Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Sieci współpracy i samokształcenia

Spotkanie szkoleniowe "Praca z uczniem młodszym"

Na kolejnym spotkaniu szkoleniowym Sieci „Praca z uczniem młodszym”uczestnicy pod kierunkiem trenera Piotra Kai poznawali i ćwiczyli układy choreograficzne.

Szkolenia i konsultacje na temat Dyrektor przywódca, lider, coach. Radzenie sobie ze stresem.

Uczestnicy sieci Dyrektorów pn. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora w ramach tegorocznego Planów Działania odbywają w lutym szkolenia i konsultacje na temat Dyrektor przywódca, lider, coach. Radzenie sobie ze stresem. Prowadząca je Katarzyna Szczepkowska - Szczęśniak podjęła z Nimi m.in. takie zagadnienia: cechy lidera/przywódcy, zasady efektywnego przywództwa oraz istota i zasady wsparcia coaching`owego, narzędzia coaching`owe w procesie zarządzania, identyfikowanie źródeł stresu i stosowanie różnych metod obniżania poziomu stresu. Zajęcia bardzo się podobały, dostarczyły nie tylko wiedzy, ale skłoniły do refleksji i dostarczyły miłych wrażeń. Dziękujemy!

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w ramach  sieci „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego” uczestniczą w szkoleniu, które prowadzi trener Kamilla Przychodzień.

Odtwórczo czy oryginalnie? Realizacja motywu wieży Babel w malarstwie, muzyce, literaturze

W ramach pracy sieci współpracy: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego odbyła się lekcja otwarta na temat: Odtwórczo czy oryginalnie? Realizacja motywu wieży Babel w malarstwie, muzyce, literaturze. Zajęcia poprowadziła pani Dorota Zalewska, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach. Podczas prowadzonej lekcji zastosowane zostały metody aktywizujące uczniów, które uczestnicy sieci mieli okazję poznać na wcześniejszych szkoleniach. Podczas omawiania zajęć poprowadzonych przez panią Dorotę Zalewską zwrócono uwagę na doskonałą organizację lekcji i umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu uczniów.

„Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

„Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć uczestnicy sieci współpracy pod opieką trenerki, pani Kamilli Przychodzień. Celem szkoleń jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom różnorodnych metod stymulujących twórcze myślenie uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do wspólnych przedsięwzięć lekcyjnych i pozalekcyjnych rozwijających kreatywność wychowanków.

„Nowoczesne technologie informacyjne TIK – bezpieczny Internet”

W sieci „Nowoczesne technologie informacyjne TIK – bezpieczny Internet” odbywają się szkolenia i konsultacje, w których są wykorzystywane: baza lokalowa i wyposażenie sprzętowe Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Uczestnicy poznają nowe programy komputerowe i dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Rezultaty są widoczne na platformie cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji doskonaleniewsieci.pl. Została ona przygotowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Ma służyć realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli - wspomaganiu pracy szkoły oraz prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Na platformie uczestnicy wszystkich naszych sieci zamieścili swoje plany działań sieci i materiały opracowane w trakcie lub na potrzeby spotkań szkoleniowych.

Harmonogram realizacji szkoleń i konsultacji

Inauguracja szkoleń w ramach Planów Działania Sieci współpracy i samokształcenia

W styczniu 2014 r. realizowane są pierwsze szkolenia w ramach Planów Działania Sieci współpracy i samokształcenia utworzonych w powiecie łomżyńskim. Uczestnicy otrzymują pakiety wyposażenia do gromadzenia materiałów szkoleniowych: segregatory, skoroszyty i koszulki do wpinania kartek do segregatora oraz plastikową oprawę na złożenie kompletu otrzymanych materiałów szkoleniowych. Korzystają też z poczęstunku. Koordynatorzy sieci kopiują materiały przekazywane przez prowadzących zajęcia dla każdego uczestnika sieci. Część materiałów jest zamieszczana na platformie cyfrowej http://doskonaleniewsieci.pl.

Informacja o wyłonieniu wykonawców zamówienia na Koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w projekcie

25 października 2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców zamówienia na Koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w projekcie. Oferty złożyły cztery osoby spełniające opisane w SIWZ warunki: Dorota Dąbrowska, Jolanta Kossakowska, Joanna Marek, Jolanta Boryszewska. W związku z tym podpisano umowy na świadczenie usługi i wskazano części, za które będą odpowiedzialne poszczególne osoby.

Ogłaszamy nabór uczestników sieci współpracy i samokształcenia

Ogłaszamy nabór uczestników następujących sieci współpracy i samokształcenia: dla dyrektorów i wicedyrektorów Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły (2 grupy tj. 40 osób), dla nauczycieli Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? (2 grupy tj. 50 osób), Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego (2 grupy humanistyczna i przyrodnicza, tj. 40 osób) Praca z uczniem młodszym (1 grupa, tj. 25 osób), Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet (1 grupa, tj. 20 osób). Termin składania deklaracji (zgodnie z trybem opisanym w Regulaminie rekrutacji do projektu) to 4- 12 listopada 2013 r. Przypominamy, że kryterium merytorycznym jest potwierdzenie przez Dyrektora szkoły/przedszkola na formularzu deklaracji związku tematyki sieci z czynnościami zawodowymi Kandydata. Oprócz tego liczy się kolejność zgłoszeń. Druki można pozyskać w zakładce „Pliki do pobrania”, a wypełnione składać w biurze Projektu w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży (ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 326) lub ODN (pl. Kościuszki 2, pok. 13). Zapraszamy!