Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa w Lutostani ”Metody aktywizujące i techniki nauczania i uczenia się"

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn.”Metody aktywizujące i techniki nauczania i uczenia się" w SP w Lutostani w dniu 5 marca 2015 r. Zajęcia prowadziła Jadwiga Pieczywek.

Szkoła Podstawowa w Rutkach. Szkolenie Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Szkoła podstawowa w Rutkach szkolenie w ramach oferty 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? prowadzi Marzanna Krajewska.

Szkolenie „Rodzice partnerami szkoły” w Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie

Szkolenie „Rodzice partnerami szkoły” w Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie prowadzi trener Zbigniew DeMezer

„Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Zespole Szkół w Wiźnie

Trener Andrzej Kupidłowski prowadzi szkolenie w ramach realizacji oferty doskonalenia „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w Gimnazjum w Wiźnie nt. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach.

Szkolenie w SP w Kupiskach "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej"

Szkolenie w SP w Kupiskach na temat "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej" realizowane w dniu 26.02.2015 r. przez Janinę Arcimowicz

Szkolenie na temat "Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych m. in. Scholaris w pracy nauczyciela" w SP w Jarnutach

Szkolenie na temat "Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych (m. in. Scholaris) w pracy nauczyciela" w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach  w dniu 11.02.2015 r. Prowadząca - Bożenna Kossakowska.

Szkolenie na temat "Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela" w Szkole Podstawowej w Drozdowie

Szkolenie na temat "Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela" w Szkole Podstawowej w Drozdowie w dniu 12.02.2015 r. Prowadzący - Janusz Kossakowski.

SP Puchały - "Tworzenie prezentacji multimedialnych"

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Puchałach w dniu 26.01.2015 r. uczestniczą w szkoleniu na temat „Tworzenie prezentacji multimedialnych” prowadzonym przez trenera Janusza Kossakowskiego.

Konsultacje w SP w Dobrzyjałowie

Konsultacje w SP w Dobrzyjałowie

W Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie odbywają się szkolenia i konsultacje związane z wybraną na rok szkolny 2014/2015 ofertą doskonalenia pn. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rydzewie podczas szkolenia prowadzonego przez Wojciecha Gulina

Rada pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piątnicy

Rada pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piątnicy podczas trzeciego szkolenia na temat „Metody pracy z dzieckiem zdolnym – wykorzystanie elementów treningu twórczości” w dniu 11.03.2014 r. w ramach realizacji oferty nr 11 – „Praca z dzieckiem zdolnym”.

Szkoła Podstawowa w Zbójnej

W ramach projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 26 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zbójnej pani mgr Joanna Ewa Szkop prowadziła szkolenie w ramach wybranej przez szkołę oferty: Ocenianie kształtujące. Tematem szkolenia było: Budowanie informacji zwrotnej dla ucznia i dla rodzica. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciel SP Zbójna. Na zajęciach obecna była SORE Elżbieta Mierzejewska.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Piątnicy

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Piątnicy wybrała w bieżącym roku szkolnym ofertę doskonalenia nr 1 - „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”. W styczniu 2014 r. rozpoczęły się szkolenia i konsultacje ze specjalistą zaprojektowane w Rocznym Planie Wspomagania.

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej w SP w Szczepankowie

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szczepankowie realizuje w bieżącym roku szkolnym Roczny Plan Wspomagania oparty o ofertę doskonalenia nr 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Cykl szkoleń i konsultacji związane z nią został zainaugurowany w styczniu i będzie kontynuowany do maja 2014 r. Na tych spotkaniach ze specjalistą Uczestnicy zamierzają:

  • zapoznać się z najnowszą wiedzą nt. opracowywania i realizacji autorskich i zmodyfikowanych programów nauczania, w tym innowacji pedagogicznych oraz monitorowania przez nauczycieli postępów w realizacji podstawy programowej;
  • opracować narzędzie do badania przydatności oferty edukacyjnej szkoły w aspekcie realizacji podstawy programowej;
  • opracować katalog skutecznych metod pracy, które w tym semestrze zostaną wypróbowane na zajęciach edukacyjnych;
  • opracować scenariusze lekcji (dla klas I-III i IV-VI) dotyczące wykorzystania nowych metod stosowania TIK na zajęciach lekcyjnych i przeprowadzić wg nich zajęcia.

Życzymy powodzenia w realizacji swego planu i satysfakcji z udziału w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jarnutach podczas szkolenia na temat oceniania kształtującego jako czynnika wzrostu motywacji uczniów do nauki oraz ich poczucia odpowiedzialności za uzyskane efekt. Zajęcia prowadzi trener Joanna Marek.

Szkolenie w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie na temat „Praktyczne wykorzystanie metod i technik aktywizujących”

Podczas szkolenia w dniu 24 kwietnia 2014 na temat „Praktyczne wykorzystanie metod i technik aktywizujących” nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Miastkowie twórczo pracują w grupach między innymi nad szkolnym katalogiem metod aktywizujących. Zajęcia prowadzi Dorota Dąbrowska.

SP w Rakowie Boginiach - szkolenie w ramach oferty doskonalenia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny prowadzi trener Danuta Lasek

SP w Przytułach - szkolenie w ramach oferty doskonalenia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny prowadzi trener Agnieszka Kardaś

SP w Nadborach - szkolenie w ramach oferty doskonalenia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny prowadzi trener Joanna Marek

Roczny Plan Wspomagania oferty doskonalenia pn. „Ocenianie kształtujące”

W Zespole Szkół w Wiźnie zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum, zdecydowały się na realizację w ramach Rocznego Planu Wspomagania oferty doskonalenia pn. „Ocenianie kształtujące”. W przetargu nieograniczonym ODN wyłonił Wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń i konsultacji w tym zakresie. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu a zakończą się w maju 2014 r. Wszystkie odbywają się w siedzibie szkoły. Uczestnicy korzystają z bezpłatnych szkoleń dla całej Rady Pedagogicznej i indywidualnych i grupowych konsultacji związanych z wdrażaniem zdobytej wiedzy w praktyce.

Inauguracja szkoleń i konsultacji w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie

W styczniu 2014 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń i konsultacji w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wraz z Dyrektorami i Trenerami ustalili harmonogram na najbliższy okres: styczeń i luty. Powstaje też harmonogram obejmujący następne miesiące bieżącego roku szkolnego. Wszystkim Uczestnikom zajęć zostały przekazane zestawy do gromadzenia materiałów szkoleniowych: segregatory, koszulki z klapką, pendrive o pojemności 8 GB, długopisy. Na materiałach są wygrawerowane/wydrukowane logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SORE przez każdym szkoleniem kopiują, w biurze projektu w ODN, nadesłane przez trenerów materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika. W trakcie spotkań szkoleniowych Dyrektorzy i Nauczyciele korzystają z poczęstunku. Wybrane szkoły odwiedzają członkowie Grupy Sterującej: dbają o prawidłowość oznakowania lokali, w których odbywają się szkolenia i prowadzą rozmowy monitorujące realizację Powiatowego Programu Wspomagania.