Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 228100

Łomża: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom. 
Numer ogłoszenia: 228100 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży , pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 2164217, faks 86 2165725.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). SORE będzie miał pod opieką 5 szkół/przedszkoli, wyznaczonych przez Zamawiającego, spośród szkół/przedszkoli zgłoszonych do projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, realizowanego przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt obejmuje praktyczne pilotażowe sprawdzenie w powiecie łomżyńskim modelu doskonalenia nauczycieli wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji ma sprzyjać osiągnięciu głównego celu projektu, jakim jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu łomżyńskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie 1 IX 2014r. - 31 VIII 2015r. Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia. Miesięczny wymiar czasu pracy dla osoby, pełniącej funkcję SORE, nie może być mniejszy niż 50 godzin. Do zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji będą należały czynności związane z organizacją procesu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli, ukierunkowane na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, poprzez prowadzenie działań wskazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, w szczególności:

1) pomoc dyrektorom szkół lub przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego w zdiagnozowaniu ich aktualnych potrzeb rozwojowych.
2) sformułowanie, we współpracy z radami pedagogicznymi szkół lub przedszkoli, celów wynikających ze zdiagnozowanych w nich potrzeb i określenie obszarów do ich rozwoju.
3) wsparcie szkół lub przedszkoli w przygotowaniu rocznych planów wspomagania (RPW), odpowiadających na rozpoznane w nich potrzeby i zbudowanych na podstawie jednej rocznie, wybranej z 24 ofert doskonalenia opracowanych w projekcie systemowym ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego).
4) wsparcie szkół lub przedszkoli przy zapewnianiu obiegu informacji między osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących własnych działań podejmowanych w ramach współpracy ze szkołą lub przedszkolem.
5) wnioskowanie do Zamawiającego o skierowanie zewnętrznych ekspertów do szkoleń i konsultacji w szkołach lub przedszkolach. 6) dokumentacja i ewaluacja szkoleń i konsultacji zgodnie z procedurą Zamawiającego.
7) zorganizowanie, we współpracy ze szkołami lub przedszkolami, zaplanowanych w ich RPW szkoleń i konsultacji ze specjalistami.
8) organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkół lub przedszkoli we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań metodycznych, w tym organizacja i prowadzenie couchingu i konsultacji indywidualnych lub zespołowych.
9) monitorowanie przebiegu realizacji RPW w szkołach lub przedszkolach, reagowanie na pojawiające się trudności.
10) dokumentowanie podejmowanych działań zgodnie z wymogami określonymi w projekcie.
11) przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników szkół lub przedszkoli, ankiet z przebiegu udzielonego wsparcia.
12) przygotowanie sprawozdania z przebiegu RPW zgodnie z wymogami określonymi w projekcie.
13) przedstawienie sprawozdań z przebiegu realizacji RPW dyrektorom szkół lub przedszkoli i ich radom pedagogicznym.
14) udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radami pedagogicznymi nad rekomendacjami do pracy w kolejnym roku szkolnym.
15) ścisła współpraca z Koordynatorem projektu i jego Asystentem, członkami Grupy Monitorującej oraz Specjalistą ds. merytorycznych, innymi SORE i Koordynatorami sieci współpracy i samokształcenia.
16) udział w systematycznych roboczych spotkaniach związanych z monitorowaniem realizacji Powiatowego Programu Wspomagania, minimum raz w miesiącu.
17) przygotowanie na zlecenie Koordynatora projektu w formie pisemnej niezbędnych zestawień, harmonogramów, informacji itp. 18) rozliczanie dokumentacji merytorycznej ze Specjalistą ds. merytorycznych. 7. Usługa będzie świadczona w oparciu o comiesięczny harmonogram przygotowany przez SORE i zatwierdzany przez Koordynatora projektu. SORE zobowiązany jest do dokumentowania świadczonej usługi w formie miesięcznych kart czasu pracy. Zamawiający może dodatkowo wprowadzić inne wymogi dokumentujące prawidłową realizację zadań wynikających z umowy, o czym poinformuje Wykonawcę. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, pod warunkiem, że Zamawiający będzie w tym terminie posiadał środki na koncie projektu. 9. Pozostałe szczegółowe uwarunkowania dotyczące realizacji przedmiotu umowy i warunków współpracy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobą:
1) posiadającą wykształcenie wyższe II stopnia - dokument poświadczający wykształcenie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy - można załączyć do oferty;
2) posiadającą 15 letni staż pracy w oświacie - dokument poświadczający staż pracy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy - można załączyć do oferty;
3) posiadającą formalne przygotowanie do pracy moderatora (np. TERM, ukończone kursy lub studia przygotowujące do pracy trenera, edukatora, moderatora, coacha, PORE, SORE, Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia) lub potwierdzony staż pracy w jednostce nadzoru pedagogicznego lub doświadczenie w pracy z dorosłymi, tj. przepracowane co najmniej 100 godzin szkoleniowych na formach doskonalenia realizowanych dla nauczycieli - dokument poświadczający przygotowanie do pracy moderatora: certyfikaty i dyplomy ukończonych studiów, szkoleń i kursów lub zaświadczenie o pracy w nadzorze pedagogicznym - należy dostarczyć przed podpisaniem umowy - można załączyć do oferty.
4) posiadającą doświadczenie w moderowaniu grupowej pracy koncepcyjnej osób dorosłych, kierowanie spotkaniami/warsztatami poświęconymi zespołowemu wypracowaniu rozwiązań określonych problemów środowiska oświatowego (warsztaty strategiczne, rady pedagogiczne szkoleniowe, wspólne rozwiązywanie problemów, tworzenie procedur) - Wykonawca wskazuje spełnienie przedmiotowego warunku w załączniku nr 3 do SIWZ;
5) posiadająca doświadczenie w koordynacji pracy zespołu, np. zespołu zadaniowego lub przedmiotowego w szkole/placówce - Wykonawca wskazuje spełnienie przedmiotowego warunku w załączniku nr 3 do SIWZ;
6) biegłe posługująca się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym szczególnie arkuszem kalkulacyjnym i platformą Moodle - Wykonawca dołącza do oferty dokument poświadczający ukończenie odpowiednich szkoleń lub studiów podyplomowych; 7) dyspozycyjną w okresie realizacji projektu;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w sytuacji kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzane będą zmiany dotyczące jego realizacji zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą. Zmianie w szczególności może podlegać termin realizacji zamówienia, wskaźniki, zadania i harmonogram realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.cen.lomza.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 18-400 Łomża ul. Kościuszki 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 18-400 Łomża ul. Kościuszki 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ SORE

SIWZ - załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - załącznik nr 3