Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Jadwiga Pieczywek

Konsultant do spraw edukacji matematycznej

(parter. pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: j.pieczywek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
środa 8.00 - 17.00
czwartek 7.30- 12.00
piątek 8.00 - 12.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta doskonalenia na II półrocze roku szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszam na następujące formy doskonalenia:

Symbol i nr formy Tytuł Data i miejsce Adresaci Ramowy program 

W - 168

W - 168 Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - o uczeniu podejmowania decyzji

prowadzi Anna  Koronka - konsultant MSCDN w Ostrołęce

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/1i

 

11.03.2023 r. godz.9.00/ CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • Przykłady gier logicznych, strategicznych.
 • Znaczenie gier w rozwijaniu umiejętności matematycznych i w kształtowaniu postaw społecznych uczniów.
 • Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów.

W-169

Metoda IBSE w nauczaniu matematyki

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/2i

 

26.04.2023 r. godz.15.30/ CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

 • Czym jest metoda IBSE?
 • Działania i cykl pracy w metodach IBSE.
 • Przykłady zastosowań metod IBSE na lekcjach matematyki.

W-170

Matura z matematyki 2023 - jak pracować z uczniami? Cz. II

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/4i

 

1.03.2023 r. godz. 15.30/ zdalnie

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

 • Z czym uczniowie mają największe problemy i jak im możemy pomóc?
 • Materiały pomocnicze dla maturzystów.
 • Wymiana doświadczeń i materiałów.

KL-7/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/19

 

8.02., 8.03., 12.04.2023 r. godz. 15.30/ zdalnie

17.05. 2023 r. godz.15.30/ CEN w Łomży 

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

 • Opracowywanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów z matematyki w szkole podstawowej.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

KL-8/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/25

 

15.02, 15.03, 19.04, 24.05.2023 r., godz.15.30; zdalnie 14.06.2023 r., godz. 15.30/ CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

 • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej.
 • Konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

 

Karty pracy dla uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki przeznaczonych dla uczniów mających trudności z nauką matematyki do klas VII i VII. Jest to kontynuacja materiału  zamieszczonego na naszej stronie w kwietniu 2021 r. do kl. IV, w październiku 2021 do klasy V oraz w maju 2022 do klasy VI.
 
Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej.
 
Karty pracy mogą posłużyć jako:
• ćwiczenia na lekcjach,
• sprawdziany wiedzy i umiejętności,
• zadania domowe i dodatkowe,
• uzupełnianie ćwiczeń podstawowych,
• utrwalanie wiedzy i umiejętności.
 
 Mamy nadzieję, że nasz materiał oszczędzi Państwa czas i wspomoże w realizacji działań dydaktycznych.
 
Pliki do pobrania:
 
 

Propozycje tematów szkoleń RP

W zakresie pomiaru dydaktycznego i oceniania

 • Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników.
 • Zastosowanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów.

W zakresie metodyki nauczania

 • Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy na lekcjach.
 • Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się. 

Prace klasowe z matematyki do klasy VI szkoły podstawowej

Prace klasowe z matematyki do klasy VI szkoły podstawowej

Uczestniczki Klubu Aktywnych Matematyków w Łomży opracowały zestaw prac klasowych do klasy VI szkoły podstawowej.

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej.

Prace kontrolne zawierają kartotekę, zestawy zadań w trzech wersjach (równoległe wersje A, B; wersja C dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz schemat oceniania. 

Publikacja ma 192 strony i zawiera sprawdzian całoroczny. Zainteresowani nauczyciele matematyki mogą otrzymać wersję elektroniczną. Proszę o informację na mail:

j.pieczywek@cen.lomza.pl

 

 

 

 

Praca zdalna nauczyciela matematyki

Cytując zapis ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

(https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne)

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.

Poniżej podaję adresy stron internetowych, które mogą być użyteczne dla nauczycieli matematyki zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych:

www.zadania.info

www.pl.khanacademy.org

http://www.matematyka.wroc.pl/

www.math.edu.pl

www.matmag.pl

www.scholaris.pl

https://www.matzoo.pl/

www.matemaks.pl

www.batmat.pl

www.math.edu.pl

www.matematykatv.pl

www.portalmatematyczny.pl

www.matematyka.pisz.pl

www.geogebra.org

www.learningapps.org

www.matematyczny-swiat.pl

www.klasoteka.pl

www.zyraffa.pl

www.ematematyka.edu.pl

www.matfiz24.pl

www.swiatmatematyki.pl

https://matlandia.gwo.pl/

https://matematykawpodstawowce.pl/

https://www.matmagwiazdy.pl/

 

Życzę  wszystkim koleżankom i kolegom  - nauczycielom matematyki zdrowia i efektywnej pracy.
Jadwiga Pieczywek
Konsultant d.s. edukacji matematycznej CEN w Łomży

Przykład kształcenia kompetencji kluczowych i wdrazania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach matematyki

Zamieszczony scenariusz oraz artykuł zawierają informacje na temat organizacji lekcji otwartej z matematyki, która odbyła się w dniu 22.02.2019 roku w Liceum Mistrzostwa Sportowego  w Łomży przeprowadzonej przez Annę Borawską.

Lekcja jest przykładem wdrażania elementów doradztwa zawodowego oraz kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach matematyki.

 

Pliki do pobrania:

a Scenariusz lekcji - Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

a Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji matematyki

a Załączniki do scenariusza TRYGONOMETRIA

Scenariusze lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

W załączeniu scenariusze lekcji opracowane na spotkaniach Klubu Aktywnych Matematyków w roku szkolnym 2016/2017. Wersje wstępne scenariuszy opracowały:

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej – Anna Borawska

 Wzory Viete’a. Zastosowanie wzorów Viete’a w zadaniach – Anna Sacharczuk

Uczestnicy KAM: Bogdan Henryk Bacławski, Anna Borawska, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska, Dorota Kozioł, Scholastyka Kulczewska, Anna Sacharczuk, Agata Siwik, Elżbieta Szleszyńska, Ewa Małgorzata Szymańska.

KAM prowadzi konsultant d.s. edukacji matematycznej ODN w Łomży – Jadwiga Pieczywek.

Pliki do pobrania:

a Ciągi - scenariusz

a Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

a Wzory Viete'a

Prace klasowe do klas VII-VIII szkoły podstawowej

Prace klasowe do klas VII-VIII szkoły podstawowej

Przekazaliśmy Państwu zestaw prac klasowych z matematyki do klas VII – VIII szkoły podstawowej (opracowanie II), który powstał na bazie zbioru prac kontrolnych z matematyki do gimnazjum (opracowanie I).

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej.

Prace kontrolne zawierają kartotekę, zestawy zadań w trzech wersjach (równoległe wersje A, B; wersja C dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz schemat oceniania.

Opracowanie I

Elżbieta Chojnowska, Dorota Daniszewska, Beata Jabłonowska, Wanda Kalska - Brulińska,
Dorota Karwowska, Alicja Lemańska, Monika Sikorska, Anna Stachowska,
Katarzyna Małgorzata Wierciszewska

Opracowanie II

 Elżbieta Chojnowska, Dorota Daniszewska, Wanda Kalska - Brulińska, Dorota Karwowska,
Jolanta Małkowska , Anna Pruszko, Monika Rong, Monika Sikorska, Dorota Sokołowska,
Elżbieta Sokołowska, Bożena Szczyglewska, Katarzyna Małgorzata Wierciszewska,
Monika Witkowska

Wskazówki do pracy w klasie ósmej

Już 16 kwietnia2019 r. pierwsi uczniowie, którzy uczą się w klasie ósmej zreformowanej szkoły podstawowej, przystąpią do egzaminu ósmoklasisty  z matematyki. Egzamin ten zastąpi egzamin gimnazjalny, a jego wyniki będą ważnym elementem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dlatego, mimo że nie będzie można go oblać, jego wynik będzie dla ucznia bardzo istotny.
Jak zwykle, wszystko co nowe, budzi emocje, nie tylko wśród uczniów i ich rodziców, ale również wśród nauczycieli, którzy chcą, aby wyniki ich uczniów były jak najlepsze.
Stąd zapewne  zaproponowane przez CEN w Łomży warsztaty „Egzamin ósmoklasisty z matematyki” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Ramowy program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

 • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty?
 • Opis arkusza egzaminacyjnego.
 • Zasady oceniania zadań otwartych.
 • Analiza przykładowych arkuszy.
 • Strategie i metody rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 • Jak przygotować ucznia do egzaminu?

W realizacji ostatniego punktu programu nauczyciele podzielili się z koleżankami i kolegami swoimi pomysłami na efektywną pracę z uczniami. W rezultacie powstały poniższe wskazówki, którymi można zainspirować się planując pracę w klasie ósmej.

Wskazówki do pracy w klasie ósmej  opracowane przez uczestników warsztatów „Egzamin ósmoklasisty z matematyki” organizowanych w listopadzie 2018 roku przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

 1. Zaplanowanie  pracy z daną klasą ósmą oraz dynamiczne wprowadzanie zmian w miarę potrzeb.
 2. Systematyczne powtarzanie materiału (np. 5-15 minut w trakcie każdej lekcji lub godzina w tygodniu).
 3. Powtarzanie wiadomości działami, później sprawdzanie (kartkówka); ponowne utrwalanie umiejętności słabo opanowanych.
 4.  Tworzenie sprawdzianów „na wejście” z powtarzanych działów w formie zadań testowych oraz po powtórzeniu danego działu i udzielanie informacji zwrotnej uczniowi o jego postępach.
 5. Zadawanie zadań powtórzeniowych do domu, potem konsultacje (zbiorowe, grupowe lub indywidualne) i sprawdzenie umiejętności.
 6. Zestaw pięciu zadań typu egzaminacyjnego do domu – do rozwiązania w czasie tygodnia n.p. od poniedziałku do poniedziałku. Dodatkowa godzina na konsultacje i omówienie zadań z zestawu danego do domu.
 7.  Włączanie do sprawdzianów zadań typu PRAWDA-FAŁSZ, zadań zamkniętych - dwukrotny wybór poprawnej odpowiedzi, za każdym razem jedna poprawna odpowiedź z dwóch proponowanych, zadania zamknięte TAK/NIE-PONIEWAŻ.
 8. Rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych na lekcjach: wspólne lub indywidualne (nauczyciel pomaga w sytuacji, kiedy uczeń ma problem).
 9. Stosowanie techniki wyszukiwania zadań (ze zbioru, ze strony internetowej, itp.) do rozwiązania dla kolegi.
 10. Rozwiązywanie zadań z informatora CKE oraz arkuszy pokazowych CKE.
 11. Wspólna analiza wymagań z informatora i rozwiązywanie przykładowych zadań ilustrujących dane umiejętności ogólne i szczegółowe.
 12. Rozwiązywanie zadań różnymi metodami; pokazanie różnych strategii rozwiązywania zadań zamkniętych oraz analizowanie różnych sposobów rozwiązań tych zadań.
 13. Polecanie uczniom stron internetowych, na których mogą samodzielnie rozwiązywać zadania oraz przykładowe arkusze. Wdrażanie do efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego zestawu zadań.
 14. Korzystanie z wydawnictw multimedialnych (testy); praca ucznia z testami w wersji elektronicznej oraz filmów edukacyjnych np. na PISTACJA. TV.
 15. Korzystanie ze stron internetowych z testami on-line, np. matzoo.pl. Praca na platformach np. WSiP - net, Matlandia, powtórkomat 8 GWO.
 16. Korzystanie z aplikacji na smartfony, np. gram i zdam, kujon junior.
 17. Efektywne gospodarowanie czasem na lekcjach, stosowanie różnych metod i technik aktywizujących (np. zespoły eksperckie, metoda odwróconej lekcji, praca w grupach, parach, itp.) oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.
 18. Zapoznawanie z kryteriami oceniania prac egzaminacyjnych; holistyczne ocenianie samodzielnych prac uczniów zgodnie z kryteriami stosowanymi przez system egzaminacyjny.
 19. Przystępowanie do próbnych egzaminów proponowanych przez CKE, OKE oraz wydawnictwa edukacyjne (uczeń przygotowuje się do sytuacji egzaminacyjnej), a następnie udzielanie szczegółowej indywidualnej informacji zwrotnej o umiejętnościach opanowanych i nieopanowanych (informacja o tym, nad czym jeszcze musi pracować).
 20. Organizowanie w miarę możliwości zajęć dodatkowych.
 21. Organizowanie wzajemnego uczenia się: pomocy koleżeńskiej, pracy w parach i grupach. Organizowanie nauki poprzez zabawę. Podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
 22. Indywidualizacja pracy z uczniami – dostosowanie pracy do możliwości ucznia.
 23. Organizowanie gier i konkursów matematycznych.
 24. Współpraca z rodzicami w kierunku mobilizowania uczniów do pracy.
 25. Motywowanie uczniów do pracy, umacnianie wiary w ich możliwości i życzliwe wspieranie.
 26. Współpraca z nauczycielami fizyki i chemii w utrwalaniu rozwiązywania zadań dotyczących np. drogi, prędkości, stężeń procentowych i.t.p.

Ćwiczenia z matematyki dla klas II-III gimnazjum

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie II-III szkoły gimnazjalnej (kontynuacja opracowania – Ćwiczenia z matematyki-  klasa I).

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

 • ćwiczenia na lekcjach,
 • zadania domowe i dodatkowe,
 • utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Plik do pobrania:

a Ćwiczenia

Sprawdziany w klasach IV, V, VI do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy IV, V, VI szkoły podstawowej przewidziane są do przeprowadzenia w II półroczu odpowiednio klasy IV, V, VI w bieżącym roku szkolnym do aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych istotnych do opanowania w szkole podstawowej umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Banasik Jadwiga
Kalska Danuta
Piekutowska Justyna
Sokołowska Elżbieta
Świderska Małgorzata
Wierciszewska Bożena
Zawistowska Ewa

Pliki do pobrania:

a Sprawdzian z matematyki w kl.IV

a Sprawdzian z matematyki w klasie V

a Sprawdzian z matematyki w kl.VI

Sprawdzian „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej i na koniec klasy pierwszej do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej przewidziane są do przeprowadzenia „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej (początek klasy I) oraz pod koniec klasy I. Obydwa sprawdziany badają te same istotne umiejętności z aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych ważnych do opanowania umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Godlewska Janina
Kraujutowicz Urszula
Wierciszewska Katarzyna

Pliki do pobrania:

a Sprawdziany szkoła ponadgimnazjalna

Ćwiczenia z matematyki klasa I gimnazjum

odnPrzekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie I szkoły gimnazjalnej.

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

 • ćwiczenia na lekcjach,
 • zadania domowe i dodatkowe,
 • utrwalanie wiedzy i umiejętności.   

Publikacja powstała w latach 2015-2016 w ramach Klubu Aktywnych Matematyków działającego w ODN w Łomży pod kierunkiem
Jadwigi Pieczywek w składzie: Elżbieta Chojnowska, Dorota Daniszewska, Wanda Kalska - Brulińska, Dorota Karwowska, Alicja Lemańska, Iwona Polak, Monika Rong, Monika Sikorska, Anna Stachowska, Krystyna Syrowik, Katarzyna Małgorzata Wierciszewska.

pdf Pobierz plik

Zbiór prac kontrolnych z matematyki poziom rozszerzony

zbiorJuż został wydrukowany zbiór prac kontrolnych z matematyki do szkoły ponadgimnazjalnej na poziom rozszerzony opracowany przez KAM. Na najbliższym spotkaniu dyrektorów w styczniu przekażemy po jednym egzemplarzu na szkołę. Prosimy o nieudostępnianie osobom, które nie uczą matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Kartoteki w formacie doc oraz arkusz kalkulacyjny do analizy statystycznej wyników ,ożna pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

- kartoteki

- wyniki sprawdzianu

 

Sprawdziany diagnostyczne z matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

Zamieszczamy narzędzia z badań diagnostycznych przeprowadzonych 2 czerwca 2016 w klasach I oraz klasach II szkół ponadgimnazjalnych opracowane przez uczestników Klubu Aktywnego Matematyka działającego w ODN w Łomży. Mamy nadzieję, że będą przydatne jako ćwiczenia przygotowujące do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Autorzy:

Bogdan Bacławski – III LO w Łomży, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska – ASP w Łomży, Dorota Kozioł – ZsGi P w Jedwabnem, Scholastyka Kulczewska – ZSP w Kolnie, Jadwiga Pieczywek – ODN w Łomży, Anna Sacharczuk – ZSMiO nr 5 w Łomży, Elżbieta Szleszyńska – ZSEiO nr 6 w Łomży, Ewa Szymańska – ZSP w Kolnie.

Załączniki:

Klasa 1

Klasa 2

Scenariusze lekcji

Zamieszczamy scenariusze lekcji dotyczące rozumowania naukowego w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych opracowane przez uczestników warsztatów grantowych "Rozumowanie naukowe jako element edukacji matematycznej i przyrodniczej w szkole" przeprowadzonych w październiku 2015 w Łomży, Suwałkach i Białymstoku.

rozumowanie scen. 1

rozumowanie scen.2

rozumowanie scen. 3

rozumowanie scen.4

rozumowanie scen. 5

rozumowanie scen. 6

rozumowanie scen. 7

rozumowanie scen. 8

rozumowanie scen. 9

rozumowanie scen. 10

rozumowanie scen. 11

rozumowanie scen. 12

rozumowanie scen 13

Sprawdziany

Zamieszczone sprawdziany zostały opracowane przez uczestników kursów doskonalących KD-8 i KD 20 Pomiar umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej  prowadzonych przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigę Pieczywek w roku szkolnym 2015/2016.

Pliki do pobrania:

Rozumowanie naukowe jako element edukacji matematycznej i przyrodniczej w szkole

Materiały po warsztatach

Do uczestników warsztatów:

Szanowni Państwo,

ze względów technicznych nie możemy zamieścić prezentacji z warsztatów na podstronie. Bardzo przepraszamy! Nie da się jej również przesłać e-mailem (zbyt duża pojemność). Możemy przesłać na e-maila elementy składowe wykorzystane w prezentacji, które można będzie wykorzystać w szkoleniach RP. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.

 

Dziękujemy osobom, które przysłały przepisane scenariusze lekcji. Czekamy na kolejne.
 

Zbiór prac kontrolnych z matematyki

Przekazaliśmy do szkół materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki 
- zbiór przykładowych prac kontrolnych z matematyki na poziom podstawowy na koniec każdego działu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. W/w materiały zostały opracowane przez nauczycieli matematyki działających w Klubie Aktywnego Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz wersji papierowej dołączyliśmy wersję elektroniczną zbioru na płycie CD-ROM oraz kartoteki  w formacie doc i arkusz kalkulacyjny (Excel), które umożliwią analizy wyników sprawdzianów. 
Prace kontrolne zawierają kartotekę, zestaw zadań w dwóch równoległych wersjach oraz holistyczny schemat oceniania. Zestawy zadań są skonstruowane zgodnie ze wzorem aktualnie obowiązującego arkusza maturalnego na poziom podstawowy, lecz liczba zadań jest dostosowana do czasu trwania jednej godziny lekcyjnej. Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej (numery wymagań określone są w kartotekach do poszczególnych prac kontrolnych). 
Nie zaproponowaliśmy przelicznika punktów na stopnie szkolne, żeby umożliwić indywidualne dopasowanie do stosowanych przez Państwa zasad oceniania. 
Wersja elektroniczna (jak na płycie) dostępna do pobrania u mnie. Wcześniej proszę o kontakt na adres:pieczywek|cen.lomza.pl| |pieczywek|cen.lomza.pl

Scenariusz lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Pomysł na poniższy scenariusz lekcji powstał na warsztatach W-109 „Projektowanie ciekawych lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej” prowadzonych przez Jadwigę Pieczywek 25.03.2015 w ODN w Łomży.
Czytaj więcej

Materiały ćwiczeniowe

Zamieszczam sprawdzian diagnostyczny z czerwca 2011 roku

Program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Na szkoleniu KD-12 opracowaliśmy program nauczania matemtyki w szkole ponadgimnazjalnej (poziom podstawowy). Materiał zamieszczono na stronie ODN w "Opracowaniach".

Materiały ćwiczeniowe

Zamieszczam sprawdzian diagnostyczny z czerwca 2011 roku