Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Pełnienie funkcji członka Grupy Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża,
tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn|cen.lomza.pl| |odn|cen.lomza.pl,

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Instrukcji postępowania
o udzielenie zamówień publicznych o wartości 14 000 euro dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (załącznik do Zarządzenia nr 10/2009 Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zaprasza do składania ofert na członka Grupy Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Zatrudnienie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, 24 godz. w miesiącu w okresie: od XI 2013 do VIII 2015 r. tj. 2 m-ce w roku 2013, 12 miesięcy w roku 2014 i 8 miesięcy w roku 2015.

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. minimum 10 lat stażu pracy w oświacie na stanowiskach związanych
  2. z zarządzaniem/nadzorowaniem szkół i placówek oświatowych.
  3. formalne przygotowanie do pracy w oświacie np. kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe z zakresu edukacji lub zarządzania w oświacie,
  4. wykształcenie wyższe magisterskie z uprawnieniami pedagogicznymi,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy,
  3. komunikatywność, odpowiedzialność,
  4. mile widziane doświadczenie w edukacji dorosłych /doświadczenie zawodowe
   w placówkach z obszaru wsparcia szkół (placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna)
  5. ukończone szkolenia z zakresu rozwoju edukacji w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, np. PORE, SORE, Koordynatorów sieci współpracy
   i samokształcenia, platformy cyfrowej w projekcie
  6. biegłe posługiwanie się narzędziami technologii komputerowej
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. pozyskiwanie i dostarczanie personelowi projektu informacji nt. zasobów i potencjału lokalnych instytucji udzielających szkołom i przedszkolom wsparcia zależnie
  2. od zdiagnozowanych potrzeb placówek biorących udział w projekcie,
  3. opracowanie i wdrożenie procedury współpracy w ramach kompleksowego wspomagania,
  4. opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania na rok 2013/14 i uzupełnienie
   na rok 2014/2015 opracowanie, pozyskiwanie materiałów do publikacji na platformie (ORE) w ramach sieci,
  5. opracowywanie raportów z realizacji PPW w VIII 2014 r. i VIII 2015 r.
  6. współpraca z Koordynatorami sieci współpracy i samokształcenia oraz Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji w ramach realizacji ich zadań,
  7. współpraca z pozostałymi członkami Grupy Monitorującej wykonującymi zadania
   w ramach realizowanego projektu,
  8. udział w comiesięcznych spotkaniach Grupy Monitorującej,
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami, w tym ewidencji czasu pracy
  10. inne sprawy związane ze stroną monitorowania projektu, wynikające z bieżącej realizacji projektu.

IV. WYBÓR WYKONAWCY, KRYTERIA OCENY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, stanowiąca sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.

Nr kryterium

Kryteria oceny oferty

Wagi punktowe

Kryterium 1

Cena

max. 50

Kryterium 2

Doświadczenie i wykształcenie

max. 35

Kryterium 3

Wymagania dodatkowe

max. 15

RAZEM

100 pkt

Sposób przyznawania wag punktowych

Kryterium 1. Cena
Najniższa cena oferty w postępowaniu
Cena oferty danego oferenta

Kryterium 2. Doświadczenie i wykształcenie 
10 lat stażu pracy w oświacie na stanowiskach związanych z zarządzaniem/ nadzorowaniem szkół i placówek oświatowych – 10 pkt., powyżej 10 lat – 20 pkt. 
formalne przygotowanie do pracy w oświacie np. kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe z zakresu edukacji lub zarządzania w oświacie – 10 pkt. 
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 5 pkt. 

Kryterium 3. Wymagania dodatkowe 
doświadczenie w edukacji dorosłych /doświadczenie zawodowe w placówkach z obszaru wsparcia szkół (placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna) – 10 pkt. 
ukończone szkolenia/sesje z zakresu rozwoju edukacji w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół – 5 pkt. 

 1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 
  1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
  2. niezgodności oferty z niniejszym postępowaniem 
  3. przedstawienia informacji nieprawdziwych 
 2. Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy otrzymają największą liczbę punktów. 
 3. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, wg przyjętych kryteriów oceny. 
 4. O wynikach postępowania (ew. o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Informacja o wynikach wyboru zostanie opublikowana na www.cen.lomza.pl/bip 
 5. Ocena ofert dokonana przez powołaną w ramach projektu Grupę Sterującą jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania. 


V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 1. Wymagane dokumenty: 
  1. formularz oferty (zał. nr 1 na str. www.cen.lomza.pl zakładka projekty POKL/zapytania ofertowe /ogloszenia), 
  2. potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia wykazanego w zał. 1, 
  3. dokumenty potwierdzające umiejętności lub osiągnięcia zawodowe, oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach (zał. nr 2 na str. www.cen.lomza.pl zakładka projekty POKL/zapytania ofertowe /ogloszenia), 
  4. oświadczenia: o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zgoda na przetwarzanie danych (zał. nr 3 na str. www.cen.lomza.pl zakładka projekty POKL/zapytania ofertowe /ogloszenia), 
   W przypadku niedostarczenia kompletu w.w. dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych. 
 2. Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert (osobiście lub drogą pocztową) w kopercie z dopiskiem „Nabór –GM” pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, p. 13 I piętro w terminie do dnia 31.10.2013 r. do godz.12.00. Liczy się data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów/kandydatek nie podlegają zwrotowi – stanowią dokumentację projektową. 
 3. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu (86) 216-42-17
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 Specjalistka ds. merytorycznych w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL i innych projektach - załącznik nr 2
Oświadczenie - załącznik nr 3