Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 21 Maj 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 117 Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauce ortografii i gramatyki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (2x6)

 • Analiza podstawy programowej I etapu edukacyjnego w zakresie edukacji polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących gramatyki i ortografii.
 • Propozycje metod aktywizujących do realizacji treści gramatyczno-ortograficznych.
 • Przykłady gier i zabaw edukacyjnych rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • oligofrenopedagogika
 • w zakresie zarządzania oświatą
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej
 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Facebook