Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.01.2014 r. nr ODN-II-26/2013

Znak sprawy Nr ODN-II-1/2014

Dotyczący zapytania ofertowego z dnia 2014.01.08 Nr ODN-II-26/2013 dotyczącego prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Ofertę złożyli:

Część I

Oferta nr 1. - Adam Dąbrowski, 18-400 Łomża, ul. Moniuszki 10/27 – cena całkowita brutto: 1 080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych 00/100)

  • cena 1 godz. (szkolenia) – 150,00 zł
  • cena 1 godz. (konsultacje) – 120,00 zł

Oferta nr 3. – Krzysztof Duliński Skład Faktów, ul. Parkowa 8/10, 30-538 Kraków – cena całkowita brutto: 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100)

  • cena 1 godz. (szkolenia) – 150,00 zł
  • cena 1 godz. (konsultacje) – 112,50 zł

Cześć II

Oferta nr 2. – Dorota Hanna Zalewska, ul. Pocztowa 10, 18-520 Stawiski – cena całkowita brutto: 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

  • cena 1 godz. (konsultacje) – 120,00 zł

Zamawiający przeprowadził badania oraz ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania informuję, że Komisja przetargowa w składzie:

  1. Maria Magdalena Ferenc – przewodnicząca komisji
  2. Bożenna Kossakowska – członek komisji
  3. Krystyna Openchowska –członek Komisji

w toku przeprowadzonego postępowania wybrała ofertę złożoną na poszczególne części zapytania ofertowego:

Cześć I

Oferta nr 3. – Krzysztof Duliński Skład Faktów, ul. Parkowa 8/10, 30-538 Kraków – cena całkowita brutto: 1 050,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100)

Cześć II 
Oferta nr 2. – Dorota Hanna Zalewska, ul. Pocztowa 10, 18-520 Stawiski – cena całkowita brutto: 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie: Oferenci spełniają wszystkie wymogi formalne oraz zaproponowana przez nich cena mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.