Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Realizacja projektu

Realizacja naszego projektu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu grantowego ORE „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10 listopada 2021 r. Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży i Koordynator projektu przeprowadzili działanie informacyjno – rekrutacyjne, mające na celu zapoznanie z zaplanowanym przedsięwzięciem grantowym.

Od połowy grudnia do końca stycznia odbywa się szkolenie dla trenerów i autorów materiałów metodycznych. Szkolenie jest realizowane w trzech formach:

  • 26 godzin (49%) stacjonarnie w CEN w Łomży 2 x 6 godz. i 2 x 7 godz.
  • 10 godzin (19%) synchronicznie - spotkania on-line w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji Meet, w układzie 2 x 5 godz.
  • 17 godzin (32%) asynchronicznie - samokształcenie uczestników odbywa się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej z udziałem lidera jako moderatora, przy wsparciu własnych zasobów kadrowych - nauczycieli konsultantów specjalizujących się w wybranych zagadnieniach programu ORE.

W szkoleniu uczestniczy 22 osób spośród pracowników merytorycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CEN-ie. Wszyscy złożyli odpowiednie oświadczenia i formularze rekrutacyjne z niezbędnym zakresem danych osobowych, których Administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.