Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Powiatowy program wspomagania

W dn. 27 października 2014 r. w ODN w Łomży odbyło się spotkanie personelu projektu (Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Koordynatorzy Sieci współpracy i samokształcenia, Grupa Monitorująca Powiatowy Program Wspomagania) oraz Dyrektorów Placówek wspierających szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu łomżyńskiego. Analizowano wybrane przez instytucjonalnych uczestników projektu, na bieżący rok szkolny, oferty doskonalenia i tegoroczne plany pracy sieci, żeby doprecyzować zakres wsparcia udzielanego w ramach statutowych obowiązków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej, a tym samym bardziej zintegrować działania na rzecz kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom. Porozumienie w tej sprawie, zawarte w styczniu 2014 r. między Dyrektorami tych instytucji i Starostą Powiatu Łomżyńskiego określa cele i tryb udzielania wsparcia. Przypominamy, że szkoły i przedszkola funkcjonujące w powiecie mogą zgłaszać swoje potrzeby lub wybierać z aktualnych ofert te propozycje, które spełniają ich aktualne oczekiwania.

Informacja

W dniach 23-24 października 2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona prezentacji dorobku projektów powiatowych.

Celem tej prezentacji było: 

  • przedstawienie i promocja działań prowadzonych w szkołach z powiatów, które są beneficjentem Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół;
  • prezentacja raportu z ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli przygotowana przez firmę Coffey International oraz Ośrodek Ewaluacji;
  • dyskusja nad wykorzystaniem rezultatów projektów w procesie wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych;
  • przedstawienie kluczowych wyzwań dla przyszłego funkcjonowania nowego modelu kompleksowego wspierania pracy szkoły.

W konferencji uczestniczyli następujący przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łomży, realizującego jako w partnerstwie z  Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży projekt  pn. „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”:

Zbigniew Kossakowski – Dyrektor ODN

Maria M. Ferenc – Specjalista ds. merytorycznych

Dorota Szymonowicz – członek Grupy Monitorującej realizację Powiatowego Programu Wspomagania

Witold Gronostajski – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Osoby te uczestniczyły w panelach dyskusyjnych i rozmowach kuluarowych, które pozwoliły „zobaczyć” nasz projekt na tle innych i wyciągnąć wnioski oraz zebrać inspiracje do dalszych działań.  Jednym z elementów promujących projekty powiatowe była wystawa plakatów, które uczestnicy konferencji przygotowywali wcześniej, zgodnie z wytycznymi organizatora. Przedstawiano na nich przykłady dobrych praktyk. Na naszym plakacie została przedstawiona realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Rutkach.

Więcej na http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4993:ogolnopolska-prezentacja-projektow-pt-kompleksowe-wspomaganie-rozwoju-szko&catid=112:wspieranie-szko-i-nauczycieli-aktualnoci&Itemid=1016

Dobre praktyki w projekcie - Pobierz plik

Oferty doskonalenia wybrane na rok szkolny 2014/2015 - Pobierz plik

Harmonogram realizacji szkoleń i konsultacji - Pobierz plik

Grupa Monitorująca

ODN wyłonił członka Grupy Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Na ogłoszenie spłynęła jedna oferta. Złożona w załączeniu do oferty dokumentacja była kompletna i świadczyła o spełnieniu przez Kandydata wszystkich wymagań niezbędnych oraz większości wymagań dodatkowych. Z ramienia ODN członkiem Grupy Monitorującej będzie pani Dorota Szymonowicz. Została z Nią podpisana umowa cywilno-prawna na świadczenie pracy 24 godz. w miesiącu w okresie: od listopada 2013 do sierpnia 2015 r. Ze strony Lidera projektu w pracach Grupy będą uczestniczyły panie: Elżbieta Gosk, Izabela Zapert i Agnieszka Czarnecka. Pierwsze spotkanie Grupy odbyło się 7 listopada 2013 r. w siedzibie Starostwa. Uczestniczyły w nim także Koordynatorka projektu, Asystentka Koordynatorki i Specjalistka ds. merytorycznych. Wkrótce GM opracuje Powiatowy Program Wspomagania na rok szkolny 2013/2014.