Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla nauczycieli

KS - 2 Innowacyjne rozwiązania w edukacji - plan daltoński

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego (optymalnym rozwiązaniem byłaby obecność dyrektora wraz z 2-3 nauczycielami)

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

Informacja szczegółowa na temat warsztatów:

 1. Edukacja elementarna.
 2. Edukacja humanistyczna.
 3. Edukacja matematyczno - przyrodnicza.

12.30 – 12.50      Rejestracja uczestników

13.00 – 13.20      Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

13.20 – 13.45      Dlaczego plan daltoński? – Jolanta Boryszewska – CEN w Łomży

13.45 – 14.45      Teoretyczne podstawy planu daltońskiego: rozwój planu daltońskiego w Polsce i na świecie, filary planu daltońskiego – Anna Wróbel, Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton

14.45 – 15.30      Realizacja założeń planu daltońskiego w szkole – przykłady dobrych praktyk – Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton

15.30 – 16.00      przerwa kawowa

16.00 – 16.40      Dziecko za sterem – plan daltoński w przedszkolu – przykłady dobrych praktyk – Anna Wróbel, Polskie Stowarzyszenie Dalton

16.40 – 17.00      Plan daltoński – odniesienia do podstawy programowej – Joanna Marek – CEN w Łomży

17.00 – 17.15      Podsumowanie konferencji. Wręczenie certyfikatów

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przyrody w szkołach podstawowych, biologii, geografii
  w gimnazjum i szkołach ponagimnazjalnych
 • wdrażania nowej podstawy programowej na II i IV etapie edukacyjnym
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych
Termin Cena Status
2019-10-18 12:30 Prowadzący zajęcia: zaproszeni eksperci 30 zł zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.11)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Obowiązek informacyjny:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Łomży (CEN), ul. Pl. Kościuszki 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cen@cen.lomza.pl
c) telefonicznie: (86) 216 42 17

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia form doskonalenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników form doskonalenia.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkoleń oraz przekazania materiałów pokonferencyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na formy doskonalenia.
Facebook