Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 506506

Łomża: Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer ogłoszenia: 506506 - 2013; data zamieszczenia: 07.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży , pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 2164217, faks 86 2165725.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen.lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w związku z realizacją projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Projekt obejmuje praktyczne pilotażowe sprawdzenie w powiecie łomżyńskim modelu doskonalenia nauczycieli wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. 3. Szkolenia będą realizowane w 45 szkołach/przedszkolach z 9 gmin powiatu łomżyńskiego: Zbójna, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Miastkowo, Piątnica, Jedwabne, Nowogród i Łomża. 4. Cykl szkoleń w każdej szkole/każdym przedszkolu, uczestniczącym w projekcie, przewidziany jest na okres XII 2013 r. - VI 2014 r. i wynosi 16 godzin - po dwa 4 godzinne spotkania w każdym semestrze bieżącego roku szkolnego. Cykl indywidualnych i grupowych konsultacji, dotyczących przełożenia nowej wiedzy na praktykę, w każdej szkole/każdym przedszkolu, uczestniczącym w projekcie, przewidziany jest na okres I- VI 2014 r. i wynosi 15 godzin - trzy 4 godzinne spotkania i jedno 3 godzinne spotkanie. Zamawiający przewiduje w bieżącym roku kalendarzowym minimum jedno szkolenie, a wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe nawet dwa szkolenia. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z tym, że jedna osoba wskazana w ofercie do wykonania zamówienia nie może uczestniczyć w wykonywaniu więcej niż trzech części. 6. Dokładny opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera - załącznik nr 2 do siwz. 7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 45 części. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację prowadzonej formy doskonalenia nauczycieli. 9. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy/Wykonawcom harmonogram szkoleń najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. 10. Szkolenia odbywać się będą głównie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, natomiast w soboty, dni wolne od pracy lub dni wolne od zajęć edukacyjnych (ferie, rekolekcje) w godzinach przedpołudniowych. 11. Obowiązki Wykonawcy. 1) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2) opracowanie programu i materiałów dla uczestników, przesłanie ich do akceptacji z tygodniowym wyprzedzeniem do biura projektu, następnie realizacja szkolenia w uzgodnionym terminie i miejscu, w tym samodzielny transport. 3) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po każdym 16 godzinnym szkoleniu w konkretnej szkole/przedszkolu -wzór ankiety zapewnia Zamawiający. 4) prowadzenie dziennika zajęć i list kwitowania odbioru usług i towarów według wzorów przekazanych przez Zamawiającego. 5) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych, uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia przez uprawniony personel projektu obserwacji lub pozyskiwanie od uczestników, a szczególnie dyrektora szkoły/przedszkola oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zastrzega, że nie można łączyć wykonywania niniejszego zamówienia z innymi funkcjami w projekcie. 14. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego cyklu szkoleń w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, pod warunkiem, że Zamawiający będzie w tym terminie posiadał środki na koncie projektu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 45.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, co najmniej 10 cykli doskonalenia, dla co najmniej 15 osobowej grupy nauczycieli każdy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować osobami, które jednocześnie spełniają następujące wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk społecznych, informatyki lub inne umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie objętym tematyką zamówienia, przygotowanie (kwalifikacje) do pracy z dorosłymi: trenera, edukatora, doradcy metodycznego lub konsultanta, minimum 100 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć o określonej tematyce.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  10 cykli doskonalenia, dla co najmniej 15 osobowej grupy nauczycieli każdy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 20
 • 3 - Kwalifikacje personelu - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; 4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 5) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 7) Wykonawca zaproponuje inne osoby niż wymienione w ofercie pod warunkiem, że planowana na zastępstwo osoba spełnia kryteria wskazane w niniejszym zamówieniu oraz Wykonawca uzyska aprobatę Zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.cen.lomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 18-400 Łomża ul. Kościuszki 2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 18-400 Łomża ul. Kościuszki 2..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik