Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z dnia 04.05.2016 r. ze zm.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, reprezentowane przez Dyrektora, jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić Państwu jasność i przejrzystość celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także możliwość sprawowania kontroli nad nimi.

 

Kontakt z administratorem

Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, 18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 2, telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 42 17 lub za pomocą poczty elektronicznej: cen|cen.lomza.pl| |cen|cen.lomza.pl

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod podanym wyżej adresem korespondencyjnym i numerem telefonu lub na adres e-mail: inspektor|cen.lomza.pl| |inspektor|cen.lomza.pl

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób wchodzimy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podstawami takimi między innymi są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej przez Państwa z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną);
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przetwarzanie danych pracowników, przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków wynikających
  z przepisów podatkowych i rachunkowych);
 4. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży przetwarza dane osobowe między innymi w zakresie: imion i nazwisk, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz adresu korespondencyjnego, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, nazwy i adresu zakładu pracy, a także dane związane z adresem internetowym urządzenia, za pomocą którego łączono się z serwisem internetowym CEN. W określonych przypadkach (np. stosunek pracy) możemy też przetwarzać dane zaliczane do szczególnej kategorii, jak np. dane o stanie zdrowia czy niepełnosprawności, pod warunkiem, że przekazanie takich danych nastąpiło z Państwa inicjatywy. Powyższe dane, w przeważającej większości przypadków, uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, natomiast ich dostarczenie opierać się może na dobrowolnym i świadomym działaniu z Państwa strony (w przypadku wyrażenia zgody, rejestracji udziału w formach doskonalenia, korzystania z zasobów biblioteki lub zawarcia umowy), jak również wynikać może z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa (np. prowadzenie spraw pracowniczych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku, gdy podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy bądź zrealizowania usługi.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną do podejmowania powyższych działań stanowią w tym wypadku przepisy prawa. 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży przetwarza dane osobowe między innymi w celach: organizowania i realizowania form doskonalenia, szkoleń, projektów i innych przedsięwzięć edukacyjnych, organizacji konferencji lub konkursów, udostępniania zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, przyjęcia kandydatów do pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawierania umów cywilnoprawnych, czy przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Możemy też przetwarzać pozyskane dane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych oraz w celach archiwizacyjnych.   

Państwa dane pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność ochrony mienia jednostki.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, jako administrator, zleca wykonanie czynności w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, operatorzy systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub audytorskie, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.  W sytuacji, gdy istnieje konieczność zrealizowania płatności, odbiorcami Państwa danych mogą być także banki.

Z uwagi na to, że na stronie internetowej CEN w Łomży wykorzystywane są wtyczki umożliwiające dzielenie się treścią na portalach takich jak np. Facebook, część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez podmioty  zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi powoduje przesyłanie informacji o użytkownikach do podmiotów zewnętrznych, przy czym możliwość przesyłania danych pojawia się już od momentu wejścia na stronę CEN. Więcej informacji na temat tych przetwarzań można uzyskać TUTAJ.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, takim jak organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy ścigania, jeśli będzie to konieczne dla celów prowadzonego postępowania. Dane osobowe mogą też zostać udostępnione innym podmiotom w przypadku posiadania przez te podmioty podstawy prawnej legalizującej przetwarzanie danych (może ona wynikać np. z udzielonej przez Państwa zgody).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Zgodnie z przewidzianą w RODO zasadą ograniczenia czasowego dla przechowywania danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz uzależniony od podstawy prawnej, na jakiej opierać się będzie ich przetwarzanie.

Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po jej odwołaniu dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia administratorowi możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i tylko przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy, wówczas mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym okresie - przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń lub wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Jeżeli termin, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe określają przepisy prawa, należy je przechowywać przez czas wskazany w tych przepisach.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o:

 • dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe);
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;   
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • przeniesienie danych do innego administratora lub przekazanie ich Państwu.

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie Państwa tożsamości.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe mogą w niektórych przypadkach podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. monitoring), w żadnej jednak sytuacji nie będą polegały na profilowaniu Państwa zachowań, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. Również w sytuacji, gdy jesteście Państwo inicjatorem kontaktu, podanie danych jest dobrowolne i znajduje oparcie
w udzielonej przez Państwa zgodzie. W pozostałych przypadkach obowiązek podania danych wynikać będzie z przepisów prawa.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.