Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”

1. Zamawiający:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn|cen.lomza.pl| |odn|cen.lomza.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Instrukcji postępowania
o udzielenie zamówień publicznych o wartości 14 000 euro dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (załącznik do Zarządzenia nr 10/2009 Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę pakietów materiałów dla uczestników szkoleń oraz sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński
w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
Zamówienie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie obejmuje:

  • 660 kompletów następujących materiałów: segregator, koszulki z klapką, nośnik pamięci (8 GB), długopis
  • 175 zestawów następujących materiałów: segregator, teczka – skoroszyt do wpinania do segregatora, koszulki, papier ksero, plastikowe okładki i grzbiet nakładany (naciągany)

3. Określenie wymagań:
Zamówienie powinno być zrealizowane w miesiącu XI 2013 r.
Wymagania minimalne: dostarczone materiały muszą być nowe, opatrzone logotypami projektu, które Zamawiający  przekaże Wykonawcy.

4. Wybór wykonawcy, kryteria oceny
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała określone wyżej warunki za najniższą cenę. 
Kryterium: cena brutto – waga 100%

5. Sposób i termin składania ofert
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert (faksem – nr (86) 216 57 25, osobiście lub drogą pocztową) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż i dostawę pakietów materiałów” pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża, p. 13, I piętro w terminie do dnia 22.11.2013 r. do godz.12.00. Liczy się data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu (86) 216-42-17 w godz. 8.00 - 15.00 od Maria Ferenc, Specjalistki ds. merytorycznych w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

7. O wynikach postępowania jej Uczestnicy będą powiadomieni faksem lub e-mail`owo. Do Oferenta wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1 - pobierz plik