Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zgłaszanie naruszeń

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub zaistnienia sytuacji, które mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczenia danych osobowych, każdy pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych jest zobowiązany przerwać przetwarzanie danych osobowych i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przełożonego oraz IOD, a następnie postępować stosownie do zaleceń przedstawionych przez IOD.

Naruszeniem ochrony danych jest każde stwierdzone naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1
z dnia 04.05.2016 r. ze zm.), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, ul. Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, reprezentowana przez Dyrektora.
Z administratorem można się kontaktować telefonicznie: 86 216 42 17, lub poprzez adres e-mail: cen|cen.lomza.pl| |cen|cen.lomza.pl

2) W Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: inspektor|cen.lomza.pl| |inspektor|cen.lomza.pl lub pod numerem telefonu 86 216 42 17.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia naruszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego. Wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres e-mail: inspektor|cen.lomza.pl| |inspektor|cen.lomza.pl Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia naruszenia.

5) Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do podejmowania czynności związanych z usuwaniem skutków naruszenia. Mogą też zostać przekazane organom prowadzącym postępowanie w sprawie.

6) Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania Państwa zachowań.

7) Posiada Pani/Pan prawo: do dostępu do treści swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

* - pola wymagane