Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
21.06.2018

Projekt "Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerem wiodącym projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Uczestnicy Projektu

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych placówkach instytucji oświaty z terenu województwa podlaskiego.

Cele  Projektu

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
W wyniku projektu podniesiona zostanie skuteczność zarządzania instytucją oświaty, przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenia cech przywódczych 240 (144 kobiet i 96 mężczyzn) przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli i szkół z terenu województwa podlaskiego.

Rekrutacja uczestników projektu

 • Rekrutacja jest ciągła do wyczerpania miejsc.  
 • Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty.
 • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie dokumentów znajdujących się w załącznikach i dostarczenie ich do biura Partnera projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok z dopiskiem: „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”.
 • O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczne zakwalifikowanie  uczestnika / uczestniczki do udziału w Projekcie, nastąpi w chwili podpisania w Biurze Projektu umowy szkoleniowej.

Informacje organizacyjne

 • Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 • Udział w Projekcie może wziąć jedna osoba z danej placówki oświaty.
 • Każdy uczestnik Projektu odbędzie trzy 3-dniowe sesje szkoleniowe (72 godziny dydaktyczne)
  z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych i przywódczych.
 • Ponadto skorzysta z praktycznej formy wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego
  (24 godziny na 1 uczestnika) oraz wsparcia w ramach sieci współpracy (30 godzin na 1 z 24 powstałych sieci).
 • Zajęcia grupowe będą prowadzone do wyboru w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Zapewniamy nocleg oraz pełen catering.

 

Informacje na temat Projektu udzielane są pod nr tel. 85 653 77 53

Załączniki:

a Deklaracja uczestnictwa

a Deklaracja współpracy

a Formularz osobowy

a Oświadczenie uczestnika

a Zaświadczenie o zatrudnieniu

Facebook