Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Dąbrowska

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej
Wicedyrektor

(I piętro. pok. nr 19)
tel. 86 216 42 17 w.19
e-mail: d.dabrowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 7.30- 11.30, 13.30- 16.30
wtorek 10.00 - 16.00
środa 7.30-9.30; 11.00-16.30
czwartek 7.30-12.30, 13.30-16.00
piątek 8.00 - 15.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska,
 • edukator dorosłych,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji,
 • wojewódzki ekspert przedmiotowy do spraw wdrażania nowej podstawy programowej z języka polskiego,
 • nauczyciel języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą.

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • metodyka nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej,
 • pomiar dydaktyczny,
 • analiza i wykorzystanie wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • ocenianie kształtujące,
 • motywowanie uczniów do czytania i pracy na lekcjach,
 • wykorzystanie metod aktywizujących proces dydaktyczny.

Doświadczenie zawodowe:

 • pełnienie funkcji konsultanta do spraw edukacji polonistycznej w ODN w Łomży od 1999 r. do chwili obecnej,
 • opracowywanie programów i realizacja szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, kursów doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów szkół (ponad 150 godz. w roku szkolnym),
 • opracowanie programów i realizacja szkoleń w ramach grantów Podlaskiego Kuratora Oświaty: „Jakość kształcenia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej oraz jego wyniki w świetle oceny zewnętrznej”- 2008 r.; „Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”- 2010 r.; „O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć uczniów i skutecznym wykorzystaniu wniosków w kontekście poprawy efektywności kształcenia”- 2012 r.,
 • opracowanie założeń oraz realizacja dwóch projektów POKL: „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” – rejon łomżyński - 2009 r., rejon białostocki i suwalski - 2010 r.
 • nauczanie języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej- od 1992 r. do chwili obecnej,
 • pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia "Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego" - grupa humanistyczna, " Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów" - grupa humanistyczna,
 • praca w  Zespole Ekspertów Polonistycznych, działającym w projekcie „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”, w komponencie IV.4 w obszarze języka polskiego „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego” (2012- 2015),
 • współautorstwo podręczników do języka polskiego w szkole ponadpodstawowej - "Sztuka wyrazu", GWO ( kl. II, III,IV)

Tematy szkoleniowe dla członków rad pedagogicznych

 

 • Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach
 • Jak rozwijać krytyczne myślenie na lekcjach? - metody, narzędzia
 • Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podniesieniu efektywności pracy szkoły
 • Ocenianie dla uczenia się

Propozycje szkoleń na II półrocze 2023/24

KD- 14 Szkoła dla ucznia- motywowanie, uczenie się, ocenianie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/1g

W-151 Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego- szkoły podstawowe

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/2g

W-152 Przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/3g

W - 153 Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/4g

W-155 Nowe lektury do matury- współprowadzenie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/8g

Jawne komplety- wykłady o lekturach szkolnych

Lekcje o człowieku

Cykl wykładów na temat lektur szkolnych

https://lekcjeoczlowieku.pl/

 

Materiały z III Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy- Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej

Materiały metodyczne z języka polskiego

Zachęcam do skorzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

 

 

Zestawienie bibliograficzne- nowe lektury w szkole ponadpodstawowej