Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu biurowego

Na zakup i dostawę sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia poniżej 14000 Euro działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Instrukcji postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości 14 000 euro dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (załącznik do Zarządzenia nr 10/2009 Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro).

1. Zamawiający:

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2 18-400 Łomża

2. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego:

  • kserokopiarka - 1 szt.

Wymagania minimalne dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do zapytania.

3. Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, sposobu oceny ofert i obliczenia ceny.

  • Kryterium: cena brutto – waga 100%

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni 
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składana ofert. 
Koszty dostawy pokrywa dostawca

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.11.2013 r. do godz. 12:00 w sekretariacie OD w Łomży pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża – bezpośrednio lub drogą pocztową, faxem tel. (086) 216 57 25 – z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę sprzętu biurowego”

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 08.11.2013 r.

O wynikach postępowania jej uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową. Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

6. Szczegółowe informacje można uzyskać 

7. Załączniki

  • Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - plik pdf