Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Dąbrowska

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej
Wicedyrektor

(I piętro. pok. nr 19)
tel. 86 216 42 17 w.19
e-mail: d.dabrowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 7.45-8.30, 10-45-16.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 9.00-16.00
czwartek 7.45-8.30, 10.00-15.45
piątek 8.00 - 15.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska,
 • edukator dorosłych,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji,
 • wojewódzki ekspert przedmiotowy do spraw wdrażania nowej podstawy programowej z języka polskiego,
 • nauczyciel języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą.

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • metodyka nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej,
 • pomiar dydaktyczny,
 • analiza i wykorzystanie wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • ocenianie kształtujące,
 • motywowanie uczniów do czytania i pracy na lekcjach,
 • wykorzystanie metod aktywizujących proces dydaktyczny.

Doświadczenie zawodowe:

 • pełnienie funkcji konsultanta do spraw edukacji polonistycznej w ODN w Łomży od 1999 r. do chwili obecnej,
 • opracowywanie programów i realizacja szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, kursów doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów szkół (ponad 150 godz. w roku szkolnym),
 • opracowanie programów i realizacja szkoleń w ramach grantów Podlaskiego Kuratora Oświaty: „Jakość kształcenia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej oraz jego wyniki w świetle oceny zewnętrznej”- 2008 r.; „Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”- 2010 r.; „O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć uczniów i skutecznym wykorzystaniu wniosków w kontekście poprawy efektywności kształcenia”- 2012 r.,
 • opracowanie założeń oraz realizacja dwóch projektów POKL:„Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” – rejon łomżyński - 2009 r., rejon białostocki i suwalski - 2010 r.
 • nauczanie języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej- od 1992 r. do chwili obecnej,
 • pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia "Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego" - grupa humanistyczna, " Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów" - grupa humanistyczna,
 • praca w  Zespole Ekspertów Polonistycznych, działającym w projekcie „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”, w komponencie IV.4 w obszarze języka polskiego „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego” (2012- 2015).

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

 

 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 • Strategia lekcji odwróconej
 • Stosowanie najnowszych osiągnięć wiedzy pedagogicznej w podniesieniu efektywności kształcenia
 • Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji
 • Strategie aktywnego czytania i notowania

Propozycje szkoleń na II półrocze 2021/22

Oferta dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W - 173 Interaktywne lekcje języka polskiego
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/1g

W - 174 Myślenie krytyczne w edukacji humanistycznej
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/2g

W - 175 Lektury na nowo przeczytane - część II
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/5g

Lekcje o człowieku

Cykl wykładów na temat lektur szkolnych

https://lekcjeoczlowieku.pl/

 

Materiały z III Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy- Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej

Materiały metodyczne z języka polskiego

Zachęcam do skorzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

 

 

Zestawienie bibliograficzne- nowe lektury w szkole ponadpodstawowej