Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – ogłoszenie w BZP nr 475706 – 2013 - data zamieszczenia: 20.11.2013r. – zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. – Prawo zamówień publicznych.

W opisie przedmiotu zamówienia nie zostały zawarte wszystkie informacje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, i niezbędne do zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Postępowanie zostanie powtórzone.