Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 124 Dziecko - uczeń z mutyzmem w procesie edukacji i terapii

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele przedszkola, nauczyciele szkoły, pedagodzy, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, terapeuci 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Przyczyny i charakterystyczne objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Diagnoza a obserwacje nauczycielskie symtomów mutyzmu u dzieci i uczniów.
 • Realizacja pomocy i wsparcia nauczycieli i specjalistów dla uczniów z mutyzmem wybiórczym.
 • Integracja zespołu rówieśniczego i środowiska lokalnego na rzecz pomocy uczniom z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami. 

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

CENA: 40 zł

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Kierownik pracowni technologii informacyjnej
Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS
 • trener terapii ręki

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
 • edukacji włączającej