Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-08

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-8 – dotyczące prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.


I. ZAMAWIAJĄCY: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, 
tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn|cen.lomza.pl| |odn|cen.lomza.pl 


II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Instrukcji postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości 14 000 euro dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (załącznik do Zarządzenia nr 10/2009 Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zaprasza do składania ofert na prowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Jedno spotkanie będzie trwać 4 godziny dydaktyczne. Spotkania będą odbywały się w okresie od I.2014 r. do VI.2014 r. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ul. pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża. Liczba uczestników spotkania od 20 do 25 osób.

Część I. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” – Przeprowadzenie zajęć na temat: Zasady współpracy z dziennikarzami, sposoby informowania o sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz sposoby kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w mediach, przygotowanie materiałów dla lokalnej prasy w celach promocyjnych- po 2 godziny szkolenia w dwóch grupach oraz po 2 godziny konsultacji w dwóch grupach.

Część II. 
Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego-grupa humanistyczna” - Przeprowadzenia zajęć na temat: Prowadzenie lekcji na zajęciach koła naukowego uczniów uzdolnionych humanistyczne (język polski lub język obcy nowożytny lub historia) 4 godziny konsultacji.


III. Oferta spełni kryteria przedstawione w punkcie II, gdy Wykonawca:

Dotyczy części I 
Od kandydata na Wykonawcę oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

a) Wykształcenie wyższe dziennikarskie, polonistyczne lub równorzędne,

b) Doświadczenie w zakresie proponowanej tematyki zajęć lub praca w roli rzecznika lub praca w roli dziennikarza radiowego, telewizyjnego, prasowego,

c) Doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych. 

Dotyczy części II 
Od kandydatów na Wykonawcę oczekuje się spełnienia następujących wymagań:

a) Wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi,

b) Co najmniej 15 letni staż pracy w placówce oświatowej i/lub formalne przygotowanie do pracy trenera,

c) Posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,

d) Doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych, wypracowanie co najmniej 50 godzin,

e) Przeprowadzenie lekcji otwartych - min 5.


IV. Kryteria realizacji usługi szkoleniowej wymienionej w punkcie II

I. Oferta powinna zawierać jednostkowe ceny brutto wyszczególnionych części. /Załącznik nr 1/


V. Kryterium oceny oferty: 
Cena – 60% 
Doświadczenie 40%


VI. Kryterium terminu płatności:

  1. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania rachunku za zrealizowane szkolenie.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Oferentem w miarę posiadania środków finansowych, przekazywanych przez Instytucję Pośredniczącą, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.


VII. Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2014 r. o godz. 14.00. Oferty należy składać do sekretariatu ODN w Łomży ul. Pl. Kościuszki 2 w formie pisemnej. Dopuszcza się formę pisma przesłanego fax-em pod numer 86 21657 25 lub pocztą elektroniczną na adres odn@ondlomza.pl Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Marią M. Ferenc, specjalistką ds. merytorycznych w projekcie pod numerem telefonu 86 2164217.

Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Doświadczenie