cen.lomza.pl/o-cen/galeria?more=372576437

 

Link do artykułu SP 10 w Łomży: http://www.sp10lomza.pl/aktualnosci/lista-wszystkich-aktualnosci/1189-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu​