Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: a.borawska@cen.lomza.pl

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

poniedziałek 11:30-17:30

wtorek 7:30-16:00

środa 7:30-13:30

czwartek 7:30-13:30

piątek 7:30-16:00Konsultacje w godzinach pracy

 

 

Kwalifikacje:

 • mgr ekonomii (KUL)
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii komunikacji społecznej (UMCS)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (KUL)
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki (UKSW)
 • studia podyplomowe Coaching w edukacji (WSNS)
 • kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs trenerski 
 • Certificate in Advanced English (CAE) 
 • członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ)

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna w pracy doradczej
 • wystąpienia publiczne
 • komunikacja społeczna

 

“Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

Konfucjusz

Życzę takich owocnych wyborów!

Anna Borawska

 

Formy doskonalenia w roku szkolnym 2023/2024:

 

Anna Borawska - oferta szkoleniowa:

II półrocze 2023/2024

Kompletna oferta dostępna na stronie internetowej CEN w zakładce "Doradztwo edukacyjno-zawodowe".

UWAGA: Niektóre szkolenia zaplanowane w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN w Łomży) mogą zostać zamienione na webinary z dostępem on-line.

 

W - 184  Kształtowanie logicznego i twórczego myślenia w przedszkolu i szkole podstawowej przepustką do przyszłego sukcesu na rynku pracy

W - 185  Poszukiwanie motywacji do pracy w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela

W - 186   Jak mówić, aby cię słuchano?

W – 87   Wyzwania środowiska pracy XXI wieku - stres, mobbing, wypalenie zawodowe - podcast

W - 88  Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka - podcast

W - 187  Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie, stacjonarnie i online

W - 188  Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL - 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

KL - 14/4/2 Klub antywypaleniowy

 

Szkolenia rad pedagogicznych:

-//-

Bez logowania, tylko po kliknięciu w link: https://tinyurl.com/y7fa9sy2 można uzyskać dostęp do playlisty na YouTube z nagraniami 4 części różańca z  rozważaniami na temat pracy ("Różaniec z doradcą zawodowym").
 
Część radosna -
Część światła - 
Część bolesna - 
Część chwalebna - 

 

---/---

 

Serdecznie zapraszam!

Anna Borawska

 

 

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

 

 

Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

 

– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – w tym m.in.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.02.2019 w sprawie doradztwa zawodowego;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 03.08.2018 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 28 marca 2017 r. o ramowych planach nauczania dla publicznych szkół.

 

 

Nauczyciel - doradca zawodowy

 

 • Wspiera szkołę w zakresie pomocy uczniom w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadząc także działania doradcze skierowane do rodziców.
 • Poprzez swoje działania w zakresie świadczenia usług informacji zawodowej i doradztwa zawodowego stara się zminimalizować liczbę nieprzemyślanych, przypadkowych decyzji uczniów dotyczących ich ścieżki kształcenia oraz przyszłości edukacyjno-zawodowej.
 • Stara się pomóc młodzieży w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki wybrać zawód, który będzie zgodny z posiadanymi przeze mnie predyspozycjami, a jego wykonywanie przyniesie mi satysfakcję?”

Zadania nauczyciela - doradcy zawodowego

 

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 
 3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz koordynacja jego realizacji;
 4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 6. realizowanie zadań i działań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmujących:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.