Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Edukacja włączająca

             Największą rzeczą, jaką może dać mistrz swojemu uczniowi, jest pomoc w odkrywaniu własnej indywidualności i jej rozwoju

                                  Andrzej Góralski

      WŁĄCZANIE (inkluzja) - proces skutecznego budowania jednej zbiorowości uczących się, opartej na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i ich rówieśnikami, w ich naturalnym środowisku.

                                                     (UNESCO 1994).     

          Zgodnie ze światowymi i europejskimi standardami, sformułowanymi w licznych dokumentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka, każdy - a więc i człowiek niepełnosprawny - ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym.      
       Do najważniejszych dokumentów mówiących o tym należą:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
  • Konwencja Praw Dziecka (1989),
  • Światowa Deklaracja Edukacji dla Wszystkich (1990),
  • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993),
  • Deklaracja z Salamanki - Wytyczne dla Działań w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1994),
  • Deklaracja Madrycka (2002)...

Edukacja włączająca - pobierz plik