Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapytania ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.07.2014 r. nr 228100

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania Szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom – 1 osoba.

Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Łomży, działając na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm), art. 44 ust.3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) – zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyznaczonym terminie, tj. do 15 lipca 2014r. godz.10.00 wpłynęły następujące oferty: 

Nr oferty Nazwa oferenta Oferowana kwota na wykonanie zamówienia (zł)  Uwagi
Oferta nr 1 Stanisław Gołaszewski
Ul. Ludowa 102/3
18-200 Wysokie Mazowieckie
2 390,00  
Oferta nr 2 Kamilla Przychodzień
Ul. Armii Krajowej 31/70
15-0661 Białystok
2 400,00  

Zamawiający przeprowadził badanie oraz ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. ceny, posiadanych referencji, doświadczenia. Zostały wybrane oferty wykonawców, którzy spełniali wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiadały wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Komisja powołana w celu rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania wybrała ofertę złożoną przez:

Oferta nr 1 – Stanisław Gołaszewski, ul. Ludowa 102/3, 18-200 Wysokie Mazowieckie