Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013

ODN – II-26/2013

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013 na przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Ofertę złożyli:

Część I - brak oferty 
Cześć II - 1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa / cena ogólna 3240,00 zł/ 
- 2. Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok /cena ogólna 2460,00 zł/

Cześć III -1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 2160,00 zł/ 
- 2. Janusz Kossakowski, ul. Polna 39, 18-400 Łomża /cena ogólna 2128,00 zł/

Cześć IV -1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 2160,00 zł/

Cześć V - 1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 1680,00 zł/ 
- 2. Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok /cena ogólna 1 280,00 zł/

Cześć VI - brak oferty

Cześć VII -1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 1080,00 zł/

Cześć VIII -1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 1080,00 zł/ 
- 2. Janusz Kossakowski, ul. Polna 39, 18-400 Łomża /cena ogólna 1064,00 zł/

Cześć IX - 1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 2160,00 zł/ 
- 2. Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok /cena ogólna 1640,00 zł/

Cześć X - 1. Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa /cena ogólna 2160,00 zł/ 
- 2. Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok /cena ogólna 1640,00 zł/

Zamawiający przeprowadził badania oraz ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania informuję, że Komisja przetargowa w składzie:

  1. Zbigniew Kossakowski – przewodnicząca Komisji
  2. Marzena Rafalska – członek Komisji
  3. Regina Szabłowska –członek Komisji

W toku przeprowadzonego postępowania wybrała ofertę złożoną na poszczególne części zapytania ofertowego:

Cześć II Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok 
Cześć III Janusz Kossakowski, ul. Polna 39, 18-400 Łomża 
Cześć IV Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa 
Cześć V Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok 
Cześć VII Instytut Nowoczesnej Edukacji, ul. Mickiewicza 9/15, 01-5171 Warszawa 
Cześć VIII Janusz Kossakowski, ul. Polna 39, 18-400 Łomża 
Cześć IX Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok 
Cześć X Kamilla Przychodzeń, ul. Armii Krajowej 31/70, 15-661 Białystok

Uzasadnienie: 
Oferenci spełniają wszystkie wymogi formalne oraz zaproponowana przez nich cena mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.