Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Oferta ODN w Łomży nakierowana na wspomaganie szkół i placówek ośwatowych w realizacji polityki oświatowej państwa wroku szkolnym 2014/2015

Kierunek I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-ym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Maria M. Ferenc

 • KS - 2 „Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym”,
 • KL - 10 „Klub Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”,
 • W - 15 "Adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole",
 • W - 16 „Kształtowanie zmysłów dzieci w wieku 3-5 lat poprzez działania artystyczne”,
 • W - 17 „Różnorodne formy pracy wdrażające do wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej”,
 • W - 85 "Budowanie poczucia wartości u dzieci, samodzielności i motywacji",
 • W - 86 "Współpraca z rodzicami, również w sytuacjach kryzysowych",
 • W - 87 "Możliwości stosowania nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych w dydaktyce",
 • W - 88 "Gramy w piktogramy, czyli rozwijanie rozumowania u dzieci",
 • W - 89 "Symulatoniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania",
 • W - 90 "Projekty w edukacji matematycznej i przyrodniczej".

Bożenna Kossakowska

 • W-59 "Baltie- Programowanie nie tylko dla dzieci"

Danuta Lasek

 • KD-31 "Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - kontynuacja formy",
 • W-91 "Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy. Rozwijające ćwiczenia dr Paula Dennisona w szczególności dla 6,7-latków",
 • W-92 "Ocenianie kształtujące w klasach I-III"

Iwona Puciłowska

 • W - 57  "Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli",
 • W - 132 "Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli"

Joanna Szkop

 • W - 25, W - 26 "Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianu zewnętrznego",
 • W - 27 "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej",
 • W - 84 "ABC teatru lalek-animacja i budowa prostych lalek teatralnych",
 • W - 126 "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej",
 • W - 127 "Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej".

    

Kierunek II. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.

Jolanta Boryszewska

 • W - 93 "Motywowanie uczniów do nauki - teoria i praktyka

Dorota Dąbrowska

 • W - 96 "Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi na poziomie podstawowym i rozszerzonym",
 • W - 97 "Uczeń i nauczyciel uczestnikami rozmowy dotyczącej literackich, ikonicznych i językowych tekstów kultury",
 • W - 100 "Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji; W-98 Warsztaty poetyckie",
 • KD - 35 "Diagnozowanie kompetencji polonistycznych uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu maturalnego",
 • KS - 1 "Aktualności bibliotekarstwa szkolnego",
 • W - 101 "Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w pracy nauczyciela bibliotekarza",
 • RP "Kształcenie czytania jako kompetencji kluczowej",
 • RP "Wykorzystanie wyników badania osiągnięć uczniowskich w pracy szkoły" 

Dorota Kozioł

 • W - 112 "Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji"'
 • W - 113 "Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji",
 • RP "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej",
 • KL - 5 "Klub aktywnego chemika"

Jadwiga Pieczywek

 • KL - 4 Klub aktywnego matematyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 • W - 147 Wewnątrzszkolne konkursy matematyczne nie tylko dla uzdolnionych
 • W - 109 Projektowanie ciekawych lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Iwona Puciłowska

 • KS - 13/2 "Jakość kształcenia zawodowego w kontekście wymagań rynku pracy",
 • W - 45 "Zastosowanie metody tekstu przewodniego w nauczaniu umiejętności praktycznych",
 • W - 46 "Wdrażanie uczniów do samokształcenia i kształcenia ustawicznego,
 • W - 118 "Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły zawodowej - w trosce o rozwój ucznia"
 • RP - "Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkoły zawodowej",
 • RP- "Zadania nauczycieli w procesie wdrażania uczniów do samokształcenia".

Bożena Zgrzywa

 • W - 105 "Historia regionalna. Wykorzystanie zasobów Archiwum Państwowego Oddział w Łomży",
 • W - 106 "Wielka Wojna - czego nie wiemy o I wojnie światowej 1914 - 1918",
 • W - 107 "Formułowanie celów lekcji zgodnie z zasadami oceniania kształtującego",
 • W- 108 "Jak formułować wnioski po analizie sprawdzianu z historii i wos?"

Kierunek III. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Jolanta Boryszewska

 • RP - 12,13,22 "Trudne zachowania uczniów - jak je zrozumieć i jak z nimi pracować" RP- "Zrozumieć agresję,
 • RP - 19 "Współpraca z trudnymi rodzicami",
 • W - 70 "Prawa i obowiązki nauczyciela. Spojrzenie formalno-prawne",
 • W - 67/1/2/3, W-135 "Współpraca z trudnymi rodzicami",
 • W - 68 "Planowanie i realizacja działań wychowawczych wspierających rozwój emocjonalny uczniów",
 • W - 134 "Profilaktyka agresji i przemocy w szkole",
 • W - 135 "Uczyńmy szkołę bezpieczniejszą - analiza zagrożeń, plan wprowadzenia korekty".

Marzena Rafalska

 • W - 71/1, W - 71/2 "Komunikacja bez przemocy w szkole",
 • W - 72 "Kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów",
 • W - 137 "Przedszkole bez dyskryminacji – jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w przedszkolu",
 • W - 138 "Szkoła bez dyskryminacji – jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkole",
 • W - 140 "Sposoby kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich w pracy wychowawcy".

Jolanta Šimon

 • KD - 23 "Kurs kierowników wycieczek szkolnych"
 • KD - 28 "Kurs na wychowawcę wypoczynku"

Hanna Waszkiewicz

 • W - 141 "Pomoc  wychowankom w konstruktywny sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami",
 • W - 142 "Odpowiedzialność narkotykowa - prawne aspekty narkomanii",
 • W - 144 "Edukacja zdrowotna - strata czasu czy szansa rozwojowa",
 • W - 145 "Rozmowy z wychowankami na ważne dla nich tematy",
 • RP - "Profilaktyka uzależnień w szkole/ placówce oświatowej".

Kierunek IV. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Danuta Momot

 • KD - 14 - "Edukacja włączająca jako alternatywna forma kształcenia uczniów ze SPE",
 • KD - 32 - "Edukacja włączająca jako alternatywna forma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi",
 • KL - 7 - "Klub nauczycieli kształcenia specjalnego",
 • KS - 2 - "Sposoby wspierania rozwoju uczniów z dysfunkcjami w placówkach oświatowych",
 • KS - 5 "Edukacja włączająca dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej",
 • RP - 31 "Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w klasie szkolnej i indywidualnie",
 • RP - 64 - "Uczeń ze SPE w szkole organizacja i realizacja procesu edukacji",
 • RP - 65 - "Jak  pracować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w klasie szkolnej",
 • W - 43 "Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej".