Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KS - 2

Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

W - 15

Diagnoza potrzeb dziecka z opinią i orzeczeniem po powrocie do przedszkola. Indywidualny i grupowy program pracy w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

W - 16

Diagnoza potrzeb ucznia z opinią i orzeczeniem po powrocie do nauczania stacjonarnego. Indywidualny i grupowy program pracy w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

W - 17

Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. Diagnoza potrzeb ucznia po powrocie do nauczania stacjonarnego. Zadania dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, specjalisty

on-line

W - 18

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu

W - 19

Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 20

W - 20 Jak pomóc uczniom z zaburzeniem planowania motorycznego?

W - 21

Wywoływanie i utrwalanie głosek szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego

W - 22

Logorytmika

W - 23

Jak nauczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracowitości i wytrwałości?

W - 24

Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych na lekcjach języka polskiego

W - 25

Chcę zrozumieć świat kolegi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

on-line

W - 26

Jak wspierać ucznia z dysleksją?

on-line

W - 27

Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole

W - 28

Jak po powrocie do szkoły pracować nad dobrostanem i odbudową relacji w klasach, w których funkcjonują uczniowie ze SPE?

on-line

W - 29

Depresja u dzieci i młodzieży

on-line

W - 30

Jak zachęcić do współpracy rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

W - 31

Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 32

Terapeutyczna świetlica szkolna - pomysły na zabawy i działania świetlicowe wspierające rozwój uczniów

W - 33

Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii

on-line

W - 34

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a sytuacja kryzysowa

on-line

W - 35

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 36

Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 37

Wdech - wydech czyli "uważny" nauczyciel w sali lekcyjnej

on-line/stacj.

KL - 18

Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej