Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Grant realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel projektu: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

W ramach projektu nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli z województwa podlaskiego zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w formie szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych w obszarze pracy z dziećmi/uczniami w systemie stacjonarnym i zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i innych multimedialnych zasobów edukacyjnych. Poznają metodykę i narzędzia edukacji zdalnej, organizację procesu wychowania oraz oceniania postępów uczniów w edukacji zdalnej. Otrzymają materiały dydaktyczne niezbędne w  kształceniu na odległość.

Czas trwania grantu: od 1 listopada do 30 kwietnia 2022 r.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w grancie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.


Poniżej znajdziecie Państwo link do listy rezerwowej elektronicznego formularza zgłoszenia do grantu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzGjjPUfu7znSH-NelI_XR1tG0NbAMKPDykQ2keKd9hzT_7g/viewform

Od stycznia 2022 r.  będziemy organizować szkolenia, konsultacje i doradztwo dla nauczycieli.
Minimum 50% godzin szkolenia oraz konsultacje i doradztwo będziemy realizować w formie zdalnej. Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenie będzie realizowane w 8 grupach. Limit miejsc – 130.
Szkolenie musi obejmować 5 spośród 12 poniżej wymienionych modułów, przy czym moduły 3 i 6 – będą obowiązkowe.
Od wyboru modułów uzależniona zatem będzie liczba godzin całego szkolenia:


1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godz.)
2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godz.)
3. Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.)
4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5 godz.)
5. Narzędzia edukacji zdalnej (4 godz.)
6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godz.)
7. MS Teams (5 godz.)
8. Zoom (5 godz.)
9. Google Meet (5 godz.)
10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 godz.)
11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godz.)
12 Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godz.)

Harmonogram szkolenia zostanie ustalony po rekrutacji.

Ewentualne pytania uprzejmie proszę przesyłać na e-maila: b.kossakowska@cen.lomza.pl

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

cen