Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013 z dnia 2013-12-18 – dotyczące  prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży jako partnera  projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża,
tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn|cen.lomza.pl| |odn|cen.lomza.pl

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Instrukcji postępowania
o udzielenie zamówień publicznych o wartości 14 000 euro dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (załącznik do Zarządzenia nr 10/2009 Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zaprasza do składania ofert na prowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ośmiu grup ramach sieci współpracy i samokształcenia projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Liczba spotkań w sieciach współpracy i samokształcenia wynosi 32 (po 4 spotkania  w każdej grupie sieci). Jedno spotkanie będzie trwać 4 godziny dydaktyczne. Łączna  liczba godzin – 128. Spotkania będą odbywały się w okresie od I.2014r do VI.2014r. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ul. Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża. Liczba uczestników spotkania od 20 do 25 osób.

Część I. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego- Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” –  Przepro-wadzenie zajęć na temat: - zasady współpracy z dziennikarzami, sposoby informowania o sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz sposoby  kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w mediach, przygotowanie materiałów dla lokalnej prasy w celach promocyjnych-  po 2 godziny  szkolenia w 2 grupach sieci oraz po 2 godziny konsultacji w 2 grupach sieci.

Część II Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego- Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” –  Przeprowadzenie zajęć na temat: -Promocja i PR szkoły, techniki w czasie wystąpień publicznych i zasady procedencji, katalog form współpracy ze środowiskiem lokalnym, sposoby pozyskiwania sponsorów oraz motywowania rodziców do współpracy i budowania wizerunku szkoły; prezencja dyrektora –jak wyglądać i zachowywać się, aby najlepiej reprezentować placówkę, nowe technologie w promowaniu szkoły, sposoby wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w promocji szkoły; - po 6 godzin  szkolenia w 2 grupach sieci oraz po 6 godzin konsultacji w 2 grupach sieci.

Część III. Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesne technologie informacyjne TIK – bezpieczny Internet”-  - Przeprowadzenie zajęć na temat: - Bezpieczne i ciekawe strony internetowe do wykorzystania na zajęciach z uczniem zdolnym, mającym trudności w nauce, programy zabezpieczające; Programy multimedialny, graficzne, programy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; obsługi i Wykorzystywanie platformy edukacyjnej w pracy dydaktycznej; System operacyjny Windows 8.1; - 8 godzin szkolenia oraz Stworzenie katalogu zasad bezpiecznego korzystania z sieci; Tworzenie pomocy naukowych z wykorzystaniem multimediów, tablicy interaktywnej (w przedmiotach przyrodniczych, na matematyce, w klasach I – III), tworzenie przykładowych animacji do zajęć lekcyjnych; Umieszczanie nowatorskich rozwiązań w pracy z uczniem na platformie edukacyjnej, tworzenie np. quizów, krzyżówek; Zasady obsługi najnowszego systemu operacyjnego Windows 8.1; - 8 godzin konsultacji.

Część IV Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z dzieckiem młodszym” – Przeprowadzenia zajęć na temat: - Różne metody i narzędzia identyfikowania potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, prezentacja podstawowych zasad motywowania uczniów do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów młodszych (6-latków); Prezentacja różnych technik, metod, form i sposobów pracy stymulujących rozwój uczniów zdolnych– praktyczne rozwiązania metodyczne (symulacja w grupie, obserwacja zajęć, wypełnienie arkusza obserwacji) – 8 godzin szkolenia oraz Prezentacja różnych technik, metod, form i sposobów pracy stymulujących rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej– praktyczne rozwiązania metodyczne (symulacja w grupie, obserwacja zajęć, wypełnienie arkusza obserwacji; Podstawowe umiejętności komunikacyjne oraz zasady organizacji i prowadzenia spotkań z rodzicami, dobre praktyki motywowania rodziców uczniów do współpracy ze szkołą i wspierania dzieci w procesie rozwoju.- 8 godzin konsultacji

Część V Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego-grupa humanistyczna”-  Przeprowadzenia zajęć na temat: - Diagnoza pedagogiczna i specjalistyczna zdolności uczniów- wykorzystanie narzędzi do diagnozowania, Talenty pokolenia Y, Różne modele wspierania uczniów zdolnych funkcjonujące w krajach europejskich, Metody, sposoby i formy pracy z uczniem uzdolnionym humanistycznie (m.in.: skuteczne metody uczenia się, metody heurystyczne, badawcze, twórcze, z wykorzystaniem TIK) -8 godzin szkolenia oraz opracowanie przykładowych rozwiązań metodycznych (np. planu pracy z uczniem uzdolnionym, scenariusz lekcji, projekt, portfolio)  -4 godziny konsultacji.

Część VI Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego-grupa humanistyczna” - Przeprowadzenia zajęć na temat: - Prowadzenie lekcji na zajęciach koła naukowego uczniów uzdolnionych humanistyczne (język polski lub język obcy nowożytny lub historia); - 4 godziny konsultacji

Część VII Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego-grupa przyrodnicza”-  Przeprowadzenia zajęć na temat: -Rozpoznawanie ucznia zdolnego oraz planowanie pracy z nim Nowatorskie metody i techniki pracy z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego, wykorzystywane programy i projekty - 4 godzin szkolenia oraz Tworzenie ścieżki rozwoju ucznia zdolnego na zajęciach koła naukowego; Przykłady zajęć koła naukowego z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik, opracowywanie scenariuszy zajęć koła -  4 godziny konsultacji.

Część VIII Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego-grupa przyrodnicza” - Przeprowadzenia zajęć na temat: - Zakładanie platformy edukacyjnej na stronie szkoły i wykorzystywanie jej w pracy dydaktycznej z uczniami uzdolnionymi; Ciekawe programy z wykorzystaniem w pracy z uczniami zdolnymi tablicy interaktywnej; -  4 godziny szkolenia oraz Obsługa i wykorzystywanie platformy edukacyjnej; Umiejętności w zakresie wykorzystywania tablicy interaktywnej;- 4 godzin konsultacji.

Część IX Sieć współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?” dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych (język ojczysty, języki obce, historia) - Przeprowadzenia zajęć na temat: -Różne modele pracy rozwijające twórcze myślenie uczniów, Narzędzia diagnozujące twórcze predyspozycje uczniów, Model pracy w polskiej szkole a rozwijanie twórczego myślenia uczniów, Metody, techniki, formy i sposoby pracy stymulujące proces twórczego myślenia, Wykorzystanie metod i technik twórczych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych; - 8 godzin szkolenia oraz Symulacja zajęć prowadzonych metodami twórczymi, konstruowanie scenariuszy lekcji, planu/ programu zajęć rozwijających kreatywność uczniów; - 8 godzin konsultacji

Część X Sieć współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?” dla nauczycieli różnych przedmiotów - Przeprowadzenia zajęć na temat: - Model nauczania obowiązujący we współczesnej szkole w świetle dokumentów oświatowych- podstawa programowa, programy nauczania- co sprzyja twórczemu myśleniu, co należałoby zmienić, udoskonalić, jak można to zrobić? Katalog cech nauczyciela sprzyjających pracy twórczej uczniów; Narzędzia do zdiagnozowania własnych predyspozycji twórczych; Ogólne zasady treningu twórczości; Różne techniki, metody, formy i sposoby pracy stymulujące proces twórczego myślenia w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych – praktyczne rozwiązania metodyczne; - 8 godzin szkolenia oraz Obserwacja zajęć, wypełnienie arkusza obserwacji; analiza działań podjętych na lekcji; Opracowanie scenariusza lekcji lub planu/ programu zajęć wprowadzającego elementy treningu twórczości; - 8 godzin konsultacji.

III. Oferta spełni kryteria przedstawione w punktach I, II, :
Dotyczy części I 
Od kandydata na Wykonawcę oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
a)  Wykształcenie wyższe  dziennikarskie, polonistyczne lub równorzędne,
b)  Posiada doświadczenie w zakresie proponowanej tematyki zajęć, lub praca w roli rzecznika lub praca w roli dziennikarza radiowego, telewizyjnego, prasowego
c)  Doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych

Dotyczy części od II do X
Od kandydatów na Wykonawcę oczekuje się spełnienia następujących wymagań:
a) Wykształcenie wyższe.
b) Co najmniej 15 letni staż pracy w placówce oświatowej i/lub formalne przygotowanie do pracy trenera.
c) Posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
d) Doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych, a w części VI doświadczenie w prowadzeniu koła zainteresowań w szkole,  wypracowanie co najmniej 100 godzin.

IV.  Kryteria realizacji usługi szkoleniowej wymienionej w punkcie II 
 I. Oferta powinna zawierać jednostkowe ceny brutto wyszczególnionych części. /Załącznik nr 1/
II. Jeden oferent może zgłosić się do realizacji max 4 części zapytania 

V. Kryterium oceny oferty:
Cena – 60%
Doświadczenie 40%
VI.. Kryterium terminu płatności:
1.  Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania rachunku za zrealizowane szkolenie.
2.  Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Oferentem w miarę posiadania środków finansowych, przekazywanych przez instytucje pośredniczącą a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
VII. Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2013r. o godz. 14.00. Oferty należy składać do sekretariatu ODN w Łomży ul. Pl. Kościuszki 2 w formie pisemnej. Dopuszcza się formę pisma przesłanego fax-em pod numer 86 21657 25 lub pocztą elektroniczną na adres odn@ondlomza.pl Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Magdą Ferenc specjalista ds merytorycznych projektu pod numerem telefonu 86 2164217
Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –Oferta

Załącznik nr 2 Doświadczenie