Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 31 Obudź radość

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

 • Zabawy z kolorowymi apaszkami.
 • Rytmika Viva: zabawy z rytmem, dźwiękowo-rytmiczne i z wykorzystaniem gumy.
 • Tańce integracyjne: kujawiak, polonez, klepany.
 • Scenariusz zajęcia "Bilet do nieba".

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych